Přehled opatření spolkové vládní koalice k oživení německého hospodářství ze 4. června 2020

A) Konjunkturní balíček - posílení konjunktury a hospodářské síly (80 mld. €)
1. Snížení sazby DPH z 19 % na 16 % (resp 7 % na 5 %) na 6 měsíců do 31. 12. 2020. Náklady: cca 20 mld. €.
2. Stabilizace příspěvků na sociální zabezpečení na maximálně 40 % v rámci „sociální záruky 2021“, vše nad touto hranicí do roku 2021 uhradí stát. Náklady: 5,3 mld. € jen v roce 2020.
3. Garance snižování příplatku EEG (zákona o obnovitelných zdrojích) na ceny elektřiny pro domácnosti v roce 2021 na 6,5 ct/kWh, v roce 2022 na 6,0 ct/kWh. Náklady: 11 mld. €.
4. Splatnost dovozní daně z obratu se odkládá na 26. den následujícího měsíce. Finanční dopad: odklad plateb dočasně zvýší likviditu podniků celkem o cca 5 mld. €.
5. Zvýšení maximální výše daňového započtení ztráty proti příjmům za roky 2020 a 2021 + zavedení mechanismu „daňové koronavirové rezervy“, použitelné už v daňovém přiznání za 2019.  Finanční dopad: dočasné zvýšení likvidity o cca 2 mld. €.
6. V letech 2020 a 2021 bude jako daňový stimul k investování zaveden degresivní odpis za opotřebení s faktorem 2,5 ve srovnání s aktuálně platným odpisem a maximálně 25 % ročně u movitého investičního majetku. Náklady: 6 mld. €.
7. Modernizace zákona o dani z příjmu právnických osob. Náklady: 0,3 mld. €.
8. Zlepšení možností zaměstnanců majetkově se podílet na společnosti, ve které pracují. Náklady 0,1 mld. €.
9. Usnadnění rychlého restartu po insolvenci. Zkrácení procesu oddlužení fyzických osob na tři roky. V oblasti podnikové platební neschopnosti zavedení procesu restrukturalizace před insolvencí.
10. Spolková vláda ve všech oblastech prozkoumá možnost zrychlení plánovaných státních objednávek a investic - zejména projekty digitalizace správy, bezpečnosti a nové vyzbroje. Náklady: 10 mld. €.
11. Dočasné zjednodušení zákona o zadávání veřejných zakázek, například zkrácením lhůt pro zadávání veřejných zakázek v EU a úpravou prahových hodnot pro omezené výběrové řízení a přímé zadávání zakázek v Německu.
Tlumení ekonomických a sociálních potíží
12. Spolková vláda v září 2020 představí spolehlivou úpravu pro Kurzarbeit, platnou od 1. ledna 2021.
13. V zájmu zajištění existence malých a středních společností se zřizuje program překlenovací podpory pro krytí ztrát obratu, souvisejících s koronavirem v období červen – srpen 2020. Týká se všech odvětví, ale zvýšená pozornost je věnována hotelnictví, gastronomii, veletrhům apod. Maximální podpora 150 tis. € podle počtu zaměst. (např.do 5 zam. max. 9 tis €, do 10 zam. 15 tis. €). Náklady: 25 mld. €. 
14. Bude prodloužen zjednodušený přístup uchazečů o zaměstnání k základnímu pojištění i po ukončení současného období platnosti do 30. září 2020.
15. Ke stabilizaci veřejně prospěšných organizací (mládežnické ubytovny, zařízení pro vzdělávání mládeže ap.) bude realizován program půjček na roky 2020 a 2021. Náklady: 0,9 mld. €.
16. Připravuje se Program na zmírnění dopadů pandemie v oblasti kultury. Náklady: 1 mld. €.
17. Podpora ochrany a udržitelného hospodaření s lesy, včetně digitalizace a investic do moderních strojů a zařízení. Náklady: 0,7 mld. €.
Posílení spolkových zemí a obcí
18. S cílem posílit obce s ohledem na daňové výpadky ponese spolková vláda trvale dalších 25 % a celkem až 75 % nákladů na ubytování potřebných. Náklady: 4 mld. € ročně.
