Písek má studii modrozelené infrastruktury, která má pomoci optimalizovat hospodaření s dešťovou vodou

Město Písek si nechalo zpracovat studii modrozelené infrastruktury, jejímž cílem je pomoci optimalizovat hospodaření s dešťovou vodou, bojovat s oteplováním či vznikem tepelných ostrovů. Jsou v ní navržena konkrétní opatření podpořená příklady z praxe, některá z nich Písek již aplikuje. Studie se stane závazným dokumentem při realizaci investičních akcí na území města Písek ve veřejném prostoru a bude také podkladem pro územní plán města a jeho změny. „Projektanti tak budou nuceni se těmito opatřeními zabývat a zapracovávat je do projektů jednotlivých akcí,“ uvedl místostarosta Ondřej Veselý.

Písek a jeho okolí jsou podle studie ohroženy jevy, které souvisí se změnou klimatu, proto je potřeba včas reagovat a systematicky a efektivně budovat takové prvky modrozelené infrastruktury, které napomohou ke zmírnění či zpomalení tohoto procesu. Dokument navrhuje například vysazování stromořadí, která fungují jako přirozené větrolamy, zabraňují erozi a podporují biodiverzitu, v intravilánu pak pomáhají se zmírněním tepelného ostrova a pohlcováním škodlivin. Dalším vhodným prvkem je tzv. chytré zavlažování, které šetří vodu v době sucha, a lze jej zkombinovat s akumulačními nádržemi a zavlažovat dešťovou vodou.

K dalším navrhovaným opatřením patří budování komunitních zahrad, používání propustných povrchů například na parkovištích, či propustné dlažby, která napomáhá ke vsakování dešťové vody. Studie zmiňuje i velký význam travnatých ploch ve městech a poukazuje na to, že je třeba zvolit vhodný způsob údržby, například omezení seče v období sucha. Některá z navrhovaných opatření město už zavedlo, jedná se například o šetrnější sečení trávníků. Loni se také podařilo vysadit nové aleje a díky podpoře z participativního rozpočtu mohou obyvatelé Hradiště využívat komunitní zahradu. Při rozšíření jednoho z parkovišť byla také použita propustná dlažba a vznikly u něj i tzv. vsakovací průlehy.

Dokument chce město zpřístupnit veřejnosti, aby občané měli možnost inspirovat se navrhovanými opatřeními a některá z nich realizovat na svých pozemcích či stavbách. (19.7.2022)