Počet úmrtí na železnicích EU poklesl, množství sebevražd je stále vysoké

V letech 2010 až 2018 se počet významných železničních nehod v EU snížil téměř o 25 % na 1 721, což je o 571 méně než v roce 2010. Celkem bylo v roce 2018 při nich zabito 885 osob a vážně zraněno 760 osob (bez sebevražd).
Nejčastějším typem bylo usmrcení osob pohybujících se neoprávněně na železničních tratích a zasažených jedoucím vlakem. V roce 2018 bylo zaznamenáno 973 takových neštěstí, což představuje více než polovinu (57 %) z jejich celkového počtu. Druhou hlavní kategorií byly nehody na úrovňových přejezdech, včetně nehod týkajících se chodců. S 447 nehodami tvořila tato kategorie 26 % z celkových nehod v roce 2018.
Sebevraždy vyskytující se na železnici jsou hlášeny samostatně. V roce 2018 bylo nahlášeno 2 637 případů a počet sebevražd převyšuje počet obětí způsobených železničními nehodami.
Údaje o nehodách jsou srovnatelné od roku 2010 po přijetí společných definic ve všech členských státech. Před rokem 2010 Belgie, Polsko a Slovensko obecně hlásily všechny železniční nehody, nikoli pouze ty významné. Výsledkem je, že od roku 2010 byl v několika kategoriích nižší počet nehod v porovnání s předchozími roky.
V Německu (302) a Polsku (275) byl v roce 2018 nejvyšší počet železničních nehod mezi členskými státy; tyto dvě země společně evidují jednu třetinu všech významných železničních nehod v EU. Se 162 nehodami představovalo třetí Maďarsko 9 % železničních nehod v EU. Naproti tomu Lucembursko v roce 2018 oznámilo pouze dvě významné železniční nehody a Irsko šest.
Celkový počet úmrtí postupně klesal od roku 2010 z 1 270 osob usmrcených při železničních nehodách v roce 2010 na 962 osob v roce 2015. V letech 2016 a 2017 počet úmrtí zůstal zhruba na stejné úrovni jako v roce 2015, v roce 2016 mírně vzrostl na 970 usmrcených osob a v roce 2017 na 974 usmrcených osob. V roce 2018 byl zaznamenán pokles o 9,1 % s 885 usmrcenými, 89 osob méně než předchozí rok. V období od roku 2010 do roku 2018 to odpovídá snížení počtu osob usmrcených při železničních nehodách o téměř jednu třetinu (-30,3 %).
Celkové trendy v údajích ukazují, že cestování po železnici je stále bezpečnější a mezi cestujícími po železnici je jen málo úmrtí. Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) odhadla, že v období 2010–2014 bylo riziko úmrtí cestujících ve vlacích na úrovni EU 0,14 úmrtí na miliardu vlakových kilometrů, o jednu třetinu nižší než u cestujících v autobusové / autokarové dopravě, nejméně však dvakrát vyšší než u cestující v komerčních letadlech. Je však třeba poznamenat, že mezi členskými státy existují značné rozdíly, přičemž riziko pro cestující v železniční dopravě je v některých členských státech výrazně vyšší než průměr EU.
V období 2010–2018 klesl počet osob vážně zraněných při železničních nehodách na úrovni EU u všech kategorií osob. Tento trend je patrný i přes občasné meziroční výkyvy. Zatímco průměrný roční pokles celkového počtu vážně zraněných osob byl v letech 2010 až 2015 v průměru 11,4 % ročně, v roce 2016 byl zaznamenán nárůst počtu zraněných o 21 %. Vysoký počet zraněných železničních cestujících zaregistrovaných v roce 2010 byl způsoben vážnou kolizí vlaků v Buizingenu (Belgie), kde bylo vážně zraněno 171 osob. V roce 2016 počet zraněných cestujících zaznamenal výrazný nárůst ve srovnání s předchozím rokem, poté opět klesl v roce 2017 a zůstal stabilní v roce 2018.
Srážky vlaků vážně zranily 37 osob v roce 2018, o polovinu méně než v předchozím roce. V 16 členských státech nebyly v případě kolizí vlaků v roce 2018 vážně zraněny žádné osoby. Celkově v EU bylo v roce 2018 36 osob vážně zraněno při vykolejení, s 34 osobami v Itálii, jednou osobou v Rumunsku a jednou osobou na Slovensku. Německo (68 těžce zraněných osob), Rumunsko (54 osob) a Polsko (49 osob) zaznamenalo nejvyšší počet zraněných osob při nehodách způsobených pohyblivými vozidly. Je třeba poznamenat, že srovnání vážně zraněných osob mezi zeměmi může být mírně zkreslené kvůli rozdílům v režimech podávání zpráv.
Sebevraždy na železnici jsou hlášeny odděleně. V celé EU zůstal počet těchto sebevražd v období 2010–2018 každý rok mezi 2 600 a 3 000. Nejvyšší počet byl zaznamenán v roce 2012 s 2 982 sebevraždami v železničních prostorách. V následujících letech se čísla pohybovala v rozmezí -5,5 % až +4,9 % meziročně. V roce 2018 bylo hlášeno 2 637 sebevražd, což je o 5 % méně než v předchozím roce. Počet sebevražd v železničních prostorách je ve většině členských států významný. Se 732 sebevraždami zaznamenanými v roce 2018 činilo samotné Německo více než čtvrtinu (27,8 %) z nich. Také ve Francii (288 zaznamenaných případů), ve Velké Británii (258 zaznamenaných případů) bylo zaznamenáno značné množství takových sebevražd. Více informací naleznete na  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Rail_accident_fatalities_in_the_EU#Fall_in_the_number_of_railway_accidents
Zdroj: Eurostat (22.1.2020)