Registrovaná kriminalita v roce 2022: počet trestných činů včetně vražd vzrostl, způsobená škoda poklesla

V roce 2022 bylo na území České republiky registrováno 181 991 trestných činů. Oproti roku 2021 došlo k nárůstu o 28 758 skutků, což je v procentuálním vyjádření o 18,8 % více. Celková objasněnost včetně dodatečně objasněných skutků dosáhla úrovně 52,2 %. Příčinou tohoto snížení je pravděpodobně vzrůstající podíl kriminality v kyberprostoru na celkové trestné činnosti. Přestože registrovaná kriminalita vzrostla, zaznamenali jsme pokles škod způsobených trestnou činností o více než 7 mld. Kč. PČR předpokládá, že nárůst registrované kriminality v meziročním srovnání souvisí s úplným rozvolněním protipandemických opatření. Počty trestných činů se tak přiblížily  k úrovni z roku 2019.
Registrovaná kriminalita 2022, trendy a vývoj
Nárůst kriminality byl zaznamenán plošně ve všech krajích České republiky. Nejvyšší trestnou činnost policistré evidovali v Praze (40 704 skutků) a v Moravskoslezském kraji (21 884 skutků). Největší nárůst v procentuálním vyjádření v porovnání s rokem 2021 pak zaznamenali v Karlovarském kraji, a to o 31, 6 %. Zároveň se jedná o kraj s nejnižším počtem evidovaných trestných činů - 4 939 (v roce 2021 spácháno celkem 3 754 skutků). Druhý největší nárůst byl zaznamenán v Libereckém kraji o -27,5 %. Největší rozdíl v kvantitativním vyjádření je evidován v kraji hl. m. Praha (+ 5 568 skutků), Moravskoslezském (+ 4 019) a Jihomoravském kraji (+ 3 035).
Majetková kriminalita - meziroční opětovný markantní nárůst registrované majetkové kriminality +29,2 % (+ 22 621) lze vysvětlit loňským omezením pohybu osob, uzavřením obchodů, pobytem v domácnosti apod., a to zejména v období leden až duben 2021, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Majetkovými trestnými činy s nejvyšším nárůstem v období leden-prosinec 2022 jsou neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (11 848, +5 741 +94 %), podvod (11 658, +4 869, +71,7 %), krádeže prosté – v obchodech (9 092, +3 367, +58,8 %), krádeže vloupáním do ostatních objektů (12 937, +1628, +14,4 %), krádeže prosté – v jiných objektech (4552, +3 259, +39,7 %) a krádeže prosté – kapesní (5 271, + 1 085, +25,9 %).
Násilná kriminalita – i v této oblasti PČR eviduje nárůst, konkrétně pak +10,2 % (počet skutků: 13 180). Příčiny tohoto nárůstu lze mimo jiné hledat ve zvýšeném pohybu osob na veřejných místech či společenských akcích, sociální situací jedinců a vztahovými problémy. Násilnými trestnými činy s nejvyšším nárůstem v období leden - prosinec  2022 jsou: úmyslné ublížení na zdraví (4 171, +470, +12,7 %), vydírání (1 242, +280, +29,1 %), nebezpečné vyhrožování (1 801, +175, +10,8 %), loupež (1 413, +192, +15,7 %), týrání osoby ve společném obydlí (430, +27, +6,7 %).
