Pozor při nákupu stavební izolace

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje kontrolovala prodej stavebních výrobků. Konkrétně se jednalo o tepelně izolační trubice, které se běžně používají při tepelné izolaci budov. Celkem zkontrolovala 4 typy a u všech zjistila nedostatky. „Tyto produkty jsou zejména důležité pro správnou tepelnou izolaci potrubních rozvodů. Proto je i žádoucí, aby již při výběru a zakoupení výrobku byl spotřebitel řádně informován o jeho vlastnostech, možnostech a podmínek použití. Absence předepsaných dokumentů a informací může vést k nesprávnému použití tepelně izolačních trubicí. Tím by nebyl  splněn požadavek, aby stavby jako celek i jejich jednotlivé části vyhovovaly zamýšlenému použití, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví osob,“ říká ke kontrole ředitel  inspektorátu ČOI v Ostravě Boris Stabryn. 
Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje uskutečnila kontroly tepelně izolačních materiálů - tepelně izolačních trubic z minerální vlny a tepelněizolačních trubic z pružné polyethylenové pěny, které může spotřebitel zakoupit v prodejnách stavebních materiálů nebo v e-shopu. Cílem kontroly bylo ověřit, zda hospodářské subjekty při uvedení a dodání výrobků na trh plní povinnosti, které jim ukládají evropské předpisy, zda jsou opatřeny stanoveným označením, zda jsou k výrobku připojeny a poskytnuty stanovené dokumenty a požadované pokyny a informace.
ČOI zkontrolovala celkem čtyři typy výrobků, kdy tři typy výrobků byly inspektory zakoupeny přímo v provozovnách u výrobce. Jeden typ byl zakoupen u distributora a následně bylo provedeno došetření u výrobce. Nedostatky byly zjištěny u všech kontrolovaných typů výrobků. Hospodářské subjekty nezajistily, aby při uvedení a dodání stavebního výrobku na trh bylo poskytováno prohlášení o vlastnostech a k výrobkům bylo připojeno označení CE, které potvrzuje shodu. Kontrolované výrobky nebyly označeny identifikačními údaji a údaji o výrobci. Dále nebyly uvedeny požadavky na specifické značení a označování podle požadavků příslušných harmonizovaných technických specifikací. Na výrobku nebo na štítku nebyly uvedeny deklarované vlastnosti výrobku a jejich úrovně, a to zejména rozsah provozních teplot, třída reakce na oheň, součinitel tepelné vodivosti, uvolňování korozivních látek a nasákavost.
„ČOI doporučuje spotřebitelům, aby si při zakoupení stavebního výrobku vyžádali kopii prohlášení o vlastnostech v tištěné podobě a dále si ověřili, zda je k výrobku připojené označení CE, zda je výrobek řádně označen údaji umožňující jeho identifikaci, zda je uveden výrobce a zda jsou k výrobku poskytovány informace o vlastnostech a způsobu použití,“ doporučuje ředitel regionálního inspektorátu  ČOI Boris Stabryn. 
Česká obchodní inspekce hospodářským subjektům nařídila, aby odstranily zjištěný nesoulad. V rámci kontrolní akce bylo formou příkazu na místě uloženo 5 pokut ve výši 37 000 Kč, kontrolované subjekty nesplnily požadavky evropského předpisu pro stavební výrobky a tím se dopustily přestupků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. (5.3.2019)