Obce a veřejnost mají možnost zaslat své písemné připomínky ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo návrh Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále též „Zpráva“), který byl dnes zveřejněn na internetových stránkách ministerstva a je možné k němu podávat písemné připomínky ze strany obcí a veřejnosti na základě § 35 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Politika územního rozvoje České republiky je celostátním nástrojem územního plánování závazným pro navazující územně plánovací dokumentace krajů, resp. obcí.
Výsledná verze Zprávy má být předložena vládě ČR v termínu do 30. dubna 2019 na základě usnesení vlády č. 276/2015.
Připomínky ke Zprávě lze uplatnit písemně v termínu do 17. prosince 2018. (15.11.2018)