Vražd v loňském roce přibylo. Celkem bylo spácháno celkem 150 vražd (+45, +42,9 %), kdy 76 vražd bylo motivováno osobními vztahy. Počty registrovaných vražd v roce 2022 lze připodobnit vývoji a počtům zaznamenaným v letech 2015 – 2019. Je však nutné uvést, že velká část vražd (téměř polovina) byla ve stádiu pokusu. Motivace pachatelů je obdobná jako v předchozích letech, kdy ve více než polovině převládají vraždy, nebo jejich pokusy, motivované osobními vztahy. Oběťmi vražd jsou v převážné většině osoby mající vztah k pachateli (zejména příbuzenský či partnerský). Zvýšil se počet cizích státních příslušníků jako obětí vražd, avšak z hlediska poměrového zastoupení k celkovému počtu vražd se toto zvýšení nijak výrazněji nevymyká počtům z předchozích několika let. V roce 2022 nebyla zjištěna série dvou nebo více skutků vražd spáchaných jedním pachatelem. Vývoj počtu registrovaných vražd kopíruje negativní změny současné společnosti, z velké části orientované především na materiální hodnoty a s tím spojenou tendencí k silovému řešení problémů. Nárůst je třeba z obecného hlediska přisuzovat znatelnému vyššímu napětí ve společnosti, které ovlivnila i pandemie covid-19, válečný konflikt na Ukrajině a komplikovaný vývoj ekonomické situace.
Mravnostní kriminalita  vzrostla stejně jako v předchozích letech. V roce 2022 policisté evidovali 3 290 mravnostních trestných činů, což je nárůst o 7,9 % (+241 registrovaných skutků). Příčiny nárůstu jsou spatřovány jednak ve zvýšeném pohybu potenciálních obětí a pachatelů v prostoru, tak ve zvýšeném pohybu osob v nočních hodinách (zpřístupnění společenských aktivit veřejnosti – konání veřejných akcí apod.). Zároveň u obětí dochází ke ztrátám obav oznamovat danou trestnou činnost. Mravnostními trestnými činy s nejvyšším nárůstem v období leden-prosinec 2022 jsou dětská pornografie a zneužití dítěte k ní (780, +153, +24,4 %), znásilnění (880, +107, +13,8 %), pohlavní zneužití ostatní (684, +61, +9,8 %), pohlavní zneužití v závislosti (149, +54, +56,8 %) a kuplířství (67, +33, +97,1 %). Největší pokles zaznamenáváme s ústupem pandemie u trestného činu úmyslné ublížení na zdraví nakažlivou lidskou nemocí (38, -102, -72,9 %).
Nárůst mravnostních trestných činů je zaznamenán na území 8 KŘP. Nejvyšší nárůst těchto skutků je zaznamenán v Moravskoslezském kraji (+68, +22,1 %) a Jihomoravském kraji (+67, +21,5 %).
Hospodářská kriminalita vzrostla v roce 2022 o 9 % (+1 127 skutků). Přesto zatím nápad hospodářské kriminality ani zdaleka nedosahuje úrovně před pandemií Covid-19. Nejvýraznější meziroční nárůst je u trestných činů neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (2 848, +982, +52,6 %), porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, (628, +267, +74 %), porušení práv k ochranné známce a jiným označením (463, +250, +117,4 %), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (260, +114, +78,1 %), podplácení (129, +67, +108,1 %) a dotační podvod (137, +64, +87,7 %).
V oblasti drogové kriminality došlo k mírnému nárůstu evidovaných trestných činů. Za loňský rok bylo registrováno 4 200 skutků drogové kriminality, z toho bylo objasněno 3 284 skutků. Nejvíce skutků drogové kriminality bylo zaznamenáno v Praze 809 skutků, ve Středočeském kraji 452 a v Moravskoslezském kraji 404 skutků. Mezi hlavními prekursory pro nelegální výrobu metamfetaminu tzv. českou cestou stále zůstávají léčiva s obsahem pseudoefedrinu. Jedná se především o nelegální dovoz těchto léčiv ze zahraničí zejména z Polska a Rumunska.
Dnem 1. července 2022 došlo k novelizaci Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se podařilo zařadit pod legislativní kontrolu celkem 282 převážně nových psychoaktivních látek.
