Státní dluh klesá v poměru k HDP už pátý rok v řadě

V roce 2018 došlo k mírnému poklesu státního dluhu České republiky o 2,7 mld. Kč z 1 624,7 mld. Kč na konečných 1 622,0 mld. Kč. Již pátým rokem v řadě tak Ministerstvo financí může vykázat i meziroční pokles jeho podílu na HDP, který v roce 2018 činil 1,7 procentního bodu z 32,2 % na 30,5 %. Od roku začátku roku 2014, kdy podíl státního dluhu na HDP dosahoval 41,1 %, klesla zadluženost České republiky již o 10,5 procentního bodu, což nadále řadí Českou republiku mezi jedny z nejméně zadlužených států Evropské unie. Této skutečnosti si v roce 2018 všímaly i mezinárodní ratingové agentury, a i díky tomu hned tři agentury, konkrétně Fitch Ratings, JCR a R&I, zvýšily své ratingové hodnocení závazků České republiky a agentura Moody’s v rámci potvrzení ratingu vylepšila výhled ze stabilního na pozitivní.
Financování hrubé výpůjční potřeby, jejíž hodnota v roce 2018 činila 303,1 mld. Kč, probíhalo zejména na domácím dluhopisovém trhu prostřednictvím prodeje státních dluhopisů. Ministerstvo financí v roce 2018 zaznamenalo mimořádně vysokou poptávku po státních dluhopisech České republiky, což podtrhuje i fakt, že loňská hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů dosáhla rekordní výše 259,2 mld. Kč, což je o 46,1 mld. Kč více než v předchozím roce.
Zájem byl hlavně o státní dluhopisy s relativně delší dobou do splatnosti, což dokládá i fakt, že téměř polovina vydaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů měla splatnost nad 10 let a průměrná splatnost celkové hrubé emise byla 9,1 roku, tedy o 1,8 roku více než v předchozím roce. Díky tomu se také zvýšila průměrná splatnost celého dluhového portfolia z 5,0 roku na 5,4 roku.
Celková hrubá emise státních pokladničních poukázek činila 184,0 mld. Kč, přičemž její převážná část nesloužila primárně ke krytí potřeby financování, resp. hrubé výpůjční potřeby, nýbrž k využívání přetrvávajících výhodných podmínek na krátkém konci výnosové křivky. Ministerstvo financí peněžní prostředky získané prodejem státních pokladničních poukázek dále investovalo na peněžním trhu a to za vyšší výnos, než za jaký byly tyto peněžní prostředky získány. Tento úrokový diferenciál představoval dodatečný příjem státního rozpočtu, když za celý rok 2018 takto Ministerstvo financí získalo 227,4 mil. Kč v akruálním vyjádření. Téměř všechny státní pokladniční poukázky vydané v roce 2018 byly v tomto roce i splaceny.
Čisté výdaje na obsluhu státního dluhu v roce 2018 dosáhly výše 40,7 mld. Kč, z toho čisté úrokové výdaje představují 40,6 mld. Kč a poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 0,1 mld. Kč. V prostředí rostoucích výnosů státních dluhopisů po celé délce výnosové křivky reagujících na postupné zvyšování základních úrokových sazeb České národní banky došlo v roce 2018 jen k mírnému meziročnímu nárůstu čistých úrokových výdajů na obsluhu státního dluhu o 1,2 mld. Kč. Ministerstvo financí však díky vhodnému časování emisní činnosti a pružné reakci na vývoj na finančních trzích dosáhlo úspory ve výši 4,5 mld. Kč oproti původně schválenému rozpočtu, což částečně přispělo k lepšímu než očekávanému hospodaření státního rozpočtu, a mohlo tak v průběhu roku 2018 převést do jiných rozpočtových kapitol prostředky v celkové výši 3,3 mld. Kč formou rozpočtových opatření.
Ministerstvo v průběhu roku 2018 splatilo či odkoupilo střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu v celkové jmenovité hodnotě 187,5 mld. Kč, mezi které patřil například státní dluhopis s relativně vysokou roční kupónovou sazbou 4,60 % p. a. v celkové jmenovité hodnotě 74,4 mld. Kč vydaný v roce 2003 s původní dobou do splatnosti 15 let, se kterým byly spojeny roční úrokové náklady ve výši 3,4 mld. Kč. Dále byl splacen státní dluhopis vydaný na zahraničních trzích v celkové jmenovité hodnotě 2,0 mld. EUR s kupónovou sazbou 5,0 % p. a. a ročními úrokovými náklady 100,0 mil. EUR. Spolu se splátkami spořicích státních dluhopisů dosáhly splátky v roce 2018 celkové jmenovité hodnoty 255,3 mld. Kč. Odkupy a splátky těchto státních dluhopisů, jejichž průměrná kupónová sazba činila 3,0 % p. a., byly refinancovány prodejem státních dluhopisů na domácím trhu s průměrnou kupónovou sazbou ve výši 1,9 % p. a., tedy o 1,1 procentního bodu nižší, což bude mít jednoznačně pozitivní dopad na výdaje spojené s obsluhou státního dluhu v dalších letech.
Čisté příjmy z operací v rámci řízení likvidity státní pokladny činily v roce 2018 celkem 2,2 mld. Kč, což je o 1,9 mld. Kč více než v předchozím roce. Nejvyšší podíl na tomto nárůstu mají investiční operace v rámci řízení likvidity korunové státní pokladny, kdy vlivem růstu základních úrokových sazeb České národní banky v průběhu roku došlo k navýšení výnosů dosažených z operací s použitím zástavy střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky a krátkodobých investic ve formě depozitních operací o 1,8 