Odborníci z CIRED se seznámili s výstavbou vedení 110 kV Hlinsko - Polička

Mezi Hlinskem a Poličkou panuje čilý stavební ruch. Společnost ČEZ Distribuce zde realizuje výstavbu nového venkovního vedení 110 kV, které propojí Hlinsko s Poličkou a výrazně posílí kapacitu distribuční sítě v této oblasti. Včera měli možnost si stavbu prohlédnout i odborníci z organizace CIRED, která sdružuje především pracovníky, kteří mají co do činění s energetikou.
Podél hlavní silnice z Hlinska na Poličku je vidět čilý stavební ruch, nákladní auta na polích, torza mnohametrových příhradových stožárů i nově natažené vodiče a vedení náhradní přenosové trasy. Technici společnosti ČEZ Distribuce společně s pracovníky dodavatelských firem zde intenzivně pracují na stavbě nového vedení 110 kV v trase Hlinsko – Polička. Celkem bude nově postaveno skoro 200 mřížových stožárů, které mohou mít v závislosti na reliéfu terénu výšku až do 40 metrů a celková délka vedení o napětí 110 KV bude téměř 28 kilometrů.
Výstavba vedení 110 kV Hlinsko - Polička byla zahájena na podzim roku 2017 přípravnými pracemi jako je kácení dřevin v koridoru budoucí stavby, realizací souvisejících přeložek inženýrských sítí a technických úprav distribučních  vedení vn v průmyslové zóně Polička.
 „Kompletní dokončení stavby Hlinsko – Polička, venkovní vedení 110 kV předpokládáme na konci roku 2019, ale v letošním roce bychom chtěli zprovoznit část vedení od  transformovny - TR Hlinsko až ke katastru obce Františky resp. k podpěrnému bodu č. 92. Současně s tímto krokem chceme v letošním roce zprovoznit nové kabelové rozvody vn na území města Polička a rozvodnu 35/6 kV v Poličce“, upřesňuje Ing. Ladislav Ráliš, manažer útvaru Správa energetického majetku.
Realizace těchto navazujících staveb umožní zajistit vyšší spolehlivost napájení v samotné Poličce a v celé lokalitě,  a díky tomu se uvolní  část blokovaného příkonu.
Celkové realizační náklady stavby Hlinsko – Polička, venkovní vedení 110 kV se budou pohybovat kolem 400 mil. Kč.
Členové odborné skupiny ČK CIRED tak přímo na místě, mezi obcemi Rychnov a Pustá Kamenice, shlédli vztyčení atypického kombinovaného stožáru 2x110 kV + 1x35 kV, prohlédli si natažené vodiče na atypických podchodových stožárech v lokalitě „Medkovy kopce“ – křížení vedení VVN /velmi vysoké napětí/ a ZVN /zvláště vysoké napětí/ a seznámili se s průběhem výstavby a významem celé stavby. 
CIRED je zkratka z francouzského spojení  Congres International des Reseaux Electriques de Distribution nebo anglického International Conference on Electricity Distribution a v češtině si pod tímto pojmem můžeme představit mezinárodní konferenci zabývající se distribučními elektrickými sítěmi.
Jde zároveň o světově největší organizaci, pracující na technickém poli distribučních sítí. Tato organizace zajišťuje především mezinárodní fórum pro inženýry, pracující v oblastech výzkumu, projekce, výrobě, provozování a údržbě distribučních systémů.
CIRED organizuje jednou za dva roky mezinárodní konferenci. Především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie. (22.6.2018)