Pomalý pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů představuje porušení Evropské sociální charty

Evropský výbor pro sociální práva ve svém rozhodnutí zveřejněném dne 29. června 2020 učinil závěr, že nerovnost v odměňování mužů a žen a nevyvážené zastoupení žen v rozhodovacích orgánech soukromých společností představuje porušení lidskoprávních závazků České republiky. Výbor porušení shledal také u dalších 13 zemí, proti kterým nevládní organizace University Women of Europe podala kolektivní stížnost na nerespektování Evropské sociální charty.
Podle Výboru v České republice přetrvává propast v odměňování žen a mužů. K účinnému uplatňování zásady stejné odměny za práci stejné hodnoty je totiž naprosto nezbytná transparentnost v odměňování, jež ale nyní v tuzemsku chybí. Mělo být v zásadě možné si vyžádat a v rámci soudního řízení získat informace o odměňování spolupracovníků pro účely srovnání v konkrétním případě. Nadto si Výbor povšiml, že rozdíl v odměňování žen a mužů (tzv. gender pay gap) v České republice dlouhodobě neklesá: zatímco v roce 2010 tvořil tento rozdíl 21,6 %, v roce 2017 klesl o jen o půl procentního bodu, tedy na 21,1 %.
Přetrvávajícím problémem je podle Výboru také nízký podíl žen v rozhodovacích funkcích v soukromých společnostech. Ačkoliv jsou státy povinny přijmout závazné zákonné normy, které by problém řešily, v České republice se tak doposud nestalo.
Opatření, která Česká republika zatím přijala, nejsou podle Výboru dostatečná. Za posledních deset let se sice zastoupení žen v rozhodovacích funkcích v soukromých společnostech zvýšilo z 12,2 % na 18,5 %, nicméně průměr ostatních států Evropské unie byl o devět procent vyšší.
Výbor proto rozhodl, že došlo k porušení Evropské sociální charty a jejího Dodatkového protokolu z roku 1988.
Česká republika se řešením problémů, které Výbor pojmenoval, dlouhodobě zabývá. Úřad vlády v současnosti připravuje Strategii pro rovnost žen a mužů na období 2021–2030, která má mj. řešit příčiny nerovného odměňování a také vyrovnanější zastoupení žen a mužů v rozhodovacích orgánech soukromých společností. V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „22 % K ROVNOSTI" zároveň vzniká Akční plán rovného odměňování, který zahrne i problematiku platové transparentnosti.
Celý text rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici na https://www.justice.cz/documents/12681/771376/UWE_CZrozh+ECSR_p%C5%99eklad.pdf/56d0dcfa-de78-4b0a-b23d-5a04a3de4868 , anotace rozhodnutí je ke stažení na https://www.justice.cz/documents/12681/771376/134-2016_UWE_CZ_anotace.pdf/00995de2-fca3-4f7e-9946-7fc3d2499605. Rozhodnutí proti jiným smluvním státům jsou dostupná na stránkách Výboru. (3.7.2020)