Příjemci dotací z IROP nabízí sociální bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny

S ohledem na probíhající události na Ukrajině se i mezi příjemci projektů sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014 – 2020) začala projevovat vlna solidarity, kterou Řídicí orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) jako poskytovatel dotace vítá a podporuje. Konktrétně se objevují nabídky ze strany příjemců projektů sociálního bydlení, že by rádi v sociálních bytech ubytovali uprchlíky z Ukrajiny.
„Vážíme si snahy a nabídky příjemců dotací z výzev na podporu sociálního bydlení zapojit se do ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Vlna solidarity napříč Českou republikou je obrovská. Je vidět, že i fondy mají srdce,“ uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň.
Stanovisko Řídicího orgánu IROP k obsazování sociálních bytů osobami postiženými mimořádnými událostmi na Ukrajině lze shrnout následovně: Pokud bude příjemce chtít sociální byt obsadit osobou/osobami uprchlými z Ukrajiny, které zároveň splňují všechny podmínky pro cílové skupiny dle příslušné výzvy, je situace standardní a jednoduchá, jako v případě jakéhokoli jiného příslušníka cílové skupiny. Jedinou výjimkou je způsob prokazování splnění všech požadavků výzvy (zejména vlastnictví nemovitosti, věk osob užívajících sociální byt, maximální možný příjem v období jednoho roku před podpisem nájemní smlouvy). Pro prokázání splnění těchto podmínek je dostatečná forma čestného prohlášení za osobu/osoby uprchlé z Ukrajiny, ve kterém bude uvedeno, že jsou splněny požadavky na cílovou skupinu ve výčtu dle Specifických pravidel.
Pokud bude příjemce chtít sociální byt obsadit osobou/osobami, u kterých existuje pochybnost, zda splňují výše uvedené požadavky, doporučujeme, aby tento svůj záměr a podmínky konzultoval se svým projektovým manažerem na Centru pro regionální rozvoj ČR.
Využití bytů podpořených z IROP pro ubytování uprchlíků doporučujeme předem, nebo v nejbližší možné době oznámit projektovému manažeru Centra pro regionální rozvoj ČR. (3.3.2022)