19. Spolkový „Pakt solidarity s obcemi 2020“ kompenzuje současné ztráty příjmů obcí ze živnostenských daní, související s krizí. Náklady: 5,9 mld. €.
20. Snížení vlastního příspěvku obcí v programech Národní iniciativy na ochranu klimatu a místo toho uhrada ze strany spolkové vlády. Náklady: 0,1 mld. €.
21. Spolková vláda vypracuje spolkové rámcové nařízení, které by mělo spolkovým zemím (po souhlasu EU) umožnit poskytovat společnostem městské veřejné dopravy podporu, kompenzující výrazně snížený příjem za jízdenky.
22. Spolková vláda v roce 2020 podpoří spolkové země u veřejné dopravy (bod 21) jednorázovým zvýšením příslušných fondů. Náklady: 2,5 mld. €.
23. Na léta 2020 a 2021 budou pro sportovní zařízení přiděleny v rámci rozšíření investičního plánu další finanční prostředky na celkových 260 mil. €. Náklady: 0,15 mld. €.
24. Aby obecní podniky lépe využily nástroj „IKU - investiční půjčka pro obecní a sociální podniky“, ruší se omezení výše půjčky do 50 mil. €.
25. Spolková vláda zvýší svůj podíl na rostoucích nákladech z penzijních systémů bývalé NDR (AAÜG) ze současných 40 na 50 procent od roku 2021. Náklady: 0,34 mld. € ročně.
Podpora mladých lidí a rodin
26. Rodinám se poskytne jednorázový bonus ve výši 300 € na každé dítě. Náklady: 4,3 mld. €.
27. Za účelem rozšiřování kapacit a renovaci v oblasti mateřských škol a jeslí bude poskytnuta finanční podpora v letech 2020 a 2021. Náklady: 1 mld. €.
28. Bude podpořen investiční program na rozšíření celodenních škol, digitálního učení v rámci školního tzv. „digitálním paktu“. Náklady: 2 mld. €.
29. Zvýšení příspěvku na pomoc při výchově dětí samoživitelům ze současných 1908 € na 4000 € v letech 2020 a 2021. Náklady 0,75 mld. €.
30. Malé a střední podniky, které v roce 2020 nezmění počet míst odborné učňovské přípravy ve srovnání s předchozími třemi roky, obdrží jednorázový bonus ve výši 2 000 € ke každé nové výuční smlouvě. Náklady: 0,5 mld. €.
31. S cílem podpořit zlepšení regionální hospodářské struktury v době pandemie se zvyšuje program investičních podpor „GRW“. Náklady: 0,5 mld. € .
B) Balíček pro budoucnost – investice do budoucnosti a do technologií na ochranu klimatu (50 mld. €)
32. Míra daňového příspěvku na výzkum se poskytne zpětně od 1. ledna 2020 na období do 31. prosince 2025 na základě vyměřovacího základu až do 4 mil. € na jednu společnost. To je pobídka pro společnosti, aby investovaly do výzkumu a vývoje, navzdory krizi. Náklady: 1 mld. €.
33. V aplikovaném výzkumu se sníží povinnost spolufinancování pro společnosti, zasažené krizí. Spolková vláda podpoří velké neuniverzitní výzkumné organizace fondem, z něhož mohou slibné projekty čerpat náhradní financování, aby se zabránilo jejich ukončení. Náklady: 1 mld. €.
34. Jednorázově bude podpořen výzkum, zaměřený na digitalizaci a sektorové propojení v energetice. Náklady: 0,3 mld. €.
35. Bude pokračovat podpora efektivní infrastruktury dopravy a mobility i její udržitelnosti a Program na ochranu klimatu do roku 2030 a související strukturální změny automobilového průmyslu:
A. Daň z motorových vozidel pro automobily se bude více řídit podle emisí CO2, nulové daně pro elektromobily budou prodlouženy do konce 2030.
B. Ekologický bonus pro elektromobily ve formě „inovační prémie“ se zdvojnásobuje např. u elektromobilu s cenou do 40 tis. €  ze 3 tis. na 6 tis. € do 31. prosince 2021. Náklady: 2,2 mld. €.
C. Pro investice v oblasti inovací a vytváření klastrů u výrobců vozidel a dodavatelského průmyslu bude zahájen bonusový program na roky 2020 a 2021. Náklady: 2 mld €.
