Odborníci z celého světa chtějí snížit zamoření moří plasty

Odborníci z celého světa chtějí snížit zamoření moří plasty. A čeští experti z MŽP jsou u toho
České ministerstvo životního prostředí je aktivní součástí celosvětové pracovní skupiny pro snížení znečištění moří plasty, mikroplasty a dalším odpadem. Tuto expertní skupinu ustanovilo Shromáždění OSN pro životní prostředí (UNEA). Jejím úkolem je identifikovat a přezkoumat bariéry i možnosti boje proti mořskému plastovému odpadu a mikroplastům ze všech zdrojů, včetně odpadů vznikajících na pevnině. První setkání odborníků se konalo na konci května (29. – 31. května 2018) v keňské Nairobi.
Plastové znečištění vyžaduje globální řešení vzhledem k jeho přeshraniční povaze a že je třeba přijmout opatření na národní, regionální a mezinárodní úrovni. Účastníci setkání proto zdůraznili nutnost úzké spolupráce napříč průmyslem, oběhového hospodářství a potřebu zaměřit se na změny výrobních procesů, designu výrobků, jejich složení, velikosti a produkce odpadů.
Členské státy OSN se také shodly na tom, že společnosti uvádějící výrobky na trh by měly respektovat principy rozšířené odpovědnosti výrobce a pravidlo „znečišťovatel platí“. Ke zlepšení označování výrobků z plastů s chemickými přísadami by mohlo přispět lepší pochopení důsledků jejich vlivu na lidské zdraví, potřeba zvýšení jejich bezpečnosti, recyklovatelnosti a mezinárodní obchodovatelnosti např. v surovinových tocích z odpadů. Odpadoví odborníci mj. zdůraznili, že na mezinárodní úrovni je nezbytné efektivně využívat existujících legislativních rámců a jejich synergie, např. Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, strategie pro nakládání s chemickými látkami, platných omezení Mezinárodní námořní organizace nebo regionálních úmluv o moři.
„Již dnes dochází v řadě zemí na národní i lokální úrovni k zavádění opatření vedoucím ke snížení znečištění pocházejícího z odpadů a obalů a tedy ke zlepšení odpadového hospodářství. Česká republika, jako vnitrozemská země, se snaží pomoci snižovat znečištění moří plasty, mikroplasty a odpadem legislativními nástroji, odpadovou strategií i dobrovolnými dohodami. Povinné zpoplatnění odnosných plastových tašek v obchodech v Česku, třídění komunálních odpadů do minimálně 5 barevných kontejnerů (papír, plasty, sklo, kovy a bioodpady) nebo nová iniciativa ministra Richarda Brabce „DostByloPlastu“ přispívají bezpochyby ke snížení zatížení životního prostředí odpady, jednorázovými plasty především a prevenci vzniku odpadů,“ komentuje situaci v ČR člen expertní skupiny a ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.
Ministerstvo proto bude důsledně prosazovat odklon odpadů ze skládek na úkor třídění odpadů, jejich zpracování a využití jako zdroje v návaznosti na schválený evropský balíček k oběhovému hospodářství. Na něj následně naváže nová česká odpadová legislativa a strategický rámec oběhového hospodářství. (1.6.2018)