Předvánoční rady pro spotřebitele

S příchodem Vánoc spotřebitelé hledají dárky pro své blízké. Česká obchodní inspekce však radí při nákupech používat „zdravý“ rozum a kupovat jen takové věci, které obdarovaná osoba opravdu využije. ČOI také přichystala rady pro předvánoční nákupy.
Nákupy přes internet
Doprava: Je důležité ověřit si, zda dárek dorazí včas. Přepravní společnosti často uvádějí dny, do kterých je nutné objednávku vyřídit a podat, aby dorazila včas. (Jedná se často o datum úterý 18. 12., maximálně středa 19. 12.)
Vrácení zboží: Nedorazí-li zboží včas, případně pokud se darovanému nelíbí či nehodí, je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je možné i předtím, než si zboží převezmete. Základním pravidlem je, že prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít. Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. V žádném případě prodávající nesmí spojit toto právo s jakoukoli sankcí. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem vyloučeno:
§ 1837
 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy  
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,  
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,  
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,  
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,  
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,  
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,  
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Rizikové weby
Stoupá počet anonymních webových stránek, které vznikají i na doménách s koncovkou .cz, avšak tyto weby často ani žádné zboží nezašlou. Poznat se dají například podle toho, že často na jejich stránkách nenaleznete žádné kontaktní údaje a vyžadují výhradně platbu předem (často platební kartou). Přehled aktuálně zmapovaných rizikových webů ze strany České obchodní inspekce naleznete na www.coi.cz/rizikove - nejedná se však o výčet všech existujících rizikových stránek. Doporučujeme při nákupu na internetu pročítat také nezávislé recenze velkých srovnávacích serverů, které vám poskytnou objektivní údaje o tom, jak s tímto webem byli případně spokojeni zákazníci před vámi.
Reklamace dárků
Pro spotřební zboží je zákonem stanovena 24měsíční odpovědnost prodávajícího za vady zboží, která má přesně stanovený obsah. Je zakázáno ji předem jakkoli omezit nebo úplně vyloučit.  K takovým ustanovením obchodních podmínek či reklamačních řádů se nepřihlíží. (Výjimku představuje možnost dohodnout u použitého zboží zkrácení doby trvání odpovědnosti až o polovinu, tedy na 12 měsíců.) Spotřebitel však musí prokázat, kdy zboží u tohoto prodejce bylo zakoupeno, ideální je tedy doklad o koupi, ale lze to prokázat i jinou formou, například výpisem z karty apod. Proto by k dárkům měl dárce uschovat také doklad o koupi.
Vrácení do 14 dnů bez udání důvodu:
Vrácení do 14 dnů bez udání důvodu se vztahuje výhradně na nákup „na dálku“, klasicky např. přes internet. Nejedná-li se tedy o smlouvy uzavírané na dálku, tj. například přes internet nebo zásilkové firmy, nemá prodejce zákonnou povinnost zakoupené zboží vzít zpět nebo vyměnit pouze z toho důvodu, že se zákazníkovi nehodí nebo nelíbí. Jedná se o nejčastější spotřebitelský omyl.
V případě, kdy například prodejce v kamenné provozovně (stává se to u prodeje oblečení) v reklamě u obchodu (či v letáku nebo jinak) slibuje výměnu zboží za jiné, musí to pak dodržet. Pokud se však prodejce k něčemu takovému (nepovinnému) nad rámec zákona zaváže – například, že jejich zákazník má právo na „vrácení zboží“ či „výměnu zboží za jiné až tři měsíce po nákupu“, udělá z toho pro sebe povinnost. Doporučujeme však spotřebitelům uschovat si doklad o koupi, aby mohl prokázat, kdy a kde zboží nakoupil, ještě lepší je nechat si v tomto dokladu potvrdit možnost vrácení či výměny zboží za jiné.
Slevové a výprodejní akce:
Inspektoři ČOI v předvánočním období a také po svátcích monitorují nejrůznější výprodejní akce a nabídky „akčních slev“, a kontroly směřují do prodejen, kde mají podezření, že se snaží prodávající zbavit výrobků, které nesplňují podmínky pro uvedení na trh – chybí jim informace o materiálovém složení, návody k použití v českém jazyce, anebo různě „čarují“ s jejich cenou, takže sleva může být fiktivní.
Česká obchodní inspekce vřele doporučuje spotřebitelům, aby se nenechali zlákat magickými slovíčky „sleva“ či „akční cena“, popřípadě „výprodej“, ale aby přemýšleli, zda takové zboží skutečně potřebují a zda náhodou jinde bez slevy totéž zboží není nakonec levnější, pak jistě ušetří.
