Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2019

K 30. 4. 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 470,9 mld. Kč, celkové výdaje 500,6 mld. Kč a schodek hospodaření 29,7 mld. Kč (na konci dubna 2018 byl vykázán přebytek 0,8 mld. Kč).
Meziroční srovnání negativně ovlivňuje fakt, že v průběhu prvních čtyř měsíců roku 2018 získal státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši 20,7 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Po očištění od prostředků z Evropské unie došlo k meziročnímu zhoršení schodku z 21,7 mld. Kč na 27,2 mld. Kč, tedy pouze o 5,4 mld. Kč.
Kromě tohoto mimořádného vlivu jsou důvody meziročního vývoje dány vyšší schopností realizovat společné programy Evropské unie a České republiky, kdy výdaje na tyto programy zatím dosáhly 41,3 mld. Kč (meziročně o 40 % více) a také předfinancováním řady výdajů plánovaných na celý rok 2019 již v první třetině roku.
Například transfery státním fondům byly vyplaceny z více než 54 %, příspěvkovým organizacím (dotace vysokým školám, podpora vědy výzkumu a inovací) směřovalo cca 52 % letošního rozpočtu a plánované neinvestiční transfery neziskovým organizacím byly vyplaceny z více než 46 %. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno bezmála 46 % plánované částky, tedy meziročně o 6,8 mld. Kč více.
Pozitivně naopak působí nárůst většiny daňových titulů, zejména dubnový nárůst inkasa DPH o 9 %, růst inkasa daně z příjmů právnických osob i výrazný meziroční růst daně z příjmů fyzických osob.
Nejvýraznější vlivy na straně příjmů
Nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy byla daň z příjmů fyzických osob placená plátci, jejíž 13,6% tempo spolu s 8,3% růstem příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení zvýšily příjmy státního rozpočtu meziročně o 18,7 mld. Kč. Inkaso daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky je v důsledku vratek v dubnu vždy záporné, meziroční příspěvek proto činil -1 mld. Kč. Inkaso daně z přidané hodnoty, zatížené jednorázovými efekty z ledna a února tohoto roku (nižší počet pracovních dní ovlivňující zejména inkaso daně ze služeb, vrácení nadměrných odpočtů z minulého roku, stejně jako obecně nižší objem zadržovaných nadměrných odpočtů v důsledku efektivnější kontrolní činnosti finanční správy) rostlo meziročně za březen a duben 10% tempem. Celkové inkaso je tak od počátku roku o 2,2 mld. Kč vyšší. Další daní s přechodnými efekty byla spotřební daň z tabákových výrobků, u které poklesl výběr v lednu a únoru, jelikož se výrobci tabákových výrobků z důvodu zavedení nového typu značení tabákových výrobků předzásobili tabákovými nálepkami už v minulém roce. Ačkoliv inkaso této daně v průběhu března a dubna meziročně vzrostlo o 0,3 mld. Kč, za první třetinu roku se zatím vybralo o 1,4 mld. Kč méně. U daně z příjmů právnických osob je klíčové vždy inkaso v posledním měsíci daného čtvrtletí, proto plnění této daně zatím dosáhlo jen 23,9 %. Meziroční zvýšení příjmu za leden až duben o 5,6 % téměř odpovídá plánovanému růstu o 5,9 %. Nedaňové a kapitálové příjmy byly meziročně vyšší o 7,1 mld. Kč, z čehož ovšem příjmy z prostředků Evropské unie a finančních mechanismů snižovaly inkaso o 13,3 mld. Kč.
