Ohlédnutí za zimní turistickou sezónou

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na nabídku a prodej výrobků a poskytování služeb v průběhu zimní turistické sezóny 2018 – 2019. V tomto období uskutečnila 367 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 101 případech, což je téměř 28 %. Situace se oproti minulé zimní turistické sezóně zlepšila. Přesto však obchodníci i nadále nedodržují při prodeji výrobků správnou hmotnost či míru nápojů nebo používají úředně neověřená měřidla. 
Česká obchodní inspekce v období od 1. října 2018 do 31. března 2019 provedla 367 kontrol zaměřených na nabídku a prodej výrobků a poskytování služeb v průběhu zimní turistické sezóny. Jednalo se především o místa, která jsou v tomto ročním období hojně využívaná spotřebiteli. ČOI zjistila porušení právních předpisů při 101 kontrolách, což představuje 27,5 %. Situace se oproti minulé zimní turistické sezóně z hlediska poměru počtu kontrolovaných provozoven a provozoven, kdy bylo zjištěno porušení právních předpisů, zlepšila o cca 8 %.
Česká obchodní inspekce zjistila, že obchodníci nejčastěji porušovali zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • ve 33 případech prodejci porušili povinnost řádně seznámit spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
  • ve 27 případech obchodníci prodávali výrobky v nesprávné hmotnosti, míře nebo množství  nebo neumožnili spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů (§ 3 odst. 1 písm. a)
  • ve 25 případech prodávající použili při prodeji výrobků měřidla, která nesplňovala požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím oblast metrologie (§ 3 odst. 1 písm. d)
  • v 16 případech nebyl vydán doklad o zakoupení výrobků nebo služeb, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo byl vydán doklad bez zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1)
  • v 7 případech došlo k porušení povinnosti prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy nebo nebyly ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovány (§ 3 odst. 1 písm. c)
  • Ve 14 případech bylo kvalifikováno porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která se vyskytovala již v menším rozsahu.
Dále docházelo k porušení dalších právních předpisů:
  • ve 4 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 65/2017 sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • ve 2 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
  • ve 2 případech prodávající porušili nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce za výše zjištěná porušení právních předpisů pravomocně uložila celkem 95 pokut v hodnotě 192 500 Kč. V rámci kontrolní akce byl také vydán zákaz používání na 21 kusů měřidel, která neodpovídala právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům nebo schválenému typu. Dále byl vydán zákaz prodeje na 160 kusů výrobků, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů, v celkové hodnotě 67 261 Kč. (7.6.2019)