Projekty podpořené Programem B2B čelí v souvislosti s koronavirovou krizí řadě omezení a výzev

Aktuální koronavirová krize a související restriktivní opatření, která byla v různé míře uplatněna po celém světě, přináší projektům podpořeným z Programu B2B mnohé omezení a výzvy. Vzhledem k pravidlům pro poskytování dotací ze státního rozpočtu není možné projekty prodloužit do následujícího roku. Bohužel ani v důsledku těchto objektivních okolností, které jsou zcela mimo kontrolu realizátorů. Je však možné žádat o změny v projektu, zejména pokud jde o posunutí harmonogramu (stále v rámci příslušného roku), přesuny prostředků v rámci schváleného rozpočtu nebo změny aktivit, které budou realizovány tak, aby bylo možno dosáhnout cílů projektů, alternativním způsobem.
ČRA krátce po vypuknutí krize vyzvala realizátory, aby s návrhy změn přicházeli co možná nejdříve a s manažery programu, případně zprostředkovaně také s pracovníky zastupitelských úřadů v jednotlivých zemích, konzultovali možná řešení. „Jsme stále v kontaktu s realizátory a podáváme informace a rady ke změnám. I přes to, že další vývoj je těžké předvídat, s potěšením můžeme konstatovat, že všechny projekty zatím běží a i přes posuny nebo zrušení některých aktivit, navázaných zejména na cesty do zahraničí, realizátoři předpokládají jejich zdárné dokončení,“ říká Dominika Caputová, manažerka Programu B2B z České rozvojové agentury
Vzhledem k charakteru projektů, které jsou zaměřeny na rozvoj podnikatelských aktivit ve složitých teritoriích, kdy osobní kontakt je mnohdy jedinou možností, jak navázat spolupráci a vybudovat si důvěru obchodního partnera, je zásadním negativním dopadem pro všechny typy projektů v rámci Programu B2B nemožnost vycestovat. Nejvíce tato skutečnost dopadá na projekty, kde má v roce 2020 dojít k identifikaci partnera, zmapování místních podmínek pro podnikání, dohodnutí dlouhodobějšího kontraktu, získání licence apod. Projekty připravené v předchozích letech, tzv. realizace, kde již probíhá spolupráce české a místní společnosti na konkrétním rozvojovém projektu, čelí také specifickým výzvám.
Komplikacím s omezeným cestováním pomáhá online zaškolování
Cestovní restrikce způsobují problémy v zaškolování místních pracovníků, vzhledem k tomu, že ve většině případů se jedná o nové technologie nebo výrobní postupy, které je potřeba demonstrovat na místě. Příkladem může být projekt společnosti Sunnycold, s.r.o., který si klade za cíl přenos české technologie výroby bateriových úložišť na území Indonésie, které díky své ojedinělé poloze a ostrovní členitosti vykazuje vysoké nároky na decentralizaci výroby elektrické energie. Té je však, z ekonomických důvodů, téměř nemožné dosáhnout. Z tohoto důvodu se stále většina indonéských ostrovů potýká s nedostatky energie a je závislá na dotovaných dieselových agregátech. Současné ceny alternativních technologií ze zahraničí vysoce převyšují možnosti místního trhu. Firma Sunnycold v reakci na nemožnost vycestovat a seznamovat pracovníky partnerské společnosti s technologií a způsobem jejího zapojení a fungování na místě, vyrobila speciální výukovou jednotku pro online zaškolování technických pracovníků partnerské indonéské společnosti tak, aby mohla v budoucnu bateriová úložiště vyrábět sama lokálně a nabídnout tak vhodnou alternativu pro nahrazení klasických zdrojů elektrické energie obnovitelnými zdroji, či zefektivnit současnou elektrickou výrobu.
„V mnoha případech byly ze zdravotních a hygienických důvodů uzavřeny místní pobočky firem, které působí jako partneři v projektu, takže není možné zajistit ani místní výrobu, sklizeň nebo odborné analýzy. Vzhledem k omezenému provozu národních nebo regionálních úřadů také dochází k průtahům certifikací potřebných pro export do ČR, potažmo do EU. Neexistuje žádné univerzální řešení problému. Pro zmírnění dopadů realizátoři plánují alternativní řešení, a to vždy v závislosti na charakteru projektu nebo specifických podmínek v zemi, kde působí,“ přibližuje Dominika Caputová a dodává, že velkou výhodu mají společnosti, které jsou již v místě realizace etablované a mohou se spolehnout na již vyškolené klíčové místní manažery a technické a odborné pracovníky.
Realizátoři mohou s ČRA kdykoli konzultovat své aktuální problémy
Tyto firmy nemusejí odsouvat aktivity v cílových zemích a mohou je v místě alespoň dočasně přesunout na své (třeba i posílené) lokální týmy, které mají odbornou podporu a zázemí svých českých partnerů.  Kupříkladu společnost AAA Techlabs, s.r.o. již třetím rokem pracuje na výrobě a dalším vývoji speciálních brýlí DOT Glasses (dříve Spectaler), které jsou nejlevnějším řešením refrakčních vad zraku na světě a tím pádem dostupné uživatelům i v těch nejchudších a nejodlehlejších oblastech v rozvojových zemích. Po letech vývojářské práce se společnosti, i díky podpoře programu B2B, podařilo vyrobit vstřikovací formy pro výrobu brýlových obrub. Nyní v rámci běžících pilotních programů produkt dále zdokonaluje a nastavuje partnerskou distribuční síť.  Díky již vybudovaným kontaktům a zázemí v Indii, kam společnost plánuje přesunout i výrobu, může zapojit lokální prodejce a distributory a vytvořit pozice místních seniorních prodejních poradců. Celkově se však prodejní plány společnosti posunou o několik měsíců, vzhledem k tomu, že ani místní distribuční partneři se nemohou volně pohybovat a partneři v oblasti zdravotnictví jsou za těchto okolností plně vytíženi. Společnost tento čas využije na vývoj objednávkové aplikace a nových webových stránek pro prezentaci nových produktů. Článek o tomto projektu podpořeném ČRA najdete zde.
Firmy, které vybudované zázemí do této míry prozatím nemají, musejí prozatím dílčí aktivity v cílových zemích odsunout a věnovat se aktivitám, které lze realizovat z ČR – např.  analýzy, příprava marketingové strategie, rozvoj prodejních kanálů a PR, vytvoření e-shopů apod.
V případech, kdy je pro klíčové fáze projektu nutná vysoce specializovaná činnost, které měla být prováděna českými experty, např. provádění hydrologických analýz, odběry a analýzy vzorků, příprava podkladů pro certifikace apod., je v některých zemích možno pro provádění těchto činností najmout místní specialisty. Tuto možnost může však využít pouze část firem, působících např. na Balkáně nebo ve specifických oblastech Asie nebo Afriky, kde existuje dostatečná expertní základna.
Příkladem může být společnost Vodní zdroje, a.s., která v srbském Pančevu řeší sanaci odkladiště. Specializované hydrogeologické práce spojené s analýzou rizik, která by zahrnovala popis možného šíření kontaminace mimo skládku kalu, kterou za standardních podmínek rutinně provádějí specialisté společnosti v rámci svých misí, budou zřejmě poptávat v Srbsku.
„Realizátoři námi podpořených projektů se na nás mohou kdykoli obrátit a konzultovat své aktuální problémy. Jsme flexibilní a operativní pokud jde o schvalování zdůvodněných změn v rámci nastavených pravidel a přejeme všem hodně sil, úspěchů a hlavně zdraví. Jsme rádi, že to nevzdávají,“ dodává Dominika Caputová. (4.5.2020)