Při nabídkách levnější energie obchodníci často klamou spotřebitele

Nepoctiví prodejci neustále vymýšlejí nové praktiky, jak lidi přesvědčit ke koupi nevýhodného zboží či služby. 
Neštítí se ani vydávat za zástupce seriózních nebo vymyšlených společností. Česká obchodní inspekce provedla 
od 18. května do 31. října 2018 historicky první mimořádnou celostátní kontrolní akci zaměřenou na nabídku 
a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií. Jedná se o první sérii kontrol zaměřených 
přímo na tento typ prodejců, kteří slibují zprostředkovat levnější energie. Celkem ČOI uskutečnila 18 kontrol 
a v 15 případech zjistila porušení právních předpisů. „Výsledky mimořádné kontrolní akce potvrdily, že nabídky 
a poskytování služeb v oblasti energií nebo jejich zprostředkování patří k poměrně novým formám obchodování 
a je zde zjišťováno velké množství porušování práv spotřebitelů. Po omezení „klasických“ předváděcích prodejních akcí se problematika nekalých obchodních praktik přenesla na trh s energiemi, respektive trh zprostředkovatelů uzavírání smluv o dodávkách energií. Zpravidla je takové jednání zacíleno na potenciálně zranitelné skupiny spotřebitelů, a to jsou především senioři. Z uvedených důvodů je nutné věnovat této problematice pozornost i v následujícím období,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný
Česká obchodní inspekce provedla mimořádnou kontrolní akci na nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv 
o dodávkách energií. Celkem uskutečnila 18 kontrol a v 15 případech zjistila porušení právních předpisů (83,3 %). Při 
realizaci této mimořádné kontrolní akce bylo využíváno i podnětů spotřebitelů přijatých Českou obchodní inspekcí.
Zjištěné nedostatky
Porušení ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno ve 27 případech:
  • v 9 případech obchodníci použili při nabídce a prodeji klamavou obchodní praktiku (§ 4 v návaznosti na § 5), obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil
  • v 5 případech bylo porušeno ustanovení řešící klamavé opomenutí (§ 4 v návaznosti na § 5a), obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil
  • v 5 případech prodávající neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1)
  • ve 4 případech prodávající neinformoval o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 3 případech byla vůči spotřebiteli uplatněna agresivní obchodní praktika (§ 4 v návaznosti na ust. § 5b), obchodní praktika se považuje za agresivní, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě, a to obtěžováním, donucováním včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil 
  • v 1 případě prodávající neinformoval spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb (§ 9 odst. 1)
  • Ve 4 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. Konkrétně to bylo ust. § 10 odst. 2, kdy kontrolovaná osoba nevytvořila podmínky pro výkon kontroly. 
Se všemi kontrolovanými firmami, které se dopustili porušení zákona, ČOI vede správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto také o výši pokuty.
Někdy jsou dokonce uzavírány smlouvy přímo u spotřebitelů doma, součástí smlouvy je zplnomocnění jednat ve jménu spotřebitele a vybrat „lepšího“ dodavatele energie, cílem těchto smluv však bývá hlavně nárokování vysokých smluvních pokut v případě, že se nakonec spotřebitel rozhodne neměnit dodavatele energií.  Někteří při nabízení změn dodavatele energií porušují zákaz podomního prodeje a spotřebitelům se kvůli navození důvěryhodnosti někdy představují i jako zástupci „inspekce“, Energetického regulačního úřadu a podobně. Žádní inspektoři a ani zaměstnanci ERÚ neobcházejí domácnosti.
Uložená opatření
Pravomocně byly uloženy zatím 2 pokuty v celkové výši 30 000 Kč. Tyto pokuty však nebyly za nekalou či klamavou obchodní praktiku apod., ale za neposkytnutí součinnosti při provádění kontroly (porušen  § 10 odst. 2 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole). Tím však řízení pro obě společnosti nekončí, pro podezření nekalou či klamavou obchodní praktiku s firmami navzdory neposkytnutí součinnosti pokračuje řízení dál.
Rada ČOI a ERÚ
Nejlepší cesta, jak skutečně ušetřit za energie, je odmítat tyto podomní nabídky „aukcí“ a nabídek „výběru levnějšího dodavatele energie“. Doporučujeme využít oficiální online porovnávače cen energií, například na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) a následně oslovit přímo konkrétního dodavatele energií vlastní cestou bez zprostředkovatele.
Více rad pro spotřebitele k tomuto tématu „aukcí energií“ a nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií obecně připravila ČOI a zveřejnila na www.coi.cz/aukce. (18.1.2019)