Rekordní hospodářský výsledek díky efektivní obchodní strategii

Společnost ČEPRO dosáhla v roce 2020 rekordního zisku před zdaněním ve výši 2,04 mld. Kč. Jedním z klíčových důvodů je obchodní strategie, podle níž jsou nákupy komodit realizovány v silně konkurenčním prostředí volného trhu a za co nejnižší cenu. Pokud by se společnost ČEPRO i při nákupu obchodního zboží dobrovolně držela pouze v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, byl by hospodářský výsledek nižší o stovky milionů Kč.
Rok 2020 znamenal pro trh pohonných hmot kvůli karanténním opatřením a poklesu průmyslové výroby nižší poptávku. Obchodní strategie společnosti ČEPRO se ale s těmito vlivy dokázala úspěšně vyrovnat. „Společnosti se podařilo efektivně využít výkyvů cen komodit na světových trzích a své pozice vhodným způsobem zajistit. Tento pro nás pozitivní vývoj se pak v kombinaci s efektivním nákupem komodit od dodavatelů dále znásobil,“ upřesňuje generální ředitel, Jan Duspěva.
Při nákupu pohonných hmot, biosložek, aditiv, AdBlue či dalších paliv je pro společnost ČEPRO nejdůležitějším kritériem ekonomická výhodnost. Vždy je proto podstatná cena dodávek, které jsou zajišťovány na základě rámcových dohod z veřejných zakázek. Pokud však účastníci rámcových dohod nepodají nabídku na konkrétní dodávky, nabídnou neadekvátní cenu anebo v případě nutnosti okamžité reakce vlivem vývoje tržní situace, nemůže je společnost ČEPRO nakoupit. Z tohoto důvodu jí v souladu s péčí řádného hospodáře nezbývá jiná možnost než nakupovat v rámci běžného obchodního styku. „Tímto postupem dokážeme v průměru ztrojnásobit počet nabídek na jednotlivé dodávky a úvodní nabídkovou cenu snížit až o 80 – 90 procent přirážky účtované běžně dodavateli nad burzovní cenu,“ udává Jan Duspěva.
Proč si to může společnost ČEPRO dovolit?
Zejména proto, že stejně jako v případě kterékoliv jiné obchodní společnosti je jejím základním cílem dosažení co nejvyššího zisku. Svým charakterem je společnost ČEPRO běžnou akciovou společností, která nebyla zřízena právním předpisem, který by upravoval její postavení a řídil její aktivity. Obchodní činnost společnosti ČEPRO navíc není schvalována státem ani financována z veřejného rozpočtu. Kromě toho se žádným způsobem nepodílí na výkonu veřejné moci ani nerozhoduje o veřejných právech a povinnostech osob. Ačkoliv je tedy jediným akcionářem společnosti ČEPRO stát, má stejná práva a povinnosti jako kterýkoliv jiný akcionář v jiné společnosti. Jednoduše řečeno, protože má veškerá činnost obchodní povahu, není společnost ČEPRO veřejným zadavatelem. Tato skutečnost, ale nebrání tomu, aby se chovala maximálně transparentně, a pokud to neohrožuje její obchodní pozici, využívala postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek. „Často dodržujeme vyšší standard, než jaký nám ukládají zákony, což se týká nejen veřejných zakázek, ale například i otevřenosti společnosti v komunikaci s veřejností,“ říká Jan Duspěva.
Co dál?
Pro společnost ČEPRO znamená rok 2021 především spoustu změn. Přechod k environmentálně šetrnějšímu ekonomickému modelu doplňuje snaha o mnohem větší aktivitu v oblasti alternativních a ekologicky šetrnějších paliv. Společnost připravuje modernizaci sítě čerpacích stanic spojenou s dalším rozšiřováním obchodní nabídky. Již nyní se přitom v síti EuroOil velmi úspěšně vyvíjí prodej elektronických dálničních známek, před spuštěním je také prodej kapaliny do ostřikovačů z barelů umístěných vedle tankovacích stojanů. V neposlední řadě se rozběhne nový projekt v oblasti e-commerce, jehož spuštění bylo odloženo z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. Více na: www.ceproas.cz. (1.2.2021)