Sněmovna podpořila novelu zákona o ochranných známkách. Jejich správa a zápis budou jednodušší a vlastníci získají větší právní jistotu

Poslanci PS P ČR 19. 9. schválili novelu zákona o ochranných známkách, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Díky ní bude správa a zápis ochranných známek jednodušší. Nově půjde přihlašovat i netradiční známky, například zvukové, pohybové či holografické.
Mezi hlavní změny patří například zavedení certifikačních ochranných známek či upuštění od obligatorního grafického znázornění, které bránilo přihlašování netradičních známek,“ říká ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a dodává: „Nově také bude Úřad průmyslového vlastnictví v předstihu před uplynutím doby platnosti ochranné známky informovat o této skutečnosti jejího vlastníka.“
Cílem novely je transpozice směrnice a Nařízení Evropského parlamentu a Rady, jíž se mění zákon o ochranných známkách, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákon o správních poplatcích. Dochází tak ke sladění systémů ochranných známek v České republice se systémy ochranných známek v ostatních členských státech Evropské unie. Odstraňují se tak nedůvodné rozdíly v národních úpravách dotčených zákonů. Novela též výrazně posiluje právní jistotu vlastníků ochranných známek v rámci vnitřního trhu EU.
Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví spočívá v zavedení možnosti domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství.
Správu a nakládání se správními poplatky v řízení o ochranných známkách bude nově upravovat zákon o správních poplatcích. (19.9.2018)