Plán rozvoje udržitelné a oběhové bioekonomiky

Biohospodářskou strategii avizoval předseda Juncker spolu s místopředsedou Timmermansem v prohlášení navazujícím na projev o stavu Unie v roce 2018 coby jeden ze způsobů, jak hodlá Komise nastartovat růst, tvorbu pracovních míst a investice. Snahou je zdokonalit a zintenzivnit trvale udržitelné využívání obnovitelných zdrojů a tím pomoci řešit globální i místní problémy, jako je změna klimatu a udržitelný rozvoj.
Žijeme ve světě omezených biologických zdrojů a křehkých ekosystémů a chceme-li lidem zajistit potravu, čistou vodu a energii, musíme inovovat. S bioekonomikou můžeme vyrábět palivo z mořských řas, recyklovat plasty, přeměňovat odpad v nový nábytek nebo oblečení a využívat vedlejší produkty průmyslových procesů k výrobě ekologických hnojiv. Do roku 2030 může díky bioekonomice vzniknout milion nových zelených pracovních míst.
„Dnes je už zcela zjevné, že musíme zásadně změnit způsob, jakým vyrábíme, spotřebováváme a vyhazujeme nejrůznější výrobky. Rozvoj bioekonomiky – která tvoří obnovitelný segment oběhového hospodářství – nám může pomoci najít nové, inovativnější způsoby jak zajistit potraviny, čistou vodu a energii a nevyčerpat přitom omezené biologické zdroje naší planety. Musíme začít uvažovat o ekonomice jinak a modernizovat základní výrobní modely, a to nejen kvůli životnímu prostředí a klimatu. V bioekonomice se také skrývá velký potenciál vzniku nových zelených pracovních míst, převážně ve venkovských a přímořských oblastech,“ prohlásil místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen.
Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas dodal: „Evropská unie hodlá udávat směr v přeměňování odpadu, zbytků a vedlejších produktů v hodnotné výrobky, ekologické chemické látky, krmiva a textilie. Klíčovou roli i tady hrají výzkum a inovace. Díky nim bude ekologická transformace naší ekonomiky rychlejší a snáze splníme cíle udržitelného rozvoje stanovené Organizací spojených národů.“
Na vytvoření udržitelné oběhové bioekonomiky se musí podílet společně veřejný i soukromý sektor. Komise za tím účelem zavede v roce 2019 čtrnáct konkrétních opatření zaměřených na tři hlavní cíle:
1. Rozšířit a posílit odvětví založená na biotechnologiích
Komise chce využít potenciál bioekonomiky k modernizaci evropské ekonomiky a průmyslu a k dlouhodobé a udržitelné prosperitě. Za tím účelem hodlá:
  • zřídit tematickou investiční platformu pro oběhovou bioekonomiku s rozpočtem 100 milionů eur, jejímž úkolem bude přiblížit biotechnologické inovace trhu a snížit riziko soukromých investic do udržitelných řešení,
  • usnadnit v celé Evropě vznik nových udržitelných biorafinerií.
2. Rychle rozšířit bioekonomiku po celé Evropě
V regionech a členských státech zejména střední a východní Evropy existují značné nevyužité rezervy biomasy a využitelného odpadu. Komise se proto chystá:
  • vypracovat strategický plán zavádění udržitelných potravinových a zemědělských systémů, lesního hospodářství a produkce výrobků z biologických materiálů,
  • zřídit nástroj na podporu bioekonomických politik v EU v rámci programu Horizont 2020, který bude zemím EU pomáhat s přípravou vnitrostátních a regionálních programů bioekonomiky,
  • provádět pilotní akce zaměřené na vývoj bioekonomiky ve venkovských, pobřežních a městských oblastech, týkající se například nakládání s odpady nebo ukládání uhlíku do země.
3. Chránit ekosystém a porozumět ekologickým omezením bioekonomiky
Náš ekosystém vážně ohrožuje řada faktorů, jako je rostoucí populace, změna klimatu nebo znehodnocování půdy. Proto chce Komise:
  • zavést celounijní monitorovací systém, který bude průběh přechodu na udržitelnou a oběhovou bioekonomiku sledovat,
  • podporovat získávání poznatků a porozumění specifickým oblastem bioekonomiky pomocí sběru dat a prostřednictvím znalostního centra pro biohospodářství,
  • poskytovat poradenství a prosazovat osvědčené způsoby praktikování bioekonomiky v bezpečných ekologických mezích.
Souvislosti
Biohospodářskou strategii avizovali předseda Juncker a místopředseda Timmermans v prohlášení určeném předsedovi Evropské rady a předsedovi Parlamentu coby součást jedné z priorit Komise: nastartovat růst, tvorbu pracovních míst a investice. Jedná se vlastně o aktualizaci strategie biohospodářství z roku 2012.
Bioekonomika zahrnuje všechna odvětví a systémy, v nichž se využívají biologické zdroje. Je to jedno z největších a nejvýznamnějších odvětví EU, do kterého spadá zemědělství, lesnictví, rybolov, potravinářství, bioenergetika i produkce výrobků z biologických materiálů. Jeho roční obrat činí zhruba 2 biliony eur a zaměstnává přibližně 18 milionů lidí. Zároveň je to jedna z klíčových strategií podpory růstu ve venkovských a přímořských oblastech.
Komise již mimo jiné vyčlenila na výzkum, demonstrace a zavádění udržitelných, inkluzivních a oběhových řešení postavených na biotechnologiích 3,85 miliardy eur v rámci programu Horizont 2020. Na období 2020–2027 navrhla vyčlenit na oblast potravin, přírodních zdrojů a biotechnologií 10 miliard eur z programu Horizont Evropa. (11.10.2018)