Nejvýraznější vlivy na straně výdajů
Sociální dávky se vyvíjejí v souladu se schváleným rozpočtem, podobně jako výdaje na platy. Na druhou stranu byla v první třetině roku předfinancována již velká část transferů plánovaných na celý rok 2019. Například neinvestiční transfery státním fondům (hlavně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na společnou zemědělskou politiku) byly vyplaceny z více než 54 % plánu, příspěvkovým organizacím (dotace vysokým školám, podpora vědy výzkumu a inovací) směřovalo okolo 52 % letošního rozpočtu a neinvestiční transfery neziskovým organizacím byly vyplaceny z více než 46 %. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno bezmála 46 % plánované částky, tedy meziročně o 6,8 mld. Kč více. Saldo je rovněž každoročně v dubnu zhoršeno jednorázovou celoroční výplatou státního příspěvku na stavební spoření, která letos činila 3,9 mld. Kč.
Z kapitálových transferů převedl státní rozpočet od ledna do konce dubna téměř 57 % rozpočtu transferů územním samosprávným celkům a více než 55 % plánovaných investičních transferů podnikatelským subjektům. Vyšší čerpání kapitálových výdajů u vlastních investic státního rozpočtu a státních fondů je plánováno ve druhé polovině roku.
Příjmy státního rozpočtu – podrobný komentář
Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo 398,6 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 21,6 mld. Kč, tj. o 5,7 %.
Celkové inkaso DPH ve výši 91,5 mld. Kč bylo za první čtyři měsíce roku meziročně vyšší o 2,2 mld. Kč, což znamenalo meziroční růst o 2,5 %. Inkaso DPH za první čtyři měsíce tohoto roku tlumil vývoj DPH v lednu a únoru, kde se projevily jednorázové faktory jako nižší počet pracovních dnů (dopad na inkaso DPH zejména u služeb), nižší objem zadržovaných nadměrných odpočtů oproti stejnému období minulého roku, což je důsledkem efektivnějšího zacílení kontrolní činnosti finanční správy a jednorázové vyplacení vyšší částky nadměrného odpočtu DPH. Samotná výše inkasa pouze za měsíc duben byla meziročně vyšší o téměř 9 % (vysoký meziroční nárůst inkasa byl zaznamenán i za měsíc březen). Mírně negativní dopad na inkaso má také zavedení nižší sazby DPH na pravidelnou hromadnou dopravu, které je účinné od února 2019.
Celoroční plánovaný růst inkasa DPH proti skutečnosti roku 2018 ve výši 6,8 % vychází hlavně z očekávání pozitivního dopadu pokračujícího růstu ekonomiky a také z opatření zavedených v předchozích letech, vedle elektronické evidence tržeb zejména kontrolního hlášení.
Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 46,5 mld. Kč, což bylo o 1,2 mld. Kč, tj. o 2,6 %, méně než na konci dubna 2018.
Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 25,2 mld. Kč při meziročním růstu o 1,3 %. Rozpočet této daně počítá s nárůstem proti skutečnosti 2018 o 2,4 % zejména z důvodu pokračujícího pozitivního ekonomického vývoje, který je doprovázen rostoucími přepravními výkony i vyšší spotřebou pohonných hmot související s rostoucími příjmy domácností. Celkový růst inkasa však bude nadále negativně ovlivňovat vratka za tzv. zelenou naftu i pro živočišnou prvovýrobu zavedená v roce 2017 s tím, že se pro rok 2019 počítá s dílčí novelizací.
Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 15,3 mld. Kč, což bylo meziročně o 1,9 mld. Kč méně. Tento pokles je způsoben zavedením nového typu značení tabákových výrobků, kdy se plátci daně předzásobili staršími tabákovými nálepkami v průběhu konce roku 2018, což způsobilo výpadek inkasa na začátku roku 2019. Odběry tabákových nálepek však naznačují, že by se inkaso daně mohlo v dalších měsících již vrátit k obvyklým hodnotám, což dokazuje i inkaso za březen a duben 2019, kdy dosáhlo o 0,3 mld. Kč vyšších hodnot než ve stejném období loňského roku. Proti skutečnosti roku 2018 počítá rozpočet s poklesem inkasa této daně o 4,6 %. Pro rok 2019 není plánováno navyšování sazeb této daně, s účinností od 1. dubna 2019 je nově zavedena spotřební daň na zahřívané tabákové výrobky.
Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci (dříve ze závislé činnosti) při meziročním růstu o 5,0 mld. Kč, tj. o 13,6 %, zatím dosáhlo 42,1 mld. Kč. Plánovaný meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2018 je odrazem pokračujícího vysokého růstu platů a mezd ve veřejném i v soukromém sektoru, tažených i zvýšením minimální a zaručené mzdy. Pozitivně se na inkasu projevuje i zavedení elektronické evidence tržeb.
Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (dříve z přiznání) dosáhlo stejně jako na konci dubna 2018 záporné hodnoty, která souvisí především s ročním zúčtováním záloh na základě podání daňových přiznání. Na plánovaný růst inkasa této daně proti skutečnosti roku 2018 má pozitivní vliv ekonomický růst a již i celoroční dopad zavedení první a druhé fáze elektronické evidence tržeb. Naopak negativní vliv na celoroční inkaso ve výši 1 mld. Kč lze očekávat z důvodu snížení limitu pro výdajové paušály a současného navrácení možnosti uplatnění vybraných slev na dani u poplatníků uplatňujících paušální výdaje, které má však v meziročním vyjádření nižší negativní dopad. Negativně ovlivní inkaso v roce 2019 nově také zvýšení daňového zvýhodnění na první děti ve výši 0,4 mld. Kč.
Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo 3,7 mld. Kč, což bylo o 0,4 mld. Kč, tj. o 11,0 %, více než na konci dubna 2018. V letošním roce nebudou mít na inkaso této daně vliv žádné výraznější legislativní úpravy.
Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 4 měsíce roku 29,8 mld. Kč, tj. 23,9 % rozpočtu. V prvních měsících roku bývá u DPPO obvyklé nižší plnění, což souvisí s možností podání daňového přiznání na konci pololetí, kdy většina významných poplatníků využívá služby daňových poradců s odkladem podání přiznání. Inkaso této daně meziročně vzrostlo o 1,6 mld. Kč, tj. o 5,6 %. V roce 2019 je rozpočet této daně o 5,9 % vyšší než inkaso roku 2018. Inkaso je meziročně pozitivně ovlivněno ekonomickým růstem a dopadem zavedení elektronické evidence.
U inkasa daně z nabytí nemovitých věcí, které zatím při meziročním růstu o 0,7 % dosáhlo 4,7 mld. Kč, počítá rozpočet s poklesem proti inkasu roku 2018 o 9,8 %. Inkaso by mohlo být v průběhu roku negativně ovlivněno dopadem návrhu na zavedení osvobození prvního úplatného převodu bytu v rodinném domě, který je ještě v legislativním procesu, s rozpočtovým dopadem v předpokládané výši -0,1 mld. Kč. Na vývoj autonomního inkasa bude mít dále vliv i předpokládaná pozvolná stagnace realitního trhu.
U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 13,7 mld. Kč, tj. o 8,3 %, dosáhly 178,3 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 8,4 % proti skutečnosti 2018. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2019 o 8,3 %, ve kterém se promítl jak růst zaměstnanosti, tak i výrazný růst pracovních příjmů.
Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 72,3 mld. Kč (meziroční růst o 7,1 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z rozpočtu EU a FM. Ty dosáhly 38,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2018 nižší o 13,3 mld. Kč. Výrazný meziroční pokles souvisel se skutečností, že v prvních čtyřech měsících roku 2018 získal státní rozpočet 20,7 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Proti poklesu působí březnový převod 18 mld. Kč z tzv. privatizačního účtu do příjmů kapitoly VPS, který byl v roce 2018 nulový.
