Staňte se Ambasadorem kvality České republiky

Soutěž jako motivace, inspirace, prostor k sebepoznání, výzva, jak poměřit síly s ostatními, zmapovat vlastní potenciál. I tak by se dalo charakterizovat poslání řady klání napříč různými odvětvími, profesními skupinami, organizacemi, firmami, odborníky, nadšenci, inovátory. Mezi organizátory celé palety soutěží patří Česká společnost pro jakost, z.s. (ČSJ), která letos nastartovala zcela nový projekt nazvaný Ambasador kvality České republiky.
Společným jmenovatelem vyhlašovaných cen je kvalita, společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Jako spolek sdružující široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu je ČSJ jedinečná svým postavením, zkušenostmi a dlouholetou spoluprací nejen s národními, ale i zahraničními organizacemi. Je si vědoma toho, že účast a umístění v soutěžích nabízí možnost prezentovat úspěchy jednotlivců i týmů, jimž to přinese mimo jiné i zaslouženou publicitu. V jejích projektech je zakódována taktéž celospolečenská poptávka po kladných hrdinech, osudových příbězích, nevšedních projektech.
Kdo by se nechtěl pochlubit úspěšným fungováním firmy, správným nastavením procesů a dosažením vytyčených cílů? Nehledě na to, že nezávislé posouzení je vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě za dosažením trvalé úspěšnosti.  
 
Oceňování organizací
Ambasador kvality České republiky
Cena byla vyhlášena jako horká novinka v rámci podpory rozvoje a podpory zavádění zásad managementu kvality v různých podobách. Určena je pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.
Organizace jsou v ceně hodnoceny nejen podle současných ekonomických výsledků, ale především je zohledňován jejich přístup ke kvalitě, která je předpokladem k dlouhodobé úspěšnosti, ekonomickému a společenskému rozvoji. Subjekty dokladují své aktivity při propagaci kvality, podpoře inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů, naplňování zásad udržitelného rozvoje a odpovědné komunikaci vůči všem zainteresovaným stranám.
Ocenění je určeno všem firmám bez rozdílu velikosti a oboru.
Mezinárodní soutěž inovací
Pátým rokem mají možnost se i firmy z České republiky zapojit do mezinárodní soutěže Quality Innovation Award. Díky spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu je ČSJ národním partnerem soutěže inovací. V rámci soutěže mají přihlášené organizace možnost porovnat svoji inovaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť posuzovány inovace s environmentálním dopadem nebo potenciální inovace, dosud netestované. Účast je bez poplatku. Pro přihlášené firmy poskytuje ČSJ plnou podporu v průběhu celé soutěže.
Cena za návrat do života
Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života.
Účast v ceně není omezena velikostí ani typem organizace a je bezplatná.
 
Personální ocenění určená fyzickým osobám
Manažer kvality roku
Cena je organizována v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Cílem je ocenit nejlepší výsledky manažerů kvality a tyto veřejně prezentovat a poskytnout tak příklad hodný následování. Národní vítěz soutěže má možnost se ucházet o návaznou evropskou cenu.
Titul Manažer kvality roku je určen pro ty manažery, pod jejichž vedením došlo ke zlepšení
kvality/systému managementu kvality v organizaci s příznivým výsledkem pro různé zainteresované subjekty. Účast v soutěži je bezplatná.
Cena Františka Egermayera
Cena je udělována studentům, kteří píší svoje odborné práce v oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.
Soutěž je veřejná a určená studentům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol a jejich ročníkovým, seminárním, absolventským, bakalářským, diplomovým a disertačním pracím. Účastníky přihlašuje příslušná škola či fakulta. Účast v soutěži není podmíněna žádnými poplatky.
Cena Anežky Žaludové
Jedná se o prestižní čestné ocenění, které ČSJ každoročně uděluje osobnosti, jež se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Toto vysoké ocenění bylo nazváno Cena Anežky Žaludové na počest světově uznávané odbornice, čestné předsedkyně ČSJ a čestné členky Evropské organizace pro kvalitu. Návrh na kandidáty může vzejít i ze sféry mimo ČSJ.
CSR Guru
Cena pro fyzické osoby za konkrétní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Za úspěšností šíření myšlenek a implementace CSR a udržitelného rozvoje stojí jednotlivci, manažeři, kteří tyto hodnoty uvádějí ne vždy snadno do života.
Předpokladem pro získání ocenění je dlouhodobé profesionální působení kandidáta na podnikové, regionální nebo celostátní úrovni v této oblasti a výsledky jeho práce jsou všeobecně známé a respektované, a tito lidé svou činností zásadním způsobem přispívají k propagaci CSR v ČR. Účast v ceně je bezplatná.
Více informací k uvedeným soutěžím a vyhlášeným cenám, ať personálním nebo určeným pro organizace, najdete na webových stránkách České společnosti pro jakost v záložce spolková činnost https://oceneni.csq.cz. (13.9.2018)