Obce a veřejnost mají možnost připomínkovat návrh Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo návrh Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky. Obce a veřejnost nyní mají možnost podávat písemné připomínky. Veřejné projednání se bude konat 25. února v Akademii veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj.
„Zpracovali jsme návrh aktualizace politiky územního rozvoje, která je důležitým dokumentem státu v oblasti územního plánování, kde jsou vymezeny významné záměry především dopravní a technické infrastruktury, např. koridory pro dálnice nebo železnice. Chceme také zapojit naše partnery, a tak dáváme obcím a veřejnosti možnost se k návrhu vyjádřit. Tato aktualizace, byť rozsahem jednoduchá, má pomoci zejména městu Brnu a Jihomoravskému kraji, protože se týká plánované dálnice D43,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Politika územního rozvoje ČR je celostátním nástrojem územního plánování závazným pro navazující územně plánovací dokumentace krajů, resp. obcí a pro rozhodování v území. Aktualizace spočívá ve změně označení stávajícího rozvojového záměru, kterým je dálnice D43 v úseku Brno – Moravská Třebová. V platné politice územního rozvoje je záměr označen jako R43, což odpovídá jeho původnímu zařazení jako rychlostní silnice. Nově se navrhuje označení S43 tak, aby mohlo dojít u tohoto záměru k prověření jeho parametrů a následně k bližší specifikaci v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj má předložit Návrh Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky vládě do konce září letošního roku.
Ministerstvo pořádá také veřejné projednání návrhu, které proběhne dne 25. února 2018, od 17:00 hod., v Akademii veřejného investování, která se nachází v budově MMR – vchod z ulice Pařížské, č.  935/4, 110 00, Praha 1 - Staré Město. Konečný termín pro podání písemných připomínek ze strany obcí a veřejnosti je do 12. března 2019. Více informací k návrhu Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky, způsobu podávání připomínek ze strany obcí a veřejnosti a k místu a době konání veřejného projednání naleznete zde. (8.2.2019)