SFDI podepsal smlouvu s dodavatelem systému elektronické dálniční známky, úspora 120 mil. ročně

Státní fond dopravní infrastruktury podepsal smlouvu s vybraným dodavatelem systému evidence vozidel v rámci projektu elektronické dálniční známky. Ta začne v České republice platit od ledna příštího roku. Vybrána byla společnost Asseco Central Europe, a.s. Zároveň běží lhůta pro podání námitek v soutěži na zajištění provozu prodejních míst elektronických dálničních známek.
 „Společnost Asseco Central Europe, a.s. pro nás zajistí komplexní systém elektronické dálniční známky. Díky němu uživatelé pohodlně prostřednictvím počítače či chytrého mobilního telefonu provedou úhradu, případně ověří, že mají platnou elektronickou dálniční známku. Mezi další služby, které bude vybraný dodavatel zajišťovat, patří také podpora v podobě call centra pro pomoc zákazníkům při nákupu v e-shopu nebo mobilní aplikaci,“ říká ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Zbyněk Hořelica.
Společnost Asseco Central Europe, a. s., zajistí dodávku systému elektronické dálniční známky a jeho následný čtyřletý provoz, který začne spuštěním systému od 1. ledna 2021. Fakticky to znamená spolupráci s dodavatelem na období příštích pěti let. Hodnota této zakázky za celé období nepřesáhne 401 mil. Kč bez DPH.
Informační systém elektronické dálniční známky, který bude v majetku SFDI, obsahuje nejen e-shop pro elektronické nákupy, ale také uživatelský portál, mobilní aplikaci, call centrum, celou evidenci všech zaplacených dálničních poplatků, ale také registr všech osvobozených automobilů od úhrad časového poplatku, kompletní účetnictví, párování plateb v rámci elektronických úhrad, řešení neprovedených nebo chybných plateb, reporting a zabezpečení systému.
Součástí plnění smlouvy je také rozvoj informačního systému, konzultační služby a další činnosti v rámci součinnosti a podpory. Dále také navazující provoz a technická podpora informačního systému elektronické dálniční známky po dobu 4 let, včetně podpory jeho uživatelů po uvedení do provozu zahrnující nepřetržitý provoz call centra v češtině, angličtině a němčině, zpracování listinných podání a zajištění obchodních aktivit v rámci provozu, zajištění platformy, na které bude systém provozován.
SFDI oslovil pět společností
Na základě vyjádření Národního bezpečnostního úřadu a požadavků zpravodajských služeb vybral Státní fond dopravní infrastruktury dodavatele informačního systému EDAZ podle ustanovení § 29, písm. b) bod 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o postup pro zadání zakázky v rámci ochrany utajovaných informací.
SFDI oslovil pět společností, které kromě odborné kvalifikace vytváření informačních systémů v oblasti IT a dalších běžných kvalifikačních kritérií, splňovaly i požadovanou úroveň prověrky ve stupni utajení Důvěrné. Tři z těchto společností projevily o účast zájem a následně dvě z nich předložily nabídky. Dodavatel byl vybrán na základě nižší nabídkové ceny, která byla dále ověřena nezávislým znaleckým posudkem jako cena obvyklá.
Elektronická dálniční známka ročně uspoří až 120 milionů
Zatímco náklady na tisk a distribuci papírových známek jsou ve výši 6,2 procenta z vybrané částky, náklady na provoz EDAZ klesnou na 4 procenta. Jako příklad lze uvést rok 2018, kdy se prodalo 6,8 mil. dálničních známek za 5,2 miliardy korun, a náklady systému tvořily 325 milionů. Celý systém v kombinaci se zakázkou na fyzickou distribuci zlevní výběr dálničních známek až o 120 milionů korun ročně.
Dodavatel sítě prodejních míst pro elektronické dálniční známky
Souběžná zakázka na fyzická distribuční místa zajistí přístupnost koupě dálničních známek i lidem, kteří nechtějí nebo nemohou kupovat dálniční známky přes internet. Dodavatel, který bude zajišťovat prodej elektronických dálničních známek prostřednictvím sítě prodejních míst, byl vybrán na základě nejvýhodnější cenové nabídky. V tuto chvíli běží 15denní lhůta pro podání námitek, poté bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem.
Nejčastější mýty o elektronické dálniční známce:
Neproběhla veřejná zakázka na dodavatele informačního systému elektronické dálniční známky.