D. Pro sociální služby bude podpořen program výměny vozových parků v letech 2020 a 2021 s cílem podpory elektromobility v městské dopravě. Náklady: 0,2 mld. €.
E. Dočasný program výměny vozového parku pro řemeslníky a malé a střední podniky pro elektrická užitková vozidla do 7,5 t bude brzy následovat.
F. Spolková vláda poskytne další investice do rozšíření infrastruktury nabíjecích stanic, podpory výzkumu a vývoje v oblasti elektromobility a výroby bateriových článků a zavedení jednotného platebního systému pro nabíjecí stanice. Náklady: 2,5 mld. €.
G. V rámci programu na ochranu klimatu do roku 2030 spolková vláda již poskytuje Deutsche Bahn vlastní kapitál 1 mld. € ročně na modernizaci a elektrifikaci železniční sítě. Kvůli pandemii nyní poskytne další navýšení. Náklady: 5 mld. €.
H. Spolková vláda navíc podpoří zlepšení mobilního signálu podél 39 000 km železnic v Německu. Náklady: 0,15 mld. €.
I. Do konce roku 2021 bude dočasně navýšeno financování e-autobusů a jejich nabíjecí infrastruktury. Náklady: 1,2 mld. €.
J. Spolková vláda bude spolupracovat s EU na zřízení evropského programu  2020/21 pro podporu nákupu těžkých užitkových vozidel dle nejnovější emisní normy Euro 6. (15 tis. € na výměnu za Euro 5 a 10 tis. € na výměnu za Euro 3 nebo Euro 4). Náklady: Evropské fondy.
K. Finančně budou v letech 2020 a 2021 posíleny programy podpory lodní dopravy šetrné ke klimatu. Náklady: 1 mld. €.
L. Bude investováno do obměny letadel za moderní stroje s výrazně nižšími emisemi a hlukem. Náklady: 1 mld. €.
36. Spolková vláda brzy představí „Národní strategii pro vodík“. Cílem je postavení Německa jako světového dodavatele vodíkových technologií. Do roku 2030 proto budou postaveny produkční zařízení na výrobu vodíku s celkovým výkonem do 5 GW, dalších 5 GW pokud možno do roku 2035 a poté znovu 5 GW do roku 2040. Souběžně bude probíhat řada opatření na podporu zeleného vodíku a vodíkové čerpací infrastruktury. Náklady: 7 mld. €.
37. Při provádění vodíkové strategie vytvoří Německo partnerství se zeměmi s výhodnou zeměpisnou polohou z hlediska výroby vodíku. K tomu účelu budou vyvinuty vhodné způsoby skladování a dopravy vodíku a rozvinuta spolupráce v evropském měřítku. Náklady: 2 mld €.
38. K podpoře OZE se odstraňuje roční kapacitní strop pro výstavbu fotovoltaiky a cíl pro rozvoj kapacit větrné energie na moři do roku 2030 se zvyšuje z 15 na 20 GW. Spolkové země získávají možnost stanovit jako minimální vzdálenost větrných elektráren 1000 metrů od obydlí a posílí se možnost místních obyvatel podílet se na jejich výnosech.
39. Program sanace budov v zájmu snižování emisí CO2 bude v letech 2020 a 2021 zvýšen o jednu miliardu EUR na celkových 2,5 miliardy EUR. Rovněž se posilují spolkové programy energetické sanace obecních budov a sociálních zařízení. Náklady: cca 2 mld. €.  
40. Modernizace rejstříku jako důležitého pilíře digitalizace celé správy ve spolkových, zemských a místních orgánech a jednorázového shromažďování osobních údajů mezi občany a společnostmi („Once Only“). Posílení DIČ jako správního ident. čísla. Náklady: 0,3 mld. €.
41. Zákon o online přístupu by měl být nyní proveden rychle a plošně. Spolková vláda finanční podpoří spolkové země a obce, pokud implementují společný koncept. Náklady: 3 mld. €.
42. Digitalizaci ekonomiky se poskytuje další podpora rozšířením možností odpisů digitálních aktiv a podpůrného programu na urychlení digitalizace u malých a středních podniků. Náklady: 1 mld. €.
