Převodem pozemků ÚZSVM pomohl k vytvoření protipovodňových opatření

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedl celkem šest pozemků o celkové výměře 9 048 m2 na obec Polom. Pozemky mají účetní hodnotu 287 420 Kč.
Obec požádala o převod pozemků z důvodu ochrany majetku a občanů, spočívajícím ve vybudování a údržbě protipovodňových opatření a revitalizaci pozemků. ​​​​​​​​​
Pozemky se nacházejí v záplavové údolní nivě vodního toku Luha. Jedná se o odvodňovací strouhy, které odvádí rozlivovou vodu z Luhy, ale i z výše položených polí v katastrálním území Lučice a povrchové vody ze silnice D 48 a silnice III. třídy. Odvodem vod mj. chrání kapli, budovu mateřské školy, obecního úřadu, obecních bytů a sportoviště. Navazují na bezpečnostní přeliv mezi rybníky Horní a Dolní Polom a plní funkci retence vody v krajině a protipovodňové ochrany obce. (12.2.2020)