Prodej tabákových výrobků mladistvým není na ústupu

Česká obchodní inspekce pravidelně provádí roční vyhodnocení kontrol zaměřených na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který prodejcům ukládá nejen zákaz prodeje alkoholu mladistvým, ale i zákaz prodeje tabákových výrobků mladistvým. Při kontrolách se dále zaměřuje na dodržování zákona o spotřební dani. V roce 2018 provedla celkem 3 050 kontrol. Ve 192 případech zjistila porušení výše jmenovaných zákonů.
Inspekce provedla v minulém roce kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Součástí těchto kontrol bylo i prověřování dodržování dalších právních předpisů. Jednalo se především o zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
ČOI v roce 2018 uskutečnila celkem 3 050 kontrol. Porušení zákonů zjistila celkem při 1 622 kontrolách Porušení zákonů č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních zjistila ve 192 případech, kdy ve 167 případech se jednalo o porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ve vztahu k nabídce a prodeji tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret se jednalo o 91 případů a 76 případů se vztahovalo k nabídce a prodeji alkoholických nápojů. Ve 25 případech nebyl dodržen zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
V rámci kontrol spolupracovala ČOI v roce 2018 ve 157 případech s dalšími dozorovými orgány. K 84 kontrolám byly přizvány osoby mladší 18 let. 
Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo, ve vztahu k nabídce a prodeji tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret, zjištěno v 91 případech:
 • ve  35 případech prodejci na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret neumístili pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm (§ 5 odst. 2.)
 • ve 26 případech prodávající porušili zákaz prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety a kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let (ustanovení § 3 odst. 4)
 • v 15 případech prodejce při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nevyloučil prodej těchto výrobků osobám mladším 18 let, případně nebyl vybaven počítačovým systémem, který by jednoznačně ověřil věk spotřebitele, neboť prodejce je dle tohoto ustanovení povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let (§ 6 odst. 1)
 • ve 4 případech prodejce při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku před prodejem těchto výrobků spotřebitele neinformoval o zákazu prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let a to zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku (§ 6 odst. 2)
 • ve  4 případech prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prodávaných prostřednictvím komunikace na dálku neoznámil do 5 dnů od obdržení potvrzení o registraci podle zákona o potravinách Ministerstvu zdravotnictví údaje o systému ověřování věku a jeho fungování (§ 6 odst. 4 písm. a)
 • ve 3 případech prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření nebo elektronických cigaret nezajistil, aby toto zboží nabízené k prodeji bylo umístěno na vyčleněném místě odděleně od ostatního nabízeného sortimentu (§ 5 odst.
 • v dalších 4 případech byla porušení jiná ustanovení tohoto zákona.
Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo kvalifikováno ve 25 případech:
 • v 10 případech prodávající spotřebiteli účtovali cenu nižší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 110 odst. 1)
 • v 6 případech prodávající spotřebiteli účtovali cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112)
 • ve 4 případech bylo zjištěno umožnění prodeje nebo skladování neznačených tabákových výrobků (§ 114)
 • ve 3 případech bylo zjištěno, že prodávající porušili svoji povinnost prodávat tabákové výrobky pouze v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou (§ 107 odst. 6)
 • ve 2 případech prodejce porušil zákaz poskytovat slevu z ceny cigaret pro konečného spotřebitele (§ 110 odst. 2)
Porušení dalších právních předpisů
Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem ve 2 053 případech. Mezi nejčastější porušení, v 850 případech, patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12). Dále se jednalo o 529 případů porušování zásad poctivosti prodeje (§ 3). Ve 250 případech inspektoři zjistili, že nebyl vydán doklad o zakoupení výrobků, ačkoliv si o něj spotřebitel požádal nebo byl vydán doklad, ale bez potřebných náležitostí (§ 16). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu.
Ve 102 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Ve 37 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES a ve 34 případech bylo kvalifikováno porušení dalších zákonů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce v období od 1. ledna do 31. prosince 2018 pravomocně uložila 1 442 pokut v celkové hodnotě 13 483 200 Kč. Počet a výše pokut se vztahují i k porušení jiných zákonů, než je zákon 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, na které byly kontroly ČOI především zaměřeny a mohou se tedy projevit i v jiných akcích. 
ČOI pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy uložila zákaz prodeje na 5 676 kusů výrobků v celkové hodnotě 323 433,90 Kč a zákaz používání na 217 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu. (17.6.2019)