Orba

Jest to velmi důležitý, přímo základní obdělávací výkon v polním hospodářství, spočívající v tom, že zvláštním, k tomu cíli sestrojeným orebným nářadím (pluhem) se odděluje svrchní vrstva ornice od spodiny, rozdrobuje a obrací. Orbou dociluje se zkypření půdy. Stane se prostupnou a schopnou k změnám, jež půdu činí úradnou, biologickou činností zemní fauny tak zvaného edafonu. Tato biologická činnost půdní ukazuje, kdy, po případě i jak se má orati, neboť v nevčas provedená orba může přinést více škody než užitku. Orbu dělíme na výkon přípravný čili podmítku, a na výkon hlavní čili orbu vlastní. Úkolem podmítky je zachování vláhy v půdě, úprava fysikálního stavu půdy a zaklopení zbytků rostlinných do půdy, aby se rychle rozložily. Podmítají se všechna strniště, co nejdříve za kosou a co možná mělko, ale tak, aby spodnější vrstvy byly zcela zakryty a nebylo viděti dna brázd. Vlastní orba má za účel upraviti plodině co nejpříhodnější stanoviště, řádným propracováním půdy, zaděláním hnojiv a přivedením dostatečného množství vzduchu do půdy. Zkypřením zvětšuje se celkový povrch půdních částic, tím umožněn jest větší styk s půdními plyny a roztoky a tedy i vydatnější přeměny látkové v půdě. Rostlinným kořenům a půdním mikrobům jest přiváděn potřebný kyslík. Promíšením půdy dociluje se stejnosměrné rozdělení látek v ornici a obracením spodnější části ornice na povrch zachycuje se množství koloidů, které strhuje prosakující voda do hloubky.
Orati se má řádně ale zřídka, neboť půda potřebuje nejen zkypření, ale i klidu, aby dospěla do stavu zralosti. Do zimy mají býti zorána všechna pole a pokud jsou určena pro jařiny, ponechávají se přes zimu v hrubé brázdě. Jarní orby je nutno co nejvíce se vystříhati a je-li třeba na jaře zaorávati hnůj, má se tak státi co nejdříve z jara, aby naoranou půdu ještě zastihly pozdní noční mrazy. Jarní o. způsobuje velké plýtvání vlahou a opožďuje rozmach biologické činnosti půdní. Na jaře má se orati půda oschlá, aby se netvořily hroudy, neboť jarní o. rychle přesychá. O. se provádí do záhonu, na svahovitých polích do roviny a na čtvercových polích do kola buď od meze nebo od středu pole počínaje. Orba mělká obrací ornici do hloubky 10 cm, hluboká 20-30 cm a více. Poslední vyžaduje velkou tažní sílu a proto zavedeny byly nákladné orací stroje na pohon parní nebo elektrický, které však v současné době ustupují traktoru mnohem úspornějšímu a vhodnému i pro zemědělce se střední výměrou obdělávané půdy. Orba motorová - nejvíce v užívání jsou parní pluhy i lokomobily, vedle nich se užívá lokomotiv s motory pro paliva tekutá (benzinových a lihových). V době poslední činí se pokusy o zužitkování elektřiny při o. m. Na závadu jest drahá síla hnací a vysoké náklady pořizovací. Předností o. m. jest rovnoměrná, hluboká, rychlá a vydatná práce v pravý čas. (1932)