Výdaje státního rozpočtu – podrobný komentář
Celkové výdaje v objemu 500,6 mld. Kč byly o 59,1 mld. Kč, tj. o 13,4 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Oproti skutečnému čerpání v roce 2018 rozpočet předpokládá jejich růst o 8,4 %. Meziroční růst ovlivnily zejména sociální dávky vyšší o 16,9 mld. Kč, výdaje na platy v regionálním školství vyšší o 7,9 mld. Kč, odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU vyšší o 6,8 mld. Kč (Evropská komise požádala ČR v průběhu 1. čtvrtletí na rozdíl od minulého roku o zaslání 4,7/12 rozpočtované částky), neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím vyšší o 4,8 mld. Kč a také neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu vyšší o 3,9 mld. Kč. Meziročně o 8,6 mld. Kč vzrostly i kapitálové výdaje. Výdaje na financování společných programů EU/FM a ČR (vč. SZP) zatím dosáhly 47,2 mld. Kč, což bylo o 13,3 mld. Kč více než na konci dubna 2018.
Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 601,9 mld. Kč, což je o 8,1 % více než skutečnost dosažená v roce 2018 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 8,9 %). K 30. 4. 2019 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 201,7 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 16,9 mld. Kč, tj. o 9,2 %. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 14,7 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Výdaje na důchody v roce 2019 rostou i díky zvýšení základní výměry důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy a také procentní výměry důchodů o 1000 Kč u příjemců důchodů starších 85 let.
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 65,1 mld. Kč a meziročně vzrostly o 9,4 mld. Kč. Na jejich výši i růstu se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 45,8 mld. Kč. Šlo o zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 42,5 mld. Kč (v dubnu 2018 to bylo 36,1 mld. Kč) a o dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,4 mld. Kč (v dubnu 2018 to bylo 2,9 mld. Kč). Mimo to byla již v průběhu ledna převedena z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1,1 mld. Kč, která směřovala na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“. S platností od 1. 1. 2019 se v meziročním nárůstu promítá navýšení objemu prostředků na platy v regionálním školství, a to o 15 % u pedagogických pracovníků 15 % a o 10 % u nepedagogických pracovníků.
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 24,0 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,1 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2018 o 7,3 % vychází zejména ze zvýšení měsíčních plateb za státního pojištěnce od 1. 1. 2019.
Kapitálové výdaje zatím dosáhly 26,4 mld. Kč, což bylo o 8,6 mld. Kč, tj. o 48,1 %, více než ve stejném období minulého roku. Velkou část (20,3 mld. Kč) tvořily investice realizované prostřednictvím společných programů EU a ČR.
Schválený rozpočet je nad úrovní skutečného čerpání kapitálových výdajů roku 2018 o 5,8 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Je tvořen prostředky ve výši 75,8 mld. Kč, které mají financovat národní investice a prostředky ve výši 46,5 mld. Kč, které mají financovat společné programy EU a ČR (vč. SZP a FM). Navíc nad rámec rozpočtu budou moci organizační složky státu realizovat investiční výdaje i prostřednictvím tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, jejichž stav na začátku roku 2019 byl 70,5 mld. Kč.
Saldo státního rozpočtu
Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna 2019 schodkem ve výši 29,7 mld. Kč, což proti stejnému období roku 2018 znamenalo horší výsledek o 30,5 mld. Kč. Při očištění hospodaření státního rozpočtu o toky EU a FM prostředků jak na příjmové tak výdajové straně by výsledek znamenal meziročně horší výsledek o 5,4 mld. Kč.
Hospodaření rozpočtu v samotném dubnu skončilo schodkem 20,4 mld. Kč (v dubnu 2018 schodkem ve výši 15,5 mld. Kč), když příjmy dosáhly 106,6 mld. Kč (v dubnu 2018 to bylo 96,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 127,1 mld. Kč (v dubnu 2018 to bylo 112,0 mld. Kč). Na růstu příjmů v samotném dubnu o 10,1 mld. Kč měly největší vliv daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení vyšší o 8,0 mld. Kč. Na růstu výdajů v samotném dubnu o 15,0 mld. Kč měly největší vliv výdaje na důchody vyšší o 5,6 mld. Kč a investiční výdaje vyšší o 3,9 mld. Kč. (2.5.2019)