Respekt k životnímu prostředí je potřeba i v tisku. Velké společnosti hrají v udržitelnosti zásadní roli

Komentář Petra Halmo, generálního ředitele společnosti Xerox

Udržitelnost není pro tiskový průmysl nic nového. Toto odvětví se často potýká s otázkami a problémy životního prostředí, snížení dopadu na zdraví planety je proto hlavní výzvou spojenou se správou tiskové infrastruktury.
Klimatická krize vynesla otázky životního prostředí, sociální a otázky správy a řízení (ESG) na přední místo v podnikatelské agendě. Pod zvýšeným tlakem zaměstnanců, investorů, zákazníků a celkově změnou přístupu k tématům spojeným s životním prostředím se organizace ve všech odvětvích stále více zaměřují na udržitelnost.
Tiskařský průmysl se nachází v jedinečném postavení na pomezí tisku a digitalizace, kdy musí převzít iniciativu při uplatňování nových technologií, aby dosáhl zmíněné udržitelnosti. Napříč celým odvětvím si výrobci tisku stanovují cíle čisté nuly, aby snížili emise uhlíku, snížili množství odpadu, zlepšili sociální odpovědnost a přispěli k oběhovému hospodářství.
Když jsme v Xeroxu v 80. letech minulého století zavedli koncept oběhového hospodářství, naší vizí bylo přeměnit výrobu, provoz, kanceláře a zařízení tak, aby mohly tvořit pracoviště bez odpadu. Stejnou vizi jsme měli i pro pracoviště našich zákazníků. O více než tři desetiletí později stále dokazujeme, že oběhové hospodářství přináší environmentální, ekonomické a společenské výhody.
Tisk pomáhá a inspiruje
Výrobci tisku hrají klíčovou roli také v pomoci ostatním odvětvím, aby se stala efektivnějšími a udržitelnějšími. Díky inteligentním a udržitelným produktům, řešením a službám - od energeticky účinných zařízení po cloudový tisk a automatizaci digitálních pracovních postupů, které minimalizují spotřebu papíru - má tiskařský průmysl dobré předpoklady k tomu, aby pomohl organizacím snížit jejich dopad na životní prostředí. Věřím, že velké společnosti v tiskařském průmyslu, hrají zásadní roli v ochraně zdraví planety a zároveň vytvářejí mnohem lepší budoucnost pro nás všechny.
Výkonnost v oblasti udržitelnosti je nyní důležitým faktorem při výběru dodavatelů, protože podniky se snaží splnit ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí a snížit dopad generovaný v jejich dodavatelském řetězci. Udržitelnost – jak z hlediska vlastního výkonu dodavatele, tak i služeb, které nabízí – se stává důležitým konkurenčním bojištěm. Jako významný segment technologického průmyslu, který produkuje 2-3 % celosvětových emisí uhlíku, má tiskařský průmysl významnou příležitost ke snížení emisí uhlíku a odpadu. Výrobci tisku, stejně jako ostatní dodavatelé technologií, čelí při dosahování čistých nulových emisí řadě výzev. Nejprve musí minimalizovat dopady napříč svými provozy, dodavatelskými řetězci a obchodními modely. To znamená začlenit udržitelnost do celého hodnotového řetězce od návrhu výrobku přes získávání komponent až po dodávku, používání a opětovné použití. Zadruhé prodejci musí vyvíjet produkty, služby a technologie, které pomohou jejich zákazníkům minimalizovat jejich vlastní dopad na životní prostředí.
Změna začíná u každého z nás
V Xeroxu jsme cíl nulových emisí urychlili o 10 let a v rámci letošní zprávy o společenské odpovědnosti firem (CSR) jsme zveřejnili plán, jak tohoto cíle dosáhnout do roku 2040. To znamená, že do roku 2040 budou mít aktivity společnosti Xerox čistý dopad emisí skleníkových plynů na klima. Plán se týká nejen společnosti, ale i celého našeho výrobního a distribučního řetězce, a zaměřuje se na zlepšování procesů a energetické účinnosti, stejně jako na navrhování produktů, které respektují životní prostředí, a na vývoj čistých energií, které přesahují rámec tisku.
Na místní úrovni jsme plně v souladu s globálními snahami korporace. Prvky společenské odpovědnosti jsme začlenili přímo do našich obchodních aktivit - použitá zařízení a tonery odevzdáváme autorizovaným sběrnám za účelem recyklace a likvidace, v našich kancelářských prostorách jsme zavedli selektivní recyklaci (papír, karton, plasty), včetně sběru spotřebního materiálu používaného našimi klienty a partnery.
Zcela bez papíru se v kanceláři zatím neobejdeme, papír tu ještě dlouho zůstane. Z praktického hlediska ale hraje snižování množství papíru a jeho recyklace klíčovou roli ve strategiích udržitelnosti mnoha organizací. Jakékoli snížení spotřeby se odrazí v úspornějším a ekologičtějším způsobu života a práce, který společnost přijme. S pokračující snahou o digitalizaci musí průmysl podporovat snižování množství papíru digitálními pracovními postupy, které zároveň splňují environmentální cíle. Pokles počtu papírových dokumentů bude tak neutralizován nárůstem digitalizace dokumentů a obchodních procesů. (16.1.2023)