Školy získají na modernizaci učeben z IROP 19,7 miliardy korun

Školství a zlepšování podmínek na výuku se intenzivně věnuje MMR svými programy. Na zlepšení infrastruktury škol a podmínek ve vzdělávání se díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, rozdělí 19,7 miliard korun.
„Postupně jsme na tyto programy navýšili finance o více než 5,5 miliard korun, protože intenzivně vnímáme potřebu realizace těchto projektů. Díky IROP tak mohou učitelé, žáci a studenti napříč regiony celé země využívat nové moderní učebny s kvalitním vybavením, které napomohou k zatraktivnění výuky odborných předmětů a napomohou k lepší uplatnitelnosti absolventů v budoucím životě,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
IROP podporuje v oblasti infrastruktury škol a školních zařízení širokou škálu projektů a aktivit realizovaných mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami. Část financí je také určena školám a školským zařízením k umožnění přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Také je podporováno i zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
V oblasti předškolního vzdělávání směřuje IROP podporu do navyšování tolik potřebných kapacit mateřských škol a také dětských skupin. Financovány jsou novostavby budov pro předškolní vzdělávání a jsou také rozšiřovány stávající prostory v obcích, kde je nedostatečná kapacita pro děti v předškolním věku. Celkem již bylo podpořeno 186 zařízení předškolního vzdělávání za 2,8 miliardy korun a v tomto ruce budou podpořeny další projekty za 1,2 miliardy korun.
Podpora základním, středním a vyšším odborným školám je určena na budování a modernizaci odborných učeben pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyk. V případě základních škol bylo podpořeno 318 projektů za 4,5 miliardy korun a dalších více jak 400 milionů korun bylo tento měsíc nabídnuto třiceti čtyřem náhradním projektům, které bude možné realizovat. V oblasti středních a vyšších oborných škol bylo podpořeno 271 projektů v hodnotě 3,8 miliardy korun a v zájmovém, neformální a celoživotním vzdělávání bylo podpořeno 60 projektů za 500 milionů korun.
Další 3,2 miliardy korun směřují do rozvoje infrastruktury regionálního školství prostřednictvím integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD) a bylo tak již podpořeno 639 projektů ve vazbě na strategie pro rozvoj daného území a další projekty budou ještě přibývat.
Rozpětí podporovaných oborů je velmi široké a díky IROP jsou vybudovány například digitální 3D laboratoře, virtuální svářecí dílny, dochází k modernizacím školních statků a nákupu zemědělského vybavení, ale jsou podporovány také odborné učebny dílen či přírodovědné laboratoře a multimediální jazykové učebny. Rovněž bylo postaveno několik zcela nových pavilonů mateřských škol a řada novostaveb. (28.3.2019)