S posledním lednovým dnem skončí možnost požádat o příspěvek na provoz dětských skupin

Dětské skupiny mohou od 1. ledna 2022 poprvé žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Tuto státní finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál, stravování dětí a jiné. Aby státní příspěvek dětské skupiny získaly, musí žádost podat nejpozději 31. Ledna 2022. Po tomto datu nebude již možné podporu na letošní rok získat.
Žádost o příspěvek se podává prostřednictvím elektronické aplikace, která je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Zde jsou zveřejněny i další informace o podmínkách a požadavcích pro získání státního příspěvku, včetně uživatelské příručky k samotné aplikaci.
Nárok na příspěvek mají všechny subjekty s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Výjimkou jsou složky státu a státních příspěvkových organizací. Ty totiž mají jiný mechanismus financování a příspěvek pro ně určen není. Podmínkou pro získání příspěvku je mimo jiné to, aby dětská skupina měla alespoň 3 kapacitní místa a toto místo bylo obsazeno alespoň 3 souvislé hodiny jedním dítětem, jehož rodič doložil vazbu na trh práce.
Dětské skupiny musí dodržovat řadu zákonných povinností, včetně standardů kvality. O děti se vždy stará výhradně odborně způsobilý personál. „Chceme cestou poskytnutí příspěvku dětským skupinám trochu ulehčit jejich záslužnou práci, která spočívá v péči o ty nejmenší. Dětské skupiny jsou pro rodiče jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak jim umožnit slaďování péče o rodinu s prací. A do jisté míry taky suplují školky, kterých je mnohde – třeba i tam, kde já žiji – často velký nedostatek,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Výše příspěvku je dána normativy na provoz a stravování dětí, které vychází z předpisů MŠMT. Obsazení kapacitního místa se prokazuje smlouvou uzavřenou s rodičem. Na místo obsazené dítětem ve věku od šesti měsíců do 31. Srpna po dosažení tří let náleží 1,7násobek školského normativu, na místo obsazené dítětem ve věku od 1. září po dosažení tří let věku do zahájení povinné školní docházky náleží stejná výše normativu jako v soukromých mateřských školách. Je možné flexibilní využití a střídání dětí.
Rodiče mladších dětí (do 31. srpna po třetích narozeninách) budou za péči o dítě v dětské skupině hradit maximálně 4 000 Kč měsíčně, u starších dětí je výše úhrady ze strany rodiče omezena výší nákladů na službu. MPSV aktuálně eviduje 1 229 dětských skupin s celkovou kapacitou 16 236 míst, zájem o jejich zřizování stále roste. (14.1.2022)