Společnost Dell Technologies vyzývá evropské vlády a celé odvětví IT, aby 45 miliard eur z veřejných rozpočtů vložily do udržitelné budoucnosti

Společnost Dell Technologies, jeden z předních světových dodavatelů technologických řešení, vyzývá evropské vlády a celé odvětví IT k podpoře pokroku směrem k udržitelnější budoucnosti, které lze dosáhnout společnou snahou o důraz na ekologické aspekty při nákupu IT služeb. Tato výzva volá po využití velké příležitosti uplatnit kupní sílu evropských vlád při zadávání veřejných zakázek k prosazování udržitelnosti v postupech i výsledcích.
Kupní síla veřejných rozpočtů v Evropské unii se odhaduje zhruba na 1,8 bilionu eur ročně[1], v ní zahrnuté investice do IT přitom mají do roku 2021 vzrůst na 45 miliard eur. Shodnou-li se evropské vlády na tom, že pro ně při nákupu IT produktů bude prioritou trvalá udržitelnost, zlepší dopady na životní prostředí i společnost a zároveň sníží celkové náklady na vlastnictví nakupovaných produktů a služeb.
Směrnice EU o zadávání veřejných zakázek z roku 2014 posiluje možnosti zadavatelů vypisovat tendry na základě jiných kritérií, než je výhradně cena, jako například ekologická šetrnost. Tato směrnice je už přibližně dva roky přenesena do legislativy většiny členských států EU, průzkum Evropské komise nicméně zjistil, že 55 % veřejných zakázek v Evropské unii se stále zadává na základě nejnižší ceny jako jediného kritéria. Průzkum nedávno zpracovaný konzultační společností Oxford Analytica na podnět společnosti Dell Technologies poukazuje na to, že mezi veřejnou správou a IT odvětvím neprobíhá dialog a chybí zásady uplatňování relevantních kritérií trvalé udržitelnosti s ohledem na společnost i životní prostředí. Vznikají tak bariéry bránící zadávání udržitelných veřejných zakázek.
Podle přesvědčení společnosti Dell Technologies je jednoznačně nutné, aby se tvůrci politik spojili s IT odvětvím při společném překonávání těchto bariér. Jen tak bude Evropa moci i nadále zůstat na špici v trvale udržitelných veřejných zakázkách.
Dell Technologies proto vyzývá:
  • Evropskou komisi k podpoře vývoje a šíření zásad specifických pro IT sektor, které začlení do zadávání veřejných zakázek trvalou udržitelnost s ohledem na společnost i životní prostředí. Na jejich formulaci by se měly podílet relevantní zainteresované strany z oboru, z řad expertů i z jednotlivých členských států. Zásady by měly být v souladu se stávajícími mezinárodními rámci a doporučenými postupy v odvětví. Dále je žádoucí podpořit budování kapacit, sdílení osvědčených postupů a hodnocení pokroku v jednotlivých členských státech.
  • Vlády členských států k přijetí trvalé udržitelnosti jako výchozího principu politiky zadávání veřejných zakázek a k pěstování spolupráce s IT odvětvím a podpoře implementace těchto zásad v praxi díky budování kapacit a podpůrným nástrojům pro zadavatele.
  • IT odvětví ke spolupráci s Evropskou komisí a stranami zainteresovanými na zadávání veřejných zakázek na sdílení osvědčených postupů a inovací s cílem posílit trvalou udržitelnost životního cyklu v IT a zároveň na spolupráci s organizací Responsible Business Alliance při definování a dalším rozvíjení společných požadavků na trvalou udržitelnost v dodavatelském řetězci. V rámci této iniciativy se společnost Dell Technologies zavazuje v roce 2019 aktivně přispívat k probíhající práci organizace Responsible Business Alliance (RBA) na přípravě společných oborových zásad pro zodpovědné zadávání veřejných zakázek v IT.
Podílet se na prosazování globálních postupů na podporu trvalé udržitelnosti je v souladu s vizí společnosti Dell Technologies vytvářet technologie usnadňující lidský pokrok.
Produkty společnosti Dell Technologies získaly celou řadu osvědčení o trvalé udržitelnosti a ekologických značek. Právě udržitelnost je pro Dell hlavním faktorem při produktových inovacích. Od roku 2012 snížila společnost energetickou náročnost svých produktů o 60 % a směřuje k cíli omezit ji do roku 2020 o celých 80 %. Už 90 % relevantních produktů splňuje standard ENERGY STAR.
Společnost Dell Technologies za své úsilí prosazovat trvalou udržitelnost získala množství ocenění, mimo jiné zařazení do žebříčku nejetičtějších světových společností sestavovaného organizací Ethisphere Institute, a to 5 let po sobě. Zároveň ve svém provozu a dodavatelském řetězci v plném rozsahu přijala kodex chování stanovený organizací Responsible Business Alliance.
Louise Kochová, korporátní ředitelka pro trvalou udržitelnost ve společnosti Dell EMC pro oblast EMEA, komentuje: „Společnost Dell Technologies na vlastní kůži pociťuje výhody cirkulárního přístupu k výrobě pro podnikání i životní prostředí: je přínosný pro všechny, protože snižuje spotřebu energie, náklady i ekologickou stopu. Díky úzké partnerské spolupráci s organizací Responsible Business Alliance (RBA) a evropskými vládami a podniky můžeme rychleji rozhýbat projekty zaměřené na stále kritičtější problémy, včetně adekvátní reakce na měnící se klima.“
 
„S globálním růstem poptávky po technologiích poroste i potřeba uzavírat další partnerství – nejen uvnitř IT odvětví – s cílem zlepšovat standardy a postupy a usilovat o udržitelnější budoucnost,“ dodává Aongus Hegarty, prezident pro komerční byznys společnosti Dell EMC pro oblast EMEA. „Zadávání veřejných zakázek je jen jedním z příkladů zásadních dosud nevyužitých příležitostí, jak ve velkém měřítku podpořit trvalou udržitelnost v souladu s mezinárodními standardy a osvědčenými postupy v oboru. Proto jsme se rozhodli v této záležitosti aktivně jednat s klíčovými zainteresovanými stranami a dnes přicházíme s touto veřejnou výzvou.“
[1] What is GPP? Evropská komise, https://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm (Co je šetrné zadávání veřejných zakázek?). (7.3.2019)