OBRANA 2020 se zaměří na procvičení procedury vyhlášení stavu ohrožení státu

Bezpečnostní rada státu jednala 9. 12. ve Strakově akademii v Praze. Vzala na vědomí Změnu seznamu položek hmotných rezerv kovů, jejich minimálních limitů a orientačních cílových stavů.
Schválila Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2020–2022, který stanovuje v rámci střednědobého výhledu na léta 2020–2022 organizaci cvičení orgánů krizového řízení v ČR, jejich obsahové zaměření a cíle. Dále vzala na vědomí Vyhodnocení mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení NATO Crisis Management Exercise 2019 v České republice, které proběhlo ve dnech 9. až 15. května 2019 a jehož scénář odrážel současné reálné hrozby hybridního charakteru, kterým jsou NATO a jeho členské státy vystaveny.
Bezpečnostní rada státu také vzala na vědomí Výchozí údaje ke cvičení orgánů krizového řízení České republiky OBRANA 2020, které proběhne ve dnech 9.–12. března 2020 a 20. dubna 2020 a jeho tématem bude procvičení procedury vyhlášení stavu ohrožení státu v reakci na vnější ohrožení a hybridní působení s přímým dopadem na bezpečnost ČR.
Dále vzala na vědomí 7. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu 
a schválila Návrh změny Statutu Ústředního krizového štábu, ve kterém je navrženo doplnit mezi členy Ústředního krizového štábu ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Bezpečnostní rada státu také schválila Změnu Organizačního řádu odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji.
Bezpečnostní rada ustavila Komisi pro udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020 a schválila Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2020 s výhledem na 2. pololetí 2020.
Na programu Bezpečnostní rady státu byly pro informaci předloženy Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti BRS a bezpečnostních rad krajů a Rizika přepravy chráněných osob po letištní ploše. (9.12.2019)