43.  Spolková vláda zvýší do roku 2025 investice do umělé inteligence ze tří na pět miliard €. Kromě rozšíření stávajících programů také nákup dalších superpočítačů pro Německo a posílení kompetenčních center. Náklady: 2 mld. €.
44. Podpora vývoje a výroby kvantových technologií v Německu a vybudování nového průmyslového pilíře z hlediska hardwaru i softwaru. Spolková vláda neprodleně udělí zakázku na stavbu nejméně dvou kvantových počítačů vhodným konsorciím. Náklady: 2 mld. €.
45. Německo usiluje o vedoucí roli v komunikačních technologiích 5G i 6G. Podporovány budou inovativní společnosti při vývoji nových, softwarově řízených síťových technologií i jejich vstup na evropský trh (regulace) a dále rozvoj otevřených standardů (openRAN) na evropské úrovni. Náklady: 2 mld. €.
46. ​​Vláda podpoří expanzi širokopásmového optického vlákna i mimo hospodářskou sféru omezením byrokracie a finanční podporou.
47. Do roku 2025 bude plošně vybudována 5G síť v celém Německu. K tomu se zřizuje nová spolková společnost pro infrastrukturu mobilních komunikačních technologií. Náklady: 5 mld. €.
48. Program „Smart City“ bude pokračovat s navýšeným rozpočtem pro další města a obce. Náklady:  0,5 mld. €.
49. Zřízení střediska pro pro digitalizaci a technologický výzkum Bundeswehru s cílem zlepšit dostupnost digitálních a technologických inovací pro veřejný a soukromý sektor. Náklady: 0,5 mld. €.
Posílení zdravotní péče a zlepšení ochrany před pandemiemi
50. Spolková vláda usiluje o vytvoření „paktu pro veřejnou zdravotní službu“ se spolkovými zeměmi a obcemi. Význam zdravotních úřadů v období pandemie je nesporný, proto budou personálně posíleny a lépe organizovány a financovány. Náklady: 4 mld. €.
51. V zájmu zlepšení vybavení nemocnic se zavádí „program budoucnosti pro nemocnice“, z něhož bude financováno vybavení JIP, interní komunikace, digitální infrastruktura, telemedicína, robotika, high-tech medicína atd. Náklady: 3 mld. €.
52. K posílení soběstačnosti Německa u lékařských ochranných prostředků a očkovacích látek se zahájí program pružné a v případě epidemie škálovatelné domácí produkce důležitých léčiv a zdravotnických prostředků. Náklady: 1 mld. €.
53. Podpora vývoje a výroby vakcíny v Německu rozšířením stávajících a vytvořením nových programů a výzkumných sítí zejména u virových onemocnění. Náklady: 0,75 mld. €.
54. Spolková vláda vybuduje národní rezervu osobních ochranných prostředků. Podobně musí být provedeno i decentralizovaně ve zdravotnických zařízeních a v civilní ochraně spolkových zemí. Bude zakotveno v zákoně. Náklady:  1 mld. €.
Zajistění dobrých životních podmínek pro hospodářská zvířata
55. V letech 2020 a 2021 se zavádí program podpory investic do přestaveb stájí ke zlepšení podmínek chovu zvířat. Náklady: 0,3 mld. €.
C) Evropská a mezinárodní odpovědnost
Také Evropská unie musí udělat vše, aby se z této krize vymanila posílená.
56. Prvním krokem je úvěrový program ve výši 540 miliard EUR, který obsahuje prvky programu SURE pro zaměstnance, opatření ze strany Evropské investiční banky, týkající se likvidity malých a středních podniků a půjčky pro členské státy prostřednictvím evropského mechanismu stability ESM. Německo a Francie přijaly společnou iniciativu s fondem 500 mld. €, Evropská komise předložila návrh. Německé předsednictví má možnost evropský program obnovy rozvinout do konce roku 2020.
57. Do konce roku 2021 poskytne Německo také další finanční prostředky na boj proti pandemii a rozšíření humanitární pomoci i zdravotní péče. Zintenzivní se hospodářská výměna mezi Německem a africkými zeměmi. Iniciativa „Compact with Africa“ je jedním z východisek. Náklady: 3 mld. € (1,5 mld. v letech 2020/2021).
Zdeněk Fajkus, Mnichov
Text vyjde v CzechIndustry 2/2020