●K veřejné zakázce samozřejmě došlo, nešlo o zadání zakázky napřímo. Informační systém elektronické dálniční známky byl soutěžen dle § 29 písm. b) bod 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento postup vyplynul z požadavku bezpečnostních složek s kladným vyjádřením NBÚ. SFDI oslovil pět společností, z toho tři projevily zájem se výběru účastnit a podepsali dohodu o mlčenlivosti. Nabídku nakonec podaly dvě z nich. Vybrána byla společnost s nejvýhodnější cenovou nabídkou. S ohledem na skutečnost, že se dodavatel systému bude seznamovat s utajovanými informacemi, probíhala jednání pouze se společnostmi splňujícími požadované podmínky v rámci stupně utajení Důvěrné pro seznamování se a vytváření utajovaných informací. To, že nabídnutá cena odpovídá ceně obvyklé, bylo ověřeno nezávislým znaleckým posudkem.
Ministerstvo dopravy se samo rozhodlo nesoutěžit dodavatele IT systému.
●Předně je důležité zdůraznit, že ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je správcem systému elektronické dálniční známky Státní fond dopravní infrastruktury. Postup zakázky na dodavatele informačního systému EDAZ vzešel především z požadavků bezpečnostních služeb na funkcionality systému ve stupni utajení Důvěrné. Z tohoto důvodu bylo nutné oslovit pouze ty firmy, které disponují úrovní prověrky min. Důvěrné na úrovni společnosti pro vytváření Utajovaných informací a NUKIB certifikovaným informačním systémem min. ve stupni Důvěrné.  Tím došlo k zúžení spektra možných dodavatelů. Postup výběru dodavatele také posvětil NBÚ
Systém elektronické dálniční známky bude nakonec dražší, než současné papírové kupony.
Právě naopak, systém bude levnější. Kalkulace na základě v tomto okamžiku dostupných dat včetně nabídky společnosti Asseco vychází tak, že % ročního nákladů výběru pro rok 2018 bylo 6,24 procent a pro 2021 po zavedení systému bude 4 procenta. Při předpokládaném výnosu systému v roce 2021 tzn. nominální snížení nákladů o cca 120 mil. Kč ročně. Celý systém se navíc stává majetkem státu. Po uplynutí současné smlouvy bude stát hledat pouze provozovatele systému. Půjde tak o výrazně levnější zakázku a další úsporu pro státní rozpočet.
Mohli jsme převzít již fungující systémy ze sousedních zemí.
●Nemohli.  Stejná řešení nelze aplikovat především z důvodu odlišné legislativy. Navíc je pro nás důležité, abychom systém měli ve svém vlastnictví a mohli ho nadále rozvíjet dle potřeb. To však neznamená, že jsme se u našich zahraničních kolegů neinspirovali. Státní fond dopravní infrastruktury například konzultoval jednotlivé náležitosti informačního systému EDAZ s kolegy z rakouského ASFINAGu.
Celá zakázka (tedy 400 milion) je pouze na jednoduchý e-shop elektronické dálniční známky.
●Rozhodně není! Zakázka se týká vytvoření celého informačního systému elektronické dálniční známky. Ten obsahuje nejen e-shop pro elektronické nákupy, ale také uživatelský portál, mobilní aplikaci, call centrum, celou evidenci všech zaplacených dálničních poplatků, ale také registr všech osvobozených automobilů od úhrad časového poplatku, kompletní účetnictví, clearing, reporting a zabezpečení systému. Celý systém v kombinaci se zakázkou na fyzickou distribuci zlevní roční výběr dálničních známek o až 120 milionů korun. Součástí plnění smlouvy je dále rozvoj informačního systému, konzultační služby a další činnosti v rámci součinnosti a podpory. Dále také navazující provoz a technická podpora informačního systému elektronické dálniční známky po dobu 4 let, včetně podpory jeho uživatelů po uvedení do provozu zahrnující provoz call centra, zpracování listinných podání a zajištění obchodních aktivit v rámci provozu, zajištění platformy, na které bude systém provozován. Navíc cena za informační systém je maximální částkou, která může být v rámci plnění uhrazena, nemusí být však vyčerpána. Jsou v ní zahrnuty např. 2000 hodin úprav a rozvoje systému či využití platformy, která bude ve skutečnosti hrazena dle skutečného využití.
Systém elektronické dálniční známky měl zpracovávat státní podnik CENDIS.
●Nikdy nebylo v plánu, že by CENDIS vyvíjel či provozoval IT systém elektronické dálniční známky, nedisponuje ostatně ani potřebnou bezpečnostní prověrkou. Jeho úkolem bylo pouze definování požadavků na některé části systému, zde svou roli splnil. Dále se s ním počítá v rámci technického dohledu nad provozem na pozemních komunikacích. (14.1.2020)