S podporou Programu B2B pomáhají české firmy i v Indii, Kambodži, Tanzanii či Palestině

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B), je mezi českými firmami stále populárnější. Svědčí o tom i dotační výzva na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2020, která byla vyhlášena koncem listopadu loňského roku. Celkem bylo na základě pečlivého hodnocení projektů, v němž byly hlavními kritérii rozvojový dopad projektu a jeho finanční efektivnost a udržitelnost, podpořeno 32 projektů (17 nových a 15 pokračujících), přičemž celková výše dotace pro tyto projekty činí přibližně 25 mil. Kč.
„Z důvodu změny požadavků na oprávněné žadatele, které začínají rokem 2020, byla dotační výzva mimořádně rozdělena na dvě – pro nové a pokračující projekty. Pokračující realizace, které uspěly v hodnotícím procesu a získaly podporu ČRA i pro letošní rok, tak budou dokončeny dle původních pravidel, aby nebyla narušena jejich kontinuita a finanční plán. Schválené dotace pro tyto pokračující realizace by měly úspěšným žadatelům v letošním roce napomoci při dovršení snah o vybudování fungujících a soběstačných podniků, výrobních závodů nebo produkčních linek v zemích jako je Indie, Kambodža, Uganda, Indonésie nebo Tanzanie,“ vysvětluje manažerka Programu B2B z České rozvojové agentury Dominika Caputová.
Nejnovější dotační výzva již tradičně opět cílila na firmy s podnikatelskými záměry na řešení rozvojových problémů. Součástí těchto záměrů je zároveň zájem o prozkoumání nových trhů, zajištění potenciálních partnerů pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture či pobočku. Program B2B tak nabízí širokou škálu možností k získání partnerů a referencí v zajímavých teritoriích, přičemž dotace pomůže minimalizovat riziko spojené se vstupem na nové trhy. Mobilizací soukromého kapitálu a rozvojem podnikatelského sektoru v partnerských zemích tak Program B2B přispívá z dlouhodobého hlediska ke zlepšení socioekonomické situace daných zemí a k plnění Cílů udržitelného rozvoje.
Školení indických dělníků či kořenová čistička v Kambodži
Již před dvěma lety zahájila LIKO-S holding podporou Programu B2B své úspěšné působení v indickém Bangalore, kde zahájila výrobu dělících příček a stěn. Zaměstnala a vyškolila dělníky a specialisty místní pobočky, zavedla efektivní výrobní postupy a kontinuálně pracuje na zvýšení konkurenceschopnosti. V letošním roce plánuje firma rozšířit a zaškolit svůj tým místních specialistů a zahájit výrobu a instalaci nových produktů, které vyvinula speciálně pro indický trh. Více informací o projektu této společnosti více si můžete přečíst zde.
Společnost Kotiš vytvořila pro změnu v Tanzanii za přispění Programu B2B fungující společnost, která zpracovává kukuřici vykoupenou od místních farmářů a zásobuje lokální trhy, zejména na tanzansko-keňských hranicích, předjednán je také vývoz produkce do Keni. V oblasti východní Afriky je totiž kukuřičná mouka nejběžnější surovinou pro přípravu pokrmů. V rámci projektu se podařilo zavést plně automatizovaný výrobní proces, přičemž kapacita linky bude v letošním roce v souvislosti s plánovanou expanzí dále navyšována. Projekt přispívá k řešení dlouhodobého problému afrických zemí, kterým je export surových materiálů bez přidané hodnoty a zároveň snižuje závislost Tanzanie na dovozu potravin.
Společným záměrem firem IPR Aqua a Dekonta v Kambodži je vybudování a instalace pilotního zařízení kořenových čistíren odpadních vod (KČOV). Jedná se o přírodě blízkou technologii nakládání s odpadními vodami pocházejícími z domácností, obcí, měst či průmyslové výroby. V mnoha oblastech Kambodži je bohužel stále citelný nedostatek zdrojů pitné vody. Ochrana povrchových i podzemních vod tak má přímý dopad na zdravotní stav obyvatelstva. S podporou Programu B2B byla již instalována demonstrační jednotka a předána dětskému centru ve městě Siem Reap. V posledním roce realizace projektu bude zahájen zkušební provoz instalované jednotky a pořádány odborné semináře především pro zástupce místních autorit s cílem rozšířit povědomí a identifikovat místní partnery pro další využití této technologie.
Podpora projektových dokumentací k velkým infrastrukturním projektům
„V letošním roce bylo naposledy v rámci Programu B2B podpořeno zpracování projektových dokumentací k velkým infrastrukturním projektům, které se stanou technickým podkladem pro zadávací řízení vyhlášená místními autoritami, ve kterých mají české firmy se svými technologiemi možnost uspět,“ dodává Dominika Caputová.
Společnost G-Servis například zpracovává projektovou dokumentaci s cílem vyřešit nakládání s odpadními vodami na Ostrově Koh Rong v Kambodži a zajistit jejich ekologickou likvidaci pomocí výstavby ČOV a jejích páteřních stok. Společnost Vodní zdroje se v projektové dokumentaci pro změnu věnuje komplexní sanaci odkaliště petrochemické společnosti HIP Petrohemija v srbském Pančevu, které bylo kontaminováno velkým množstvím chemikálií uniklých během válečného konfliktu v Srbsku. Úspěšní žadatelé z výzvy na nové projekty využili jak možností na získání dotací na tzv. přípravu projektů, tedy zpracování podnikatelských plánů nebo studií proveditelnosti s cílem prověřit možnosti dalšího působení ve vybraných teritoriích, tak i na samotnou realizaci projektů. Byly podpořeny projekty v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a logistiky nebo potravinářství. Podporu ČRA tak v letošním roce získala i společnosti Incinity, která se zabývá vývojem centrální integrační platformy pro chytrá města s názvem Invipo. Ta umožňuje monitorování a ovládání chytrých městských a dopravních systémů z jediného místa pomocí jediného počítačového programu a vyhrála několik prestižních světových ocenění. Společnost má již za sebou úspěšnou realizaci malého pilotního projektu pro město Tuzla a chystá se prověřit možnosti širšího rozvoje smart cities v celém regionu. Hlavním cílem projektu jsou fungující města, která umí dobře plánovat i hospodařit a zajišťují svým obyvatelům komfortní život.
Na Západním břehu Jordánu pak Dermacol plánuje s podporou ČRA v průběhu dvou let otevřít třicet nových a moderních kosmetických salonů. Přímo tak přispěje ke zvýšení kvalifikace, zaměstnanosti a ekonomické soběstačnosti místních žen, které patří v důsledku politické situace a konzervativní společnosti k velmi zranitelné skupině. Obzvláště se jedná o mladé absolventky – kosmetičky ze školy UNRWA, kde studují pouze ti, kteří jsou registrováni jako uprchlíci. A právě s touto školou navázala česká firma úzkou spolupráci. Společnost Dermacol v Palestině již delší dobu působí a jejich produkty jsou velmi žádané i vzhledem k tomu, že arabské ženy rády pečují o svůj zevnějšek. Společnost dokáže pomoci budoucím kosmetičkám, z nichž většina pochází z chudých rodin a nemůže si vzít jakoukoli půjčku, s rozjezdem podnikání, včetně vybavení salonu a poskytnutí první sady výrobků, i se zaškolením ve vedení salonu, marketingu a používání produktů. Plánovány jsou i průběžné tréninky, a také posílení kapacity salonů během léta, kdy je v zemi sezona svateb. Kompletní seznam podpořených pokračujících projektů naleznete zde. Seznam podpořených žádostí o nové projekty najdete zde. (7.4.2020)