Prekurzory výbušniny podléhají zvýšené pozornosti ČOI

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje, zda na českém trhu nejsou volně v prodeji chemické látky, z kterých by bylo možné vyrobit nelegální výbušniny. Ve 2. čtvrtletí 2018 provedla 64 kontrol a v 16 případech zjistila porušení právních předpisů. „Prekurzory výbušnin, jsou považovány za vysoce rizikové látky, kterým je věnována zvýšená pozornost ze strany Evropské komise. Ta připravuje změny evropských předpisů s tím, že bude zpřístupňování prekurzorů výbušnin nadále omezováno zejména osobám z řad široké veřejnosti. Jde tedy o prioritu v rámci evropské legislativy. I z těchto důvodů se bude ČOI této problematice při svých kontrolách intenzívně věnovat,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. 
 Česká obchodní inspekce se při kontrole prekurzorů výbušnin zaměřila na dodržování povinnosti, které obchodníkům ukládá zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin. Dále pak nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. Předmětem kontroly bylo i ověřování dodržování dalších právních předpisů při prodeji prekurzorů výbušnin.
ČOI v období od 1. dubna do 30. června 2018 provedla celkem 64 kontrol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno při 16 kontrolách, což představuje 25,0 % z celkového počtu provedených kontrol. Zákon o prekurzorech výbušnin byl porušen v 7 případech.   
Zjištěné nedostatky
 
Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin, byl porušen v 7 případech:
 • v 5 případech bylo porušeno ustanovení (§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 259/2014 Sb.), které uvádí, že prekurzory výbušnin podléhající omezení mohou být osobám z řad široké veřejnosti zpřístupněny, a mohou být jimi drženy nebo používány, v případech uvedených v čl. 4 odst. 3 nařízení EP a Rady č. 98/2013 pouze na základě registrace
 • v 1 případě bylo porušeno ustanovení (§ 6 odst. 1 písm. b), kdy hospodářský subjekt, který zpřístupňuje osobám z řad široké veřejnosti prekurzory výbušnin, jenž podléhají omezení, musí ověřit platnost povolení (čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení EP a Rady č. 98/2013), s výjimkou prekurzorů výbušnin, které podléhají registraci
 • v 1 případě bylo porušeno ustanovení (§ 8 odst. 3 zák. č. 259/2014 Sb.), které říká, že hospodářský subjekt zpracovává údaje v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. 8 odst. 2 až 4 nařízení EP a Rady č. 98/2013, což je například jméno, adresa, číslo OP, datum a místo transakce apod.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl porušen ve 14 případech:
 • ve 3 případech prodávající neinformoval spotřebitele v souladu s cenovými předpisy, například neoznačil zřetelně cenu výrobku nebo informaci o ceně výrobků jinak vhodně nezpřístupnil (§ 12)
 • ve 2 případech byl porušen paragraf, který vymezuje poctivost prodeje výrobků (§ 3 odst. 1)
 • ve 2 případech prodávající spotřebitele řádně neinformoval o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
 • ve 2 případech byl porušen paragraf, jenž zakazuje nabízení, prodej a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu (§ 8)
 • ve 2 případech nebyl na žádost spotřebitele vydán doklad o zakoupení výrobku (§ 16 odst. 1)     
 • v 1 případě bylo porušeno ustanovení, které se týká klamavého konání (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1)
 • v 1 případě prodávající nezajistil, aby písemné informace o výrobku byly poskytnuty v českém jazyce (§ 11)
 • v 1 jednom případě spotřebitel nebyl informován o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1)
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce uložila ve 2. čtvrtletí 2018 za výše uvedená porušení zákonů celkem 27 pokut v hodnotě 
153 000 Kč. (26.10.2018)