Práva spotřebitelů v době nouzového stavu

Apelujeme na spotřebitele, aby v době nouzového stavu především mysleli na své zdraví a vyřizování záležitostí týkající se zboží či reklamací, které nejsou nezbytně nutné, raději zvážili. „Při výkonu práv v době nouzového stavu by k sobě účastníci smluvního vztahu měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet, např. v souvislosti s nuceným uzavřením provozu, nedostatkem zaměstnanců, kteří musí doma hlídat děti, jsou v karanténě apod.,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
V souvislosti s onemocněním COVID-19 a vyhlášenými krizovými opatřeními doporučujeme sledovat internetové stránky Úřadu vlády České republiky (www.vlada.cz), Ministerstva zdravotnictví (koronavirus.mzcr.cz) a jednotlivých ústředních orgánů státní správy. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dozor nad dodržováním krizových opatření ani jejich výklad nespadá do věcné působnosti České obchodní inspekce. V případě dotazů či podnětů týkajících se krizových opatření obecně doporučujeme obracet se v nezbytných případech na orgány, které jednotlivá opatření vydaly. Podnikatelům doporučujeme sledovat internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).
Spotřebitelům v době mimořádné situace doporučujeme, aby postupovali především s ohledem na vlastní zdraví a zdraví dalších osob. Vyřizování záležitostí, které nejsou naprosto nezbytně nutné, doporučujeme odložit na dobu po uklidnění situace, kdy se provoz podnikatelů vrátí do běžného režimu.
Uplatňování reklamací
Krizová opatření problematiku uplatňování a vyřizování reklamací specificky neupravují. Při výkonu práv v době nouzového stavu by k sobě účastníci smluvního vztahu měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet, např. v souvislosti s nuceným uzavřením provozu, nedostatkem zaměstnanců, kteří musí doma hlídat děti, jsou v karanténě apod.
Např. šikanózní trvání na vyřizování reklamací spotřebního zboží, které není nepostradatelné, v běžných lhůtách a odstupování od smlouvy v případě, že z důvodu nouzového stavu nemohla být reklamace vyřízena, může mít povahu jednání v rozporu s dobrými mravy, kterému není přiznána právní ochrana.
Šikanózní výkon práva, nebo jiný postup v rozporu s dobrými mravy, nepožívá právní ochrany, takové jednání nemá právní účinky. 
Samostatně zakoupené letenky, jízdenky a ubytování v zahraničí
V případě, že je let zrušen v souvislosti s mimořádnými okolnostmi způsobenými onemocněním COVID-19 nebo doprovodnými epidemiologickými opatřeními, mohou cestující žádat o vrácení ceny letenky, případně namísto něj o přesměrování na náhradní spoj v závislosti na dostupnosti míst a možnosti vstupu na území jednotlivých států. V případě přesměrování mají cestující nárok na nezbytnou péči, která většinou zahrnuje občerstvení přiměřené době zdržení nebo poskytnutí ubytování. Cestující nemohou v případě zrušených letů z důvodu mimořádných okolností nárokovat vůči dopravcům odškodnění. Pokud let zrušen není a cestujícímu není umožněno nastoupit na palubu s ohledem na aktuální omezující opatření řady států, je možné žádat o přesměrování na náhradní let po odpadnutí omezujících opatření. Řada leteckých dopravců v současné době nabízí bezplatné změny odletů nebo zrušení rezervací. Doporučujeme se informovat na internetových stránkách příslušného dopravce. Vzhledem k přetíženosti zákaznických center v souvislosti s vysokým počtem zrušených letů lze doporučit, aby se cestující se zakoupenou letenkou na pozdější měsíce raději obraceli na dopravce teprve několik dní před odletem a tím ulevili zákaznickým linkám.
V souvislosti s krizovými opatřeními byla přerušena mezinárodní autobusová a vlaková spojení z České republiky. V případě odřeknutí spoje mohou cestující uplatnit nárok na vrácení jízdného. Lhůta pro žádosti o navrácení jízdného, tedy vyřízení uplatněného práva z přepravní smlouvy, je 3 měsíce.
V případě samostatně zakoupeného ubytování v zahraničí se obecně případná možnost odstoupení od smlouvy řídí právem příslušného státu, v němž se nachází ubytovací zařízení. Krizová opatření v České republice obvykle nebudou dostatečným důvodem pro odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny pro nevratné rezervace. Řada ubytovatelů a rezervačních portálů vyhlásila v souvislosti s pandemickou situací zvláštní podmínky. O možnostech zrušení rezervace se doporučujeme informovat u ubytovatele nebo rezervačního portálu.
Další služby, které není v době nouzového stavu možné poskytovat
Na základě krizových opatření platí řada zákazů a omezení v oblasti kulturních, sportovních a dalších akcí a v provozu maloobchodu.
V případě, že na základě krizového opatření není možné, aby byl splněn závazek ze smlouvy včas, jedná se o zásah tzv. vyšší moci. Takové situace mohou být např. následující:
•Zakoupení vstupenky do divadla, které bylo zrušeno;
•Zamluvení knihy k vypůjčení v knihovně, která je uzavřena;
•Zakoupení degustační menu v restauraci, která není v provozu;
•Předplacení služby fitness-trenéra v posilovně na dobu, kdy je posilovna uzavřena, atd.
V takovém případě neodpovídá smluvní strana, která se dostane do prodlení s plněním závazku (např. divadlo, restaurace, trenér), za škodu, která druhé straně v důsledku prodlení vznikne (např. škoda na nevyužitém zaplaceném hotelu či vlakové jízdence, pořízené v souvislosti s plánovanou návštěvou divadla v cizím městě, nebo večeře zakoupená namísto zrušeného degustačního menu atd.).
Při vzniku prodlení je obecně zachováno právo smluvní strany, která v prodlení není, aby od smlouvy po marném uplynutí dodatečné lhůty ke splnění závazku odstoupila a domáhala se vrácení již zaplaceného plnění.
Při výkonu práv v době nouzového stavu by k sobě účastníci smluvního vztahu měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet. Šikanózní výkon práva nebo jiný postup v rozporu s dobrými mravy nepožívá právní ochrany, takové jednání nemá právní účinky.
Další rady
Česká obchodní inspekce uvádí další příklady pro spotřebitele s ohledem na aktuální situaci, které 18.3.2020)aktualizujeme a postupně doplňujeme zde: www.coi.cz/koronavirus (18.3.2020)