Obce v národních parcích mají další šanci investovat do svého rozvoje, MŽP je podpoří 100 miliony

Po roce vypisuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dotační výzvu v objemu 100 milionů korun na podporu obcí ležících na území národních parků. Investice pomohou zlepšit vybavenost a infrastrukturu obcí, rekonstruovat veřejné osvětlení šetrné i k životnímu prostředí a zdraví lidí. Dále zajistit rozvojové plány s důrazem na životní prostředí nebo posílit environmentální vzdělávací aktivity. Peníze je možné využít i na spolufinancování nákladnějších projektů z Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o dotace z výzvy č. 9/2018 Národního programu Životní prostředí odstartuje 3. prosince 2018.
„Obce v národních parcích jsou našimi partnery v ochraně nejcennějších přírodních území. Podporujeme v nich proto šetrný turismus a zachování zaměstnanosti. Nyní opět nabízíme starostům obcí, správám národních parků, spolkům a jiným subjektům dalších 100 milionů korun. Od roku 2010 jsme uvolnili na rozvoj obcí v národních parcích ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR 280 milionů korun a podpořili celkově 197 projektů. Jen z poslední dotační výzvy jsme přispěli na realizaci 73 nových projektů téměř 72 miliony,“ zdůrazňuje účel nově nabízených dotací ministr životního prostředí Richard Brabec.
Opravy komunikací se tak díky dotacím z loňské výzvy v blízké době dočká Špindlerův Mlýn, obce Mladé Buky v Krkonoších nebo Prášily na Klatovsku, do veřejného osvětlení a infrastruktury budou investovat v Žacléři, Kašperských Horách či Janských Lázních.
Dotace půjdou na výměnu veřejného osvětlení, požární nádrž i servis pro turisty
Škála podporovaných opatření je v případě aktuální výzvy široká a oproti minulé výzvě byla na žádost starostů ještě rozšířena. Podporu od státu bude možné nově čerpat na sanaci padajících skalních masivů a vybudování požárních nádrží nebo na elektronické interaktivní projekty sloužící k většímu povědomí o ochraně přírody v národních parcích.
Jádro dotační výzvy však zůstává stejné. I nadále mohou zástupci obcí a další zájemci žádat o příspěvek na výměnu nevyhovujícího veřejného osvětlení, opravu cest a veřejných prostranství, modernizaci turistických informačních center nebo na zpracování rozvojových dokumentů s důrazem na životní prostředí či na různé vzdělávací environmentální projekty.
„Stejně jako v minulé výzvě bude možné spolufinancovat z této dotační výzvy rozličné projekty z Operačního programu Životní prostředí napříč všemi prioritními osami, ať se jedná o čištění odpadních vod, dodávku pitné vody, odpadové hospodářství či opatření posilující ekologickou stabilitu krajiny a biodiverzitu,“ dodává ministr Brabec.
Libovolný počet žádostí s podporou až 5 milionů
Na další rozšíření dotační výzvy upozorňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Oproti minulé výzvě mohou zájemci o dotaci podat libovolný počet žádostí v jakékoliv z šesti oblastí podpory. V takovém případě se může celková dotace na všechny projekty u jednoho žadatele vyšplhat až na 5 milionů korun.“ Jinak je tomu jen u projektů OPŽP, kde může celková výše podpory dosáhnout až 5 % z celkových způsobilých výdajů.
V aktuální dotační výzvě se navíc upustilo od konkrétního rozdělení 100milionové alokace do jednotlivých oblastí.
„Zatímco v loňské výzvě jsme měli dopředu stanoveno, kolik prostředků půjde na kterou oblast, letos máme danou pouze spodní hranici u dvou oblastí, u nichž projektová příprava trvá déle. Nejméně 30 milionů půjde na modernizaci infrastruktury a nejméně 15 milionů bude investováno do výměny veřejného osvětlení. Zbývající peníze budou přidělovány podle toho, o co bude mezi žadateli zájem,“ upřesňuje Petr Valdman a zdůrazňuje, že výzva je nesoutěžní. Dotace jsou tedy schvalovány průběžně a uspět mohou všichni, kteří včas podají žádost a vyhoví podmínkám dotační výzvy.
Realizované projekty z této výzvy mohou být podpořeny částkou od 50 tisíc do 2 milionů korun podle typu projektu. Dotace může pokrýt většinu, tedy až 85 procent uznatelných výdajů na projekt, v případě spolufinancování OPŽP projektů žadatelům ušetří až 5 % uznatelných výdajů na projekt.
Příjem žádostí odstartuje v prosinci
Žádosti o dotace mohou podávat obce, správy národních parků, příspěvkové organizace, spolky a další právnické osoby od 3. prosince 2018 do 20. prosince 2019 nebo do vyčerpání celkové částky.
Důležitou podmínkou však je, že projekty musí být provedeny na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku ČR (bez ochranných pásem). Vzdělávací a osvětové projekty mohou správy národních parků uspořádat i na území, které zasahuje do ochranného pásma národního parku či do navazující chráněné krajinné oblasti.
Bližší informace k výzvě se mohou žadatelé dozvědět také na seminářích, které připravuje Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci se správami národních parků. Semináře se uskuteční v polovině listopadu. (19.10.2018)