Zvláštní pozornost je v posledních měsících věnována látce Kratom. Tato látka není v současné době nijak legislativně regulována. Nekontrolované rozšíření tzv. „kratomatů“ společně s CBDmaty ve veřejném prostoru a jeho bezproblémová dostupnost i pro všechny věkové skupiny, společně s nabídkou nových kanabinoidů v online prostředí, na sociálních sítích, v prodejních automatech a kamenných prodejnách vedlo k oficiální žádosti adresované Ministerstvu zdravotnictví ČR o zařazení těchto problémových a potenciálně škodlivých substancí na seznam zakázaných látek. Důvodem není škodlivost těchto látek pro dospělou populaci, ale zejména pro děti a mladistvé nejen ve školách a školských prostředích, mezi nimiž pozorujeme zvýšený výskyt a oblibu v uživatelských preferencích.
Kybernetická kriminalita a ostatní kriminalita páchaná v kyberprostoru
V oblasti kybernetické kriminality je již dlouhodobě evidován poměrně stálý a  vysoký růst této registrované trestné činnosti. Potvrzuje se předpokládaný trend, a to postupný přesun trestné činnosti jako takové do kyberprostoru. Kriminalita páchaná v kyberprostoru v období leden-prosinec 2022 (18 554 skutků) tvoří 10,2 % celkové registrované kriminality. Dle statistických dat je trend setrvale stoupající (meziročně přes 94,9 %).
Dlouhodobě je evidován poměrně stálý růst nápadu této registrované trestné činnosti, kdy k poslednímu dni v prosinci 2022 stoupl meziročně počet skutků, tzv. „hackingu“ o více jak 53 %. Konkrétně bylo do konce prosince 2021 evidováno 1682 těchto skutků, přičemž do konce letošního prosince bylo evidováno již 2575 těchto skutků.
Určitá část protiprávního jednání spočívá souběhově i v napadení emailových účtů, resp. jejich přístupových údajů, případně v napadení přístupových údajů sociálních sítí a v neposlední řadě taktéž např. přístupů do internetového bankovnictví. Dále je nezbytné upozornit, že pachatelé trestné činnosti využívají ke svému nezákonnému obohacení tak sofistikované softwarové nástroje, aby obětem trestné činnosti nebyly kladeny žádné překážky a mohly ihned použít např. chytré mobilní telefonní (Android či IOS) k urychlenému dokončení např. bankovních převodů. Je velmi často využívána možnost anonymních registrací při zřizování infrastruktury, jenž je využívána v rámci „hackingu“, včetně využívání anonymních VPN přístupů do počítačových sítí, případně využívání TOR sítě, k maximální anonymizaci skutečných identifikačních znaků pachatele naznačené trestné činnosti.  V rámci kybernetické kriminality byly zaznamenány dílčí kybernetické útoky formou aplikace DDoS útoku.
Opětovně dvojnásobný meziroční nárůst tohoto druhu trestné činnosti je evidován stále na Karlovarsku (téměř o 218 %) a již standartě exponovanými KŘP jsou kraje Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Moravskoslezský a hl. m. Praha.
V oblasti podvodů páchaných v online prostředí se stále setkáváme s provázanou sériovou trestnou činností, která je ve většině případů navázána na legalizaci skrze nastrčené „legalizátory“ pocházející z post sovětských republik. K náborů dochází zpravidla skrze sociální sítě s nabídkou výhodného přivýdělku v oblasti kryptoměn. Častými případy jsou stále podvodné nabídky investování, podvodné obvolávání pod různými legendami a napadení bankovního účtu. Podvodné, tzv. „topované reklamy“, spočívající v zaplacení reklamy ve vyhledávačích, která směřuje na, spoofovanou, webovou stránku tvářící se jako regulérní stránka banky. Dále stále zaznamenáváme případy tzv. reverzních inzertních podvodů a od srpna roku 2022 se setkáváme s podvodnými SMS zprávami, které se tváří jako odeslané od Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy je cílem pachatele vylákat z oběti přístupové údaje do bankovnictví a ty následně zneužít. Již tradičně byl v prosinci zaznamenán nárůst tzv. „vánočního phishingu“, tedy podvodných e-mailů a SMS zpráv s legendou o doplacení zásilky, opět s cílem zejména vylákat citlivé bankovní údaje a tyto zneužít. Cílem Policie ČR je koordinace a spojování jednotlivých dílčích skutků do sérií a následné spojování souvisejících sérií do větších celků, což povede k vytváření aktuálních metodických doporučení.
