Pracovní program Komise na rok 2019: plnění slibů a příprava na budoucnost

Evropská komise představila 23. října 2018 svůj pracovní program na rok 2019, v němž stanovila tři hlavní priority: dosáhnout rychlé dohody ohledně již předložených legislativních návrhů, aby tak Komise realizovala svých deset politických priorit, dále přijmout menší počet nových iniciativ, jež mají řešit zbývající problémy, a představit několik iniciativ týkajících se budoucnosti EU s 27 členskými státy, které upevní základy silné, jednotné a suverénní Evropy.
Předseda Komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Ode dneška za sedm měsíců se budou konat evropské volby, které přinesou nejvýznamnější rozhodnutí voličů za život celé generace. Vyzývám tedy Evropský parlament a Radu, aby přijaly návrhy, které Komise v uplynulých čtyřech letech předložila. Návrhy Evropany nezajímají – zajímají je platné předpisy, které jim zaručí jejich práva. Když ukážeme, že tato Unie přináší konkrétní, hmatatelné výsledky, dáme tím voličům pro příští rok ten nejlepší vzkaz.“
První místopředseda Frans Timmermans uvedl: „Tato Komise se vždy soustředila na problémy, které lze řešit pouze společnými kroky na evropské úrovni. Letošní pracovní program tedy neskrývá žádná překvapení: všechny potřebné návrhy jsme předložili, nyní je ovšem třeba je schválit a realizovat v praxi. Dále program obsahuje iniciativy zaměřené do budoucna, aby nadcházející Evropská unie s 27 členy měla optimistickou vizi spravedlivé a udržitelné budoucnosti pro všechny Evropany.“
Pracovní program na rok 2019 se zaměřuje na pouhých 15 nových iniciativ a dalších 10 nových hodnocení v rámci programu REFIT, která mají přezkoumat stávající právní předpisy a zajistit, aby byly nadále funkční. Důraz se klade na skutečné výsledky. Pracovní program Komise proto také uvádí 45 projednávaných prioritních návrhů na základě společného prohlášení o legislativních prioritách, které by měly Parlament a Rada přijmout ještě před evropskými volbami. Komise dále navrhuje stáhnout nebo zrušit 17 dosud neschválených návrhů či stávajících právních předpisů.
Splnění daných slibů
Komise již předložila všechny legislativní návrhy, které byly k dosažení výsledků v oblasti deseti priorit Junckerovy Komise zapotřebí. Společně s Evropským parlamentem a Radou zatím dospěla k dohodě přibližně u poloviny těchto návrhů a u dalších dvaceti procent z nich legislativní proces zdárně pokračuje. Její prioritou pro nadcházející rok je dosáhnout schválení co největšího počtu dosud projednávaných návrhů.
Komise rovněž předloží omezený počet nových iniciativ, jejichž hlavním účelem je dát Evropanům dobrou perspektivu do budoucna. Zhodnotí investiční plán pro Evropu a předloží diskusní dokument o tom, jak zajistit udržitelnou Evropu pro příští generace. Představí koordinovaný plán rozvoje umělé inteligence v Evropě, předloží akční plán týkající se dezinformací a vypracuje doporučení ohledně vytvoření evropského elektronického zdravotního záznamu. Posoudí také zbývající překážky jednotného trhu s cílem navrhnout možná řešení a předloží strategii v oblasti endokrinních disruptorů. Pokud jde o dokončení energetické unie a boj proti změně klimatu, předloží Komise strategii pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů a podá zprávu o stavu energetické unie a akčního plánu pro baterie.
Evropská komise bude také prosazovat častější hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti energetiky a klimatu, daní a sociální politiky. Dále posílí rámec v oblasti právního státu a mezinárodní roli eura, podá zprávu o pokroku v oblasti vízové vzájemnosti a prezentuje náměty k iniciativě „Komunikace o Evropě“. Kromě toho bude třeba přijmout určitá opatření k úpravě acquis EU v souvislosti s brexitem. Evropská komise uzpůsobí cíle v oblasti energetické účinnosti situaci EU s 27 členy, vypracuje nezbytné návrhy ohledně vízové povinnosti státních příslušníků Spojeného království po brexitu a do konce roku 2018 předloží řadu potřebných aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.
Souvislosti
Komise každoročně přijímá pracovní program se seznamem opatření, jež hodlá v nadcházejících dvanácti měsících přijmout. Tento program informuje veřejnost i spolutvůrce právních předpisů o politickém odhodlání Komise předložit nové iniciativy, stáhnout projednávané návrhy a přezkoumat stávající právní předpisy EU.
Přípravu pracovního programu na rok 2019 obohatily podněty z konzultací s Evropským parlamentem a Radou, a to v kontextu interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a rámcové dohody o vztazích mezi Parlamentem a Komisí a na základě prohlášení o záměru, které předseda Juncker a první místopředseda Timmermans předložili 12. září poté, co předseda vystoupil s projevem o stavu Evropské unie.
Junckerovu Komisi zvolil Evropský parlament na základě jasných politických směrů. Těchto deset priorit představuje rámec pro vytváření ročních plánů Komise. Již od počátku činnosti Junckerovy Komise se roční pracovní programy zaměřovaly na omezený počet klíčových iniciativ se zřejmou přidanou hodnotou EU, které byly nezbytné k realizaci dohodnutých priorit. Pracovní programy této Komise tak obsahovaly nejvýše 26 prioritních iniciativ ročně, zatímco v posledním roce před tím, než se Jean-Claude Juncker ujal funkce předsedy, jich bylo kolem stovky. (23.10.2018)