Rizika požárů v nákupních centrech

Představte si situaci, kdy nakupujete v některém velkém nákupním centru a najednou zde vypukne požár. V takový okamžik zavládne mezi lidmi panika a budou se co nejrychleji snažit najít cestu ven. To ale nemusí být jednoduché. Nákupní centra většinou nemají okna, takže se budete těžko orientovat a budete se muset spolehnout jen na šipky značící únikové východy. 
V záplavě reklam a upoutávek na zboží jsou tyto značky ale jen těžko rozpoznatelné, pokud nejsou zakryty úplně. Únikové cesty jsou často zaskládány nabízeným zbožím, a pokud se Vám přece jen podaří dostat se k únikovému východu, může se Vám stát, že bude zatarasený nebo dokonce zamčený, někdy i na pevný řetěz.
Všech těchto rizik si jsou hasiči vědomi a to, že jsou nákupní centra jedním z nejrizikovějších míst, moc dobře vědí. Proto také každoročně provádějí velké množství kontrol, jejichž cílem je zajištění souladného stavu s předpisy o požární ochraně.
V obchodních domech a nákupních centrech se hasiči opakovaně setkávají s nedodržováním předpisů o požární ochraně. Každoročně se proto provádí v nákupních centrech požární kontroly. Bohužel náprava bývá často zjednána jen na krátkou dobu. Po čase opět obchodníci raději nabídnou větší množství zboží, které poskládají do únikových cest a vyvěsí reklamy před označení únikových východů, nežli by dbali na požární bezpečnost nakupujících, ale i o svoji a svých kolegů. Proto se sem musí hasiči pravidelně vracet.
Způsob dosahování tohoto cíle se u jednotlivých oblastí činností liší. Např. při posuzování projektové dokumentace se jedná 
o dohled nad správným požárně bezpečnostním řešením stavby tak, aby splňovala stanovená kritéria z hlediska požární ochrany. U kontrolní činnosti se jedná o průběžný dozor nad dodržováním povinností, např. právě při provozování obchodních center.
Pokud tedy pojedete s rodinou nakupovat do nákupního centra, pak si můžete být jisti, že hasiči byli u toho, když se toto nákupní centrum projektovalo, a dbali na to, aby vás v případě požáru co nejlépe ochránili. Každý drobný detail je předem velmi dobře promyšlen a propracován. Nad vašimi hlavami naleznete hlásiče požáru, stabilní hasicí zařízení a odvody kouře 
a tepla. Tím je zajištěna rychlá detekce požáru, předání informace o požáru hasičům, následně může podle situace dojít k automatickému hašení požáru a odvodu kouře a tepla. Správně vyprojektované a označené únikové cesty vám zajistí možnost rychle opustit objekt a dostat se do bezpečí.
To, že vše funguje tak, jak má, ověřují následně hasiči pravidelnými kontrolami. Jen pro představu. V loňském roce bylo po stránce požární bezpečnosti posouzeno 80 000 objektů.  Smutnou statistikou je, že pouze cca 23 % kontrolovaných subjektů bylo bez závad.
Pokud by objekt nesplňoval požárně bezpečnostní pravidla, snaží se hasiči pomoci při odstranění závady hned na místě. 
V krajním případě mohou hasiči nechat zastavit provoz v objektu.
Mezi nejčastější nedostatky provozovatelů patří nefunkčnost požárně bezpečnostních zařízení, neoznačení čísla tísňového volání, neexistence požárního evakuačního plánu, neoznačení nouzových východů či neprůchodnost únikových cest 
a komunikačních prostor. Zejména poslední dvě pochybení již nejednou v minulosti způsobila lidská neštěstí a ztráty na životech.
Výsledky provedených kontrolních akcí ukazují, že k nedodržování předpisů o požární ochraně dochází stále ve značném měřítku. Přes vysoké riziko mnozí provozovatelé své povinnosti v oblasti požární ochrany značně zanedbávají. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že pochybení v oblasti předpisů o požární ochraně jsou ve velké většině způsobeny spíše nedostatkem informovanosti provozovatelů a ne úmyslným zanedbáním svých povinností. Svědčí o tom i ochotná spolupráce většiny provozovatelů s orgány státního požárního dozoru a jejich snaha napravit svá pochybení.
Díky pravidelně prováděným kontrolním akcím a opatřením přijatým k jejich nápravě si Česká republika v oblasti požární ochrany a vůbec aktivit HZS ČR ve srovnání se zahraničím stojí velmi dobře. ČR má například jeden z vůbec nejnižších přímých podílů škod způsobených požáry na hrubém domácím produktu (tedy celkovém bohatství vyprodukovaném v ČR 
za jeden rok) na světě.
Zdroj: MV-generální ředitelství HZS ČR, fotografie: pxhere.com