Priority pro krizovou připravenost zdravotnických zařízení v přímé řídící působnosti Ministertsva zdravotnictví na rok 2018

Útvary krizového managementu lůžkových zařízení
Nácvik evakuace lůžkového zdravotnického zařízení zřizovaného v působnosti Ministerstva zdravotnictví v souladu se zpracovanou dokumentací plánu krizové připravenosti resp. evakuačním plánem (evakuace celého zdravotnického zařízení nebo dílčí evakuace zejména lůžkových odd., nejedná se ale o nácviky evakuace podle zákona o požární ochraně 
č. 133/1985 Sb.).
Cvičení k prověření postupů stanovených v aktualizovaném plánu krizové připravenosti nebo v traumatologickém plánu popř. 
v jiných plánovacích dokumentech organizace, případně cvičení ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Podmínkou je před zahájením cvičení zaslání zpracovaného plánu cvičení a harmonogramu provedení Ministerstvu zdravotnictví, odboru OZS/5, a to nejméně 10 pracovních dnů předem.
Nákup věcných prostředků potřebných na zabezpečení činností uvedených v aktualizovaném plánu krizové připravenosti 
k zajištění, zvýšení nebo prohloubení krizové připravenosti dané organizace.
Krizová transfuzní centra 
Zajištění obměny stanovených zásob odběrových vaků za vaky s in- line deleukotizačním filtrem k naplnění požadavků stanovených Metodikou systému zajištění transfuzních přípravků a krevních derivátů při mimořádných událostech a krizových stavech zveřejněnou ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 3/2017 ze dne 27. 3. 2017 u krizových transfuzních center stanovených tamtéž a zajištění doporučených odborných postupů pro bezpečnou hemoterapii.
Pořízení věcného vybavení -  vaků pro odběr, výrobu a skladování kryokonzervovaných trombocytů k naplnění požadavků stanovených Metodikou systému zajištění transfuzních přípravků a krevních derivátů při mimořádných událostech a krizových stavech zveřejněnou ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 3/2017 ze dne 27. 3. 2017 u krizových transfuzních center stanovených tamtéž, za předpokladu, že dané krizové transfuzní centrum již disponuje hlubokomrazicím zařízením pro uskladňovaní kryokonzervovaných transfuzních přípravků (případně  toto zařízení zakoupí centrum v roce 2018 na vlastní náklady).
Nácvik evakuace krizového transfuzního centra v souladu se zpracovanou dokumentací – plánem krizové připravenosti organizace (nejedná se ale o nácviky evakuace podle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.).
Pořízení potřebných věcných prostředků v souladu s aktualizovaným plánem krizové připravenosti nebo traumatologickým plánem k zajištění, zvýšení nebo prohloubení krizové připravenosti daného krizového transfuzního centra.
Popáleninová centra
Pořízení věcných prostředků potřebných pro řešení mimořádné události s velkým počtem popálených osob v souladu 
s postupy stanovenými Metodikou popáleninových center pro tyto mimořádné události.
Toxikologické informační středisko
Zajištění udržení stanovené nepodkročitelné celostátní zásoby specifických léčiv (antidot) u Toxikologického informačního střediska v souladu s Metodikou  zásobení Toxikologického informačního centra antidoty a obnovy zásob antidot a v souladu 
s Doporučeným rozsah antidot vzhledem k typu poskytovatele neodkladné zdravotní péče, kterou v roce 2016 aktualizovalo Toxikologické informační středisko ve spolupráci s Českou společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS  JEP a Asociací zdravotnických záchranných služeb a současně se zohledněním rizik pro mimořádnou událost s postižením osob chemickými látkami v ČR.
Traumateam ČR a MEKA
Udržení akceschopnosti zdravotnické humanitární jednotky zřízené podle Rozhodnutí EK  1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism a Rozhodnutí  EK 2014/762/EU laying down rules for the implementation of Decision, v úrovni modulu č. 7 – Advanced Medical Post, k poskytování zdravotnické humanitární pomoci do zahraničí do 31. 12. 2018.