„Šmejdi“ se dál stahují z klasických předváděček

Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje nabídku a prodej výrobků v rámci předváděcích prodejních akcí. Výsledky kontrol ukazují, že počty klasických předváděcích akcí klesají. Ve 3. čtvrtletí tohoto roku provedla ČOI 16 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u 3 z nich. To je téměř o polovinu méně než ve 2. čtvrtletí.
ČOI provedla v období od 1. července do 30. října 2018 celkem 16 kontrol a porušení obecně závazných právních předpisů zaznamenal při 3 kontrolách, tj. v 18,8 %. Oproti 2. čtvrtletí je to snížení téměř o 10 %, kdy počet zjištění byl 28,6 %.
Cílem akce, vedle odhalování používání zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresívních, byla také kontrola plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností souvisejících s konáním organizovaných akcí.
Zjištěná porušení a uložené sankce
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • ve 4 případech se jednalo o porušování zákonem stanovených oznamovacích povinností, kdy prodávající neoznámili organizování akce České obchodní inspekci a to nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním (§ 20 odst. 1 a § 20 odst. 3 zákona)
  • v 1 případě nedodrželi organizátoři povinnost uvádět v pozvání k účasti na akci zákonné náležitosti jako například adresu místa konání organizované akce, datum konání organizované akce včetně jejího předpokládaného časového harmonogramu, identifikaci nabízeného výrobku nebo služby, jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, která pořádá organizovanou akci nebo jejího zástupce (§ 20a)
Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů uložila ve 3. čtvrtletí tohoto roku 2 pokuty v hodnotě 112 000 Kč. (2.1.2019)