Siemens na veletrhu SPS IPC Drives představí konkrétní příklady řešení pro Průmysl 4.0

Na mezinárodním veletrhu SPS IPC Drives 2018 představí společnost Siemens specifická řešení pro různá průmyslová odvětví a technologie budoucnosti, jež podnikům ve výrobním i zpracovatelském průmyslu umožní jejich digitální transformaci. Na více než čtyřech tisících metrech čtverečných se návštěvníci mohou těšit na nejnovější produkty, řešení a služby z portfolia pro digitální podnik „Digital Enterprise“, které dokážou propojit reálný a digitální svět. Nabízí nástroje a řešení nejen pro výrobce strojů a zařízení, ale i pro koncové zákazníky jakékoli velikosti působící v celé řadě odvětví – od chemického přes letecký až po potravinářský průmysl nebo pro výrobce baterií. Přináší jim vyšší flexibilitu, efektivitu, kvalitu, bezpečnost a rychlost provozu. V souvislosti s tím, jak roste komplexita výrobních procesů, Siemens neustále rozšiřuje a posiluje své portfolio a je průkopníkem nových technologií budoucnosti, jako je například umělá inteligence nebo edge computing.
Jak naznačuje motto letošního veletrhu – „Digital Enterprise – Implement now!“ – Siemens už nyní nabízí komplexní řešení pro digitalizaci celého hodnotového řetězce průmyslové výroby. Svým zákazníkům tak umožňuje rychleji reagovat na rostoucí požadavky na individualizaci výroby a změny na trhu. Na veletrhu bude k vidění celá řada nejrůznějších inovací a konkrétní příklady aplikací u zákazníků, například v oblasti aditivní výroby a integrace robotů. Právě ty jsou důkazem, jak lze úspěšně dosáhnout digitální transformace v podnicích různé velikosti i různého zaměření. Na stánku budou představeny i možnosti uplatnění umělé inteligence. Siemens rovněž předvede koncept Industrial Edge – zpracování dat, na úrovni strojních zařízení a výrobních procesů, který doplňuje cloudovou platformu MindSphere. Edge aplikace přinášejí výhody v podobě analýz údajů ze strojů pro účely prediktivní prevence prostojů, což ve svém důsledku zvyšuje celkovou produktivitu výroby.
Digitalizace ve výrobě strojů
Potenciál digitalizace v oblasti výroby a stavby strojů bude představen na praktickém příkladu stroje, který provádí kontrolu kvality lahví. Ucelené portfolio řešení pro digitální podnik společnosti Siemens umožňuje integraci průmyslové automatizace a softwarových řešení, pokrývá celý hodnotový řetězec výrobce stroje od návrhu stroje a jeho simulaci přes inženýring, zprovoznění až po provoz a následný servis. Koncept digitálního dvojčete produktu, výrobního procesu a výkonu přináší uživatelům obrovské výhody v podobě kratší doby projektování
i výroby, flexibilní a plně automatizované koncepty a efektivní výrobní procesy. Tyto technologie zároveň zajistí vysokou kvalitu a plnění těch nejpřísnějších bezpečnostních standardů. Propojení s operačním systémem pro průmyslový internet věcí MindSphere zajistí neustálý sběr a analýzu provozních dat ze strojů. Výsledkem je nejen vyšší produktivita stroje, ale i možnost využít tato data v digitálním modelu stroje, a provádět tak další optimalizace. Díky tomu mohou výrobci strojů vyvíjet nové služby a obchodní modely, jako je například koncept plateb podle využití (pay per use).
Modulární výroba nabízí vyšší flexibilitu
Podniky ve farmaceutickém nebo lehkém chemickém průmyslu musí čím dál tím rychleji reagovat na měnící se požadavky trhu, aby si udržely svou konkurenceschopnost. Jedno z možných řešení představují modulární výrobní závody tvořené flexibilně kombinovatelnými moduly obsahující takzvané balíčky MTP (Module Type Packages). Díky standardizovaným rozhraním a protokolům mohou být tyto „chytré“ stroje a subsystémy snadno začleněny do celkového konceptu továrny a umožní tak rychlou intenzifikaci výroby pomocí integrace dalších modulů. Návštěvníci stánku Siemens se budou moci seznámit s praktickým fungováním tohoto modelu na příkladu odstředivého separátoru od firmy GEA, který byl vybaven řídicím systémem Siemens a MTP standardem, což umožnilo jeho snadnou integraci do řídicího systému vyšší úrovně.
Nové možnosti platformy MindSphere
Siemens předvede také nové možnosti cloudového operačního systému pro internet věcí MindSphere – od vizualizace přes analýzu dat až po edge computing, díky kterým mohou průmyslové podniky zvýšit svou produktivitu a efektivitu. Ve speciální části tzv. MindSphere Lounge Siemens společně se svými zákazníky a partnery představí nové aplikace a úspěšné příklady využití MindSphere v praxi v nejrůznějších průmyslových odvětvích.
Služby pro digitální transformaci
Digitální služby (či digitální průmyslové služby – Digital Industry Services) hrají při individuálním zavádění digitálního podniku u zákazníků klíčovou roli. Siemens nabízí v této oblasti uživatelům rozsáhlou podporu – od poradenství přes pomoc při zavádění až po analýzu dat. Zákazníkům se tak otevírá cesta k celé řadě výhod, například k možnostem snížit prostoje až o 45 procent nebo spotřebu energie až o 60 procent.
Rozvod elektrické energie v digitálním prostředí
Pro vytvoření účinného systému rozvodu elektrické energie, který je pro digitální podniky zásadní, je klíčová efektivní integrace hardwaru a softwaru a zajištění systematické správy dat. Společnost Siemens na veletrhu předvede možnosti integrace rozvodů středního a nízkého napětí do prostředí cloudu, a to na konkrétních příkladech rozvoden, průmyslových podniků, datových center, kancelářských objektů a komplexů budov. Jejím základem jsou komunikující rozvaděče, ochrany nebo spínací a měřicí zařízení, která sbírají relevantní data, integrují je do ucelených konceptů pro zajištění energetické účinnosti a přenášejí je do MindSphere nebo jiné cloudové platformy. Výsledkem je nejen výrazně vyšší energetická účinnost a dostupnost výrobního podniku, ale i optimalizace provozu a údržby a zjednodušení celého hodnotového řetězce. (27.11.2018)