Nový nástroj pro kvalitní, štíhlou a efektivní veřejnou správu

Na všechny subjekty státní správy a samosprávy jsou kladeny v dnešní době velké nároky. Na jedné straně je to legislativa, 
na druhé straně jsou to požadavky klientů. Aby úřady dobře fungovaly, potřebují mít pracovníci dost prostoru a zkušeností s principy efektivního managementu a kvality řízení. Právě proto byl v České společnosti pro jakost s předními odborníky na problematiku vyvinut seminář Kvalitní, štíhlá a efektivní veřejná správa. Seminář bude spuštěn v lednu 2020 a bude se tak jednat o unikátní nástroj zavádění principů kvality do organizací státní správy a samosprávy.
Obsah semináře bude zaměřen na správné a přínosné zavádění systémů managementu kvality do organizací veřejné správy, kdy má vytvořený systém pomáhat pracovníkům těchto organizací a zlepšovat to, jak zákazníci vnímají úroveň a přívětivost poskytovaných služeb. „Dalším aspektem, na nějž se v rámci semináře zaměříme, budou možnosti aplikování těchto přístupů ve světě osvědčených praxí štíhlé administrativy, čímž je umožněno prokazatelně zvyšovat efektivnost a hospodárnost fungování organizací a ještě více posilovat kvalitu služeb,“ uvedl Ing. Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost.
Způsoby implementace ve státní správě a samosprávě
Tento vzdělávací modul má za úkol představit zájemcům možnosti, jak do organizací ve veřejné správě implementovat zásady a principy řízení kvality. Od relativně jednoduchých přístupů pro začínající organizace, po komplexní systémová řešení, která propojují jednotlivé principy a nástroje do systému, jež řeší kvalitu poskytovaných služeb i efektivnost vnitřního fungování organizace. „Naší snahou je účastníky rovněž seznámit s tím, jaké přínosy pro ně zavádění principů managementu kvality bude mít, ale současně se budeme věnovat nejčastějším bariérám, na něž v tomto prostředí při těchto aktivitách mohou lidé narazit. Chceme je tak motivovat k dobré praxi a dát jim prostředky k tomu, aby se možných překážek nezalekli, nýbrž s nimi dokázali pracovat jako s příležitostí,“ osvětluje Petr Koten.
Efektivní systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 je východiskem, s nímž seminář pracuje. Na základě jeho požadavků jsou vystavěny osnovy Kvalitní, štíhlé a efektivní veřejné správy. V hledáčku se nachází zejména ty body, které prakticky přispívají k dobrému a bezproblémovému fungování organizace, jež pocítí nejen úřad jako velký benefit, ale budou jej velmi pozitivně vnímat i občané a firmy, klienti těchto institucí. Řízení kvality se promítne do jejich bezprostřední pozitivní klientské zkušenosti. Proces adaptace nového nebo zásahů do stávajícího fungování veřejné správy však může dočasně přinášet náročné situace. „Úskalím každého nově zaváděného systému mohou být určité nepříjemnosti, ale my jsme našli cestu k tomu, jak tyto momentální negativní jevy maximálně eliminovat, aby nepříznivě nedopadaly ani na úřady, ani na občany,“ komentuje Petr Koten.
Proč by se měly úřady vůbec kvalitou zabývat?
Všechny úřady, ať už úřady státní správy nebo samosprávy musejí fungovat efektivně. Osvícená vedení úřadů proto volí zavádění zásad managementu kvality, které umožňují zejména:
•popsat procesy v organizaci a hledat prostory pro úspory, pracovat s riziky a předcházet nežádoucím situacím,
•identifikovat a neopakovat chyby,
•zajistit „pořádek“ v dokumentaci,
•měřit výkonnost a identifikovat silné stránky a oblasti pro zlepšení
•vytvářet podmínky pro spokojenost zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran.
Cílem semináře je do prostředí, nejen úřadů, přenést pozitivní zkušenosti se zaváděním přístupů štíhlé výroby a štíhlého řízení z oblasti businessu, čímž mohou tyto instituce dosahovat signifikantně vyšší úrovně výkonnosti a efektivnosti svého fungování.
Česká společnost pro jakost se intenzivně setkává s klienty z veřejného sektoru posledních 15 let. Bohatství zkušeností z této oblast i relevantní příklady dobré praxe komerčních subjektů budou prezentovány v rámci tohoto semináře. Česká společnost pro jakost považuje sdílení zkušeností za jednu z přidaných hodnot svých služeb. „Účastníci nepřijdou ani o závěrečnou diskuzi, která patří k nejočekávanějším momentům našich vzdělávacích aktivit. Pro naše klienty je cenná nejen teoretická znalost principů, na nichž efektivní a štíhlá veřejná správa poskytující kvalitní služby stojí. Mají zde možnosti probrat momenty a problémy z praxe, vzájemně sdílet své zkušenosti,“ uvádí Petr Koten.
První seminář se uskuteční 22. ledna 2020 v prostorách ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Více na: www.csq.cz (22.11.2019)