Počty studentů lékařských fakult rostou

Počty přijímaných studentů do prvních ročníků magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ od akademického roku 2019/20 rostou. Jde o reakci na Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR, kdy bylo vládou v roce 2018 rozhodnuto, že lékařské fakulty v období od roku 2019 do 2029 obdrží téměř 7 miliard korun právě pro tento účel. Vláda přikročila k tomuto opatření kvůli neustále se prohlubujícímu deficitu lékařských profesí ve zdravotnickém systému. Každoročně by mělo jít zhruba o patnáctiprocentní navýšení kapacit přijímaných studentů.
„Opatření k navyšování kapacit na lékařských fakultách bylo navrženo na období jedenácti let tak, aby se tato intervence do šestiletého studia „Všeobecné lékařství“ pozitivně projevila v lékařském terénu,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.
Celková částka, kterou MŠMT na toto opatření vyčlenilo, je ve výši 6,8 miliardy korun, v prvních dvou letech šlo na navyšování kapacit půl miliardy korun ročně, od příštího roku se podpora zvýší na 600 milionů korun a od roku 2025 na 700 milionů. „Požadované navýšení 15 % představuje za všechny fakulty ročně 283 studentů, což je po navýšení celkem 2172 nově přijímaných studentů, a to je dobrá zpráva,“ doplnil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček.
Z poskytnutých financí realizovaly lékařské fakulty i další doprovodné aktivity, jako jsou pořízení a modernizace přístrojového vybavení, a to například simulátorů, zdravotnických trenažérů, vzorových lůžkových pokojů včetně jejich vybavení audiovizuální technikou. Dále jsou finance využívány podle možností i na zkvalitňování výuky, aktualizaci kurikula, rozšiřování a zkvalitňování akademického sboru fakult, na individuálnější přístup při přípravě studentů nebo na opatření ke snížení studijní neúspěšnosti v průběhu studia. Konečný přínos pro zdravotnický systém pak bude záležet také na následných podmínkách při přechodu těchto absolventů do praxe a pro setrvání v ní. (25.11.2021)