Příprava projektu geologických prací pro průzkum zásob zlata na Jesenicku

Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací v oblasti zrušeného ložiska ve Zlatých Horách na Jesenicku. Během tří let prozkoumá zásoby zlata na území o rozloze 5,88 km2. Navazuje tak na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území a dřívější usnesení vlády o využití superstrategických surovin. V první fázi proběhne revize dosavadních výpočtů zásob zlata. Výsledky budou využity pro stanovení aktuálních podmínek využitelnosti ložiska.
„Naším úkolem je hájit veřejné zájmy státu v oblasti využití superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin. Tímto projektem pokračujeme v plnění vládních usnesení z roku 2017 týkajících se nerosných surovin. Výsledky pomohou při budoucím rozhodování, pro které bude stěžejní mít dostatek relevantních informací o ložisku a možnostech jeho případného využití,“ řekl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.
Projekt geologických prací zpracovává státní podnik pro dvě zájmové oblasti průzkumného území ve Zlatých Horách. Jedná se o oblast zlatohorského důlního rudního revíru a území existujícícho odkaliště. Cílem průzkumných prácí v etapě vyhledávání ložiska je zhodnotit dříve provedené výpočty zásob zlata a provést nový výpočet zásob s využitím dostatečného množství archivních dat. Konkrétní průzkumné práce státní podnik zahájí po projednání a odsouhlasení projektu s příslušnými úřady, obcemi a vlastníky dotčených pozemků.
V případě získání osvědčení o ložisku odebere státní podnik v etapě průzkumu ložiska technologické vzorky. Ty budou laboratorně testovány s cílem ověřit, jakými postupy lze získat z rudy zlato, a to bez využití technologie kyanidového loužení. Kromě vzorků rud se odeberou i vzorky z odkaliště, které budou testovány na přítomnost zlata v uložených úpravárenských odpadech. Zároveň se ověří obsah dalších strategických prvků.
DIAMO chce na projektu spolupracovat s dalšími subjekty, jako jsou vysoké školy a výzkumné ústavy. Výsledkem navržených geologicko-průzkumných prací bude poskytnutí aktuální informace vládě ČR o možnosti využití zásob zlata a doprovodných prvků v ložisku Zlaté Hory – Západ v prostoru Zlatohorského rudního revíru.
Průzkumné území Zlaté Hory se nachází v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, k. ú. Horní Údolí (okr. Jeseník) a v k. ú. Heřmanovice (okr. Bruntál) v ploše chráněného ložiskového území Zlatohorský rudní revír, v oblasti jižně od města Zlaté Hory. Za nejdůležitější část revíru lze považovat oblast zrušeného ložiska Zlaté Hory – Západ, která je významná přítomností zlata v její centrální části a také přítomnosti polymetalického zrudnění (rudy Cu, Pb, Zn a Ag).
Těžba v ložisku byla ukončena v 90. letech 20. století z ekonomických důvodů a ložisko tak nebylo nikdy dotěženo.
Činnost státního podniku DIAMO v oblasti strategických surovin vychází z Usnesení vlády ČR č. 441 ze dne 14. června 2017 o Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a z Usnesení vlády ČR č. 713 ze dne 11. října 2017 ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin. (30.4.2020)