I na nové zboží ve slevě se vztahuje zákonem stanovena 24měsíční odpovědnost prodávajícího za vady zboží (tj. „reklamace“). Důležité je také vždy si kontrolovat cenu u pokladny, zda je sleva skutečně i správně naúčtována. Při kontrolách slev Česká obchodní inspekce zjišťuje nesrovnalosti mezi cenou uvedenou u zboží a cenou naúčtovanou u pokladny velmi často. Například v posledním čtvrtletí v rámci 1006 kontrol celkem ve 160 případech nebyla dodržena poctivost při prodeji výrobků ve slevě, zejména se jednalo o nesprávné účtování, více zde: https://www.coi.cz/pozor-na-slevove-akce/
Prodloužené záruky
Spotřebitelům je často „vnucována“ při prodeji výrobků (zejména mobilních telefonů, notebooků a elektroniky obecně) tzv. „prodloužená záruka“. Česká obchodní inspekce z hlediska kontroly dozoruje běžné - tedy zákonné záruky.
Ze zákona vyplývá, že prodejce zdarma odpovídá za bezvadnost koupeného zboží po dobu 24 měsíců od jeho převzetí. Prodávající je dále povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment nabízeného zboží. Po celou provozní dobu musí být na prodejně přítomen pracovník prodávajícího pověřený vyřizováním reklamací. Reklamaci je možné uplatnit i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího apod. To vše (a ještě více) je přímo stanoveno zákonem, je to tedy pro spotřebitele zdarma a není na to potřeba sepisovat zvláštní smlouvu, či přikupovat další záruku.
Ty ostatní záruky (prodloužené či doživotní) může Česká obchodní inspekce se spotřebiteli řešit „jen“ v rámci mimosoudního řešení sporů, protože to už je něco navíc nad rámec zákona. Jde o smluvní vztah a v tom si podnikatel může nastavit prakticky jakákoli pravidla. Ze zkušeností oddělení mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce vyplývá, že kdyby spotřebitelé podrobně četli, co vlastně podepisují a na co se prodloužená záruka vztahuje, respektive nevztahuje, často by ani takovou prodlouženou záruku neuzavírali a neplatili.
Doporučuje před uzavřením a zaplacením prodloužené záruky řádně číst, na co se vlastně (ne)vztahuje. Některé „prodloužené záruky“ mohou být výhodné, jiné však méně. 
Vánoční stromky
Chybějící ceníky, tj. neseznámení s cenou, a úředně neověřená měřidla, to jsou nejčastější nedostatky, za které bývají prodejci vánočních stromků pokutováni. Ověřují také nabývací doklady na prodávaný sortiment a vydání dokladu o koupi na vyžádání spotřebitele. Paragon k nákupu stromku je vhodné si vyžádat, aby spotřebitel mohl při namátkové kontrole prováděné policií prokázat jeho legální nabytí.
Ryby
Na kontrole prodeje ryb se kromě ČOI podílejí nejméně další dva kontrolní orgány, a to Státní veterinární správa a živnostenské úřady. ČOI kontroluje používání měřidel, seznámení s cenou ryb, případně dalších poskytovaných služeb (zabití, kuchání…) a také obalů, jsou-li zpoplatněny. Nejčastějšími nedostatky je neseznámení s cenou doplňkových služeb. Tedy spotřebitelům je nabídnuta služba zabití a vykuchání kapra, avšak až poté je spotřebiteli naúčtován poplatek za takovou službu, aniž spotřebitel znal cenu předem. Dalšími nedostatky bývá používání neověřených měřidel a předražení nákupu v důsledku nesprávného účtování.
Prodej světelných ozdob a dekoračních elektrických řetězců
Tyto výrobky musí splňovat zejména požadavky stanovené na elektrickou bezpečnost a také četné informační povinnosti. Inspektoři kontrolují značení výrobků (podle zák. č. 22/l997 Sb. a příslušných prováděcích a technických předpisů), návody k použití a bezpečnostní informace v českém jazyce. Každoročně opakovaně inspektoři zjišťují prodej několika druhů nebezpečných elektrických výrobků, vydávají zákazy prodeje a ukládají ochranná opatření ke stažení výrobků. Opakovaně jsou také spotřebitelé varováni před neznačenými a anonymními výrobky, které mají často závažné konstrukční vady a při jejichž použití hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Více k tématu například zde: https://www.coi.cz/nebezpecne-svetelne-retezy-objevila-coi-v-plzenskem-a-karlovarskem-kraji/
18.12.2018)