Ochrana pracovníků před rakovinotvornými chemickými látkami

Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o druhém návrhu Komise na další rozšíření seznamu uznaných rakovinotvorných látek na pracovišti. Díky této dohodě se směrnice o karcinogenech a mutagenech bude vztahovat na dalších osm chemických látek, včetně výfukových plynů z dieselových motorů. Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová dohodu uvítala tímto prohlášením:
„Dnes jsme učinili další významný krok při ochraně evropských pracovníků před rakovinou související s výkonem povolání. Evropská komise, Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o právních předpisech, které se týkají dalších osmi rakovinotvorných chemických látek, mimo jiné i výfukových plynů z dieselových motorů. Přinese to lepší ochranu více než 20 milionům pracovníků v Evropě. Největší přínos zaznamenají zaměstnanci v chemickém, kovozpracujícím a automobilovém průmyslu, řidiči z povolání, stavební dělníci a pracovníci v přístavech a skladištích. Zároveň se tak zajistí, aby náš vnitřní trh byl jednodušší a spravedlivější. Malým podnikům a mikropodnikům mimoto nabídneme s dodržováním předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti zvláštní pomoc.
Ráda bych poděkovala všem stranám, které k dosažení této dohody přispěly. Zejména bych chtěla vyzdvihnout úsilí, které jménem Rady vynaložilo rakouské předsednictví a jeho předchůdci a jménem Evropského parlamentu zpravodaj Claude Rolin a stínoví zpravodajové.
Doufám, že tato dohoda bude rychle potvrzena, abychom mohli dosáhnout skutečné změny v praxi. Během následujících 50 let bychom tak mohli předejít více než 100 000 případů úmrtí na rakovinu.“
Další postup
Dohoda bude předložena ke schválení Výboru stálých zástupců v Radě. Poté, co dohodu potvrdí stálí zástupci členských států, schválí ji na svém plenárním zasedání Evropský parlament.
Souvislosti
Boj proti rakovině související s výkonem povolání a vytváření zdravějšího a bezpečnějšího pracoviště je prioritou této Komise a základní zásadou našeho evropského pilíře sociálních práv. Z důkazů vyplývá, že je to oprávněné: rakovina způsobuje 52 % všech úmrtí souvisejících s výkonem povolání a na pracovištích je tak nadále nejčastější příčinou smrti. Většina členských států sice má pro řadu rakovinotvorných chemických látek vnitrostátní limity, některé členské státy jsou však méně přísné. To znamená, že pracovníci nejsou na jednotném trhu chráněni stejným způsobem a že pro podniky neexistují rovné podmínky.
Vzhledem k tomu, že se vědecké znalosti o těchto látkách neustále vyvíjejí, usiluje též Komise o neustálou aktualizaci směrnice o karcinogenech a mutagenech (směrnice 2004/37/ES).
Junckerova Komise podnikla rozhodné kroky k aktualizaci právních předpisů na ochranu pracovníků před rakovinotvornými chemickými látkami. První návrh předložila v květnu 2016 a spolunormotvůrci ho již přijali jako směrnici na konci roku 2017. Dnešní předběžná dohoda představuje jeden ze závěrečných kroků vyjednávání o druhém návrhu z ledna 2017. Třetí návrh předložila Komise v dubnu 2018. V současnosti se směrnice týká 22 látek, z nichž 21 bylo přidáno od začátku funkčního období této Komise.
Tyto iniciativy jsou součástí širší snahy Komise o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celé Evropě. V lednu 2017 Komise v této souvislosti zahájila hloubkový přezkum a aktualizaci stávajících právních předpisů. (11.10.2018)