Nový stavební zákon míří do vlády

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo 18. 8. konečné stanovisko Legislativní rady vlády, které doporučuje vládě schválit nový stavební zákon po zapracování některých připomínek. Na precizaci textu zákona tak, aby jej mohl kabinet projednat do konce srpna, nyní spolupracují úředníci Ministerstva pro místní rozvoj s Úřadem vlády ČR. „Předpokládám, že se vláda bude novým stavebním zákonem zabývat hned v pondělí 24. srpna. Věřím, že s kolegy najdeme nad zákonem shodu, rekodifikace stavebního práva je jednou z hlavních priorit této vlády a je nutná proto, aby naše země nestagnovala a nedívali jsme se sousedním zemím na záda,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Legislativní rada vlády pokračovala v projednávání zákona první srpnový týden. Po obsáhlé rozpravě, která se mimo jiné vedla nad terminologií a definicemi stěžejních pojmů, postavením dotčených osob v procesu přípravy územně plánovací dokumentace, problematikou soudního přezkumu, institutem plánovací smlouvy, problematikou náhrad za změny v území nebo nad úpravou podmínek pro dodatečné povolení stavby, dospěla Legislativní rada vlády k závěru doporučit vládě předložené upravené znění návrhu nového stavebního zákona a s ním související upravené znění návrhu doprovodného změnového zákona schválit.  Podmínkou je ještě dopracování připomínek vznesených Legislativní radou vlády.
„S Legislativní radou vlády jsme nebyli v žádném zásadním ani koncepčním rozporu. S naprostou většinou připomínek jsme souhlasili a souhlasíme, proto předpokládám, že nebude žádný problém je ještě do zákona dopracovat,” dodala ministryně Klára Dostálová. Ministerstvo pro místní rozvoj se s Legislativní radou vlády však úplně neztotožnilo v otázce soudního přezkumu. Rádi bychom v zákoně zachovali ještě apelační princip i v rozhodování soudů, aby mohly v případech, kdy to bude možné, rovnou změnit rozhodnutí stavebního úřadu, což by mohlo povolání staveb ještě více zrychlit. V tomto smyslu bude ministryně informovat vládu.  
Návrh zcela nového stavebního zákona představuje jeden z nejvýznamnějších legislativních počinů vlády v tomto volebním období. Zákon zavádí novou soustavu státní stavební správy do úrovně krajské a racionalizuje síť stavebních úřadů na úrovni obcí v přenesené působnosti. Upravuje také zřízení informačních systémů státní stavební správy a v rámci územního plánování posiluje význam nástrojů územního plánování. Nový zákon zavádí také koncepci integrace většiny dotčených orgánů, digitalizaci povolovacího procesu a zásadně snižuje počet řízení.
Nový stavební zákon především zkrátí povolování staveb. Není možné, aby se dálnice povolovala v průměru 13 let a obyčejný bytový dům v Praze déle než pět let. Stavebník musí do roka vědět, zda může stavět či nikoliv!  Zákon zajistí dodržování lhůt a celý proces stavebního řízení zjednoduší tak, aby výsledkem bylo jedno razítko. „Bez nového moderního a dynamického stavebního zákona se do 21. století neposuneme a na poli povolování staveb zůstaneme na úrovni afrických zemí,“ upozornila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. (20.8.2020)