Trestné činy páchané z nenávisti – v této oblasti PČR eviduje 282 skutků z nenávisti, což je o 73 skutků více než ve stejném období v roce 2021, a o 142 skutků více než v roce 2020. Tyto skutky byly nejčastěji zaměřeny proti Ukrajincům (78 skutků, nejčastější trestný čin – poškození cizí věci – sprejerství, 14 skutků, útok proti lidskosti, genocidium, 12 skutků) a proti Rusům a Rusínům (50 skutků, nejčastější trestný čin – poškození cizí věci – sprejerství, 31 skutků). Policie ČR věnuje zvýšené úsilí detekování nenávistných trestných činů, zejména v internetovém prostoru.
Prevence
Klíčovou součástí a zároveň jedním z pilířů policejních činností jsou i preventivní aktivity, jejichž primárním úkolem je reagovat na nastupující trendy z oblasti socio-patologických jevů a předcházet jejich rozšiřování. Jelikož největší poměrný nárůst registrované kriminality je v oblasti kyberprostoru, tak i preventivní činnost je výrazně zaměřena na tuto oblast. Různých typů besed a přednášek na toto téma bylo v rámci 14 krajských ředitelství policie realizováno 2777. Osloveno při nich bylo 71 535 osob. Dalšími typickými preventivními tématy jsou phishingové či podvodné kampaně v online prostředí, které se objevují v průběhu každého roku a v různých obměnách. Jen v minulém roce jich bylo více než 20. Na každou z nich policisté aktuálně reagovali a varovali veřejnost před jejími riziky, např. se jednalo o podvody se složenkami SIPO s chybnými údaji o platbách, podvodné SMS zprávy a e-maily vydávající se za oficiální sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, podvodná předvolání kriminální policie, již tradiční podvodné SMS přepravních společností či vyděračské e-maily, ve kterých pachatel údajně získal přístup k vašemu zařízení a získal vaše intimní záběry, volání falešných bankéřů a policistů,  reverzní inzertní podvody a nelze zapomenout ani na stále používané legendy válečný veterán a nevěsta z Východu. V oblasti internetové kriminality jsme také realizovali několik celoplošných preventivních aktivit s bankovním sektorem (nepindej, volač/klikač apod.). Z ostatních témat kromě kybernetické kriminality se prevence zaměřuje na dopravní výchovu, protidrogovou prevenci či prevenci domácího násilí a péče o oběti.
Pro tento rok byly stanoveny pro linii služby kriminální policie a vyšetřování následující prioritní oblasti:
Trestná činnost
■ trestná činnost v internetovém prostoru
■ hospodářská trestná činnost a korupce
■ majetková kriminalita
■ primární a sekundární drogová kriminalita
Trestní řízení a operativně pátrací činnost
■ Zvýšení intenzity využívání prostředků OPČ
■ Kvalitní a lhůtované vyšetřování případů
■ Identifikace a zajišťování výnosů z trestné činnosti
Trendy a prognóza vývoje kriminality v ČR
■ Registrovaná kriminalita se bude nadále zvyšovat u většiny druhů kriminality, do stavu v roce 2019, kriminalita páchaná v kyberprostoru bude mít pravděpodobně vyšší podíl na celkové kriminalitě než je tomu dnes.
■ Transformace a množství protiprávního jednání, které se přesouvá do kyberprostoru, bude dále pokračovat. (13.1.2023)