Příjmy domácností v roce 2018 reálně vzrostly o 4,7 %

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2018 reálně vzrostl o 4,7 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně vzrostla o 3,4 %. Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly v tomto roce 7,8 % HDP.
Nefinanční podniky: míra investic ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla
Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 46,6 %, což je o 0,3 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,1 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,6 %1. Míra investic se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,5 p. b. a dosáhla 30,2 %. Meziročně vzrostla o 2,0 p. b.
Domácnosti: příjem ve 4. čtvrtletí reálně vzrostl o 1,6 %
Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostly ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,6 %, meziročně o 4,6 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně mírnějším tempem, konkrétně o 0,9 % a meziročně o 3,0 %. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 34 843 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,3 %, meziročně o 3,5 %1. Výsledkem rychlejšího růstu příjmů domácností než jejich výdajů proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor, a to 11,7 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,1 p. b. a dosáhla 9,3 %.
Nefinanční podniky v roce 2018: růst mzdových nákladů o 9,0 %
Míra zisku v roce 2018 klesla na 47,0 %, což bylo o 2,3 p. b.1 méně než před rokem. I tak zůstala míra zisku v ČR vysoce nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. Absolutně však zisky stále rostou. Důvodem snížení míry zisku byl rychlejší růst mzdových nákladů, které vzrostly meziročně o 9,0 %1. Míra investic se proti roku 2017 zvýšila o 1,5 p. b.1 a dosáhla 29,6 %.
Domácnosti v roce 2018: reálný příjem vzrostl o 4,7 %
Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly proti roku 2017 o 4,7 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla o 1,3 p. b. pomalejším tempem, tedy o 3,4 %.
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2018 hodnoty 32 147 Kč a oproti roku 2017 se reálně zvýšil o 5 %.
Míra úspor v roce 2018 dosáhla 10,8 % a byla o 1,4 p. b. vyšší než v roce 2017. Míra investic sektoru domácností v roce 2018 dosáhla 9,4 % a mírně tak vzrostla o 0,2 p. b.
Vztah k zahraničí v roce 2018: zisky ze zahraničních investic přesáhly 414 mld. Kč
Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 7,8 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili takřka 294 mld. Kč a reinvestováno bylo přes 120 mld. Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR.
Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. Negativní saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zlepšilo o 40 mld. Kč a dosáhlo 270,8 mld. Kč.
V reálném vyjádření vzrostl hrubý národní důchod v roce 2018 o 3,9 %.
Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření vzrostl v roce 2018 o 3,9 %.
Zpřesnění odhadu HDP
Do sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2018 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP vzrostl ve 4. čtvrtletí meziročně o 2,6 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,8 %. HDP v roce 2018 vzrostl o 2,9 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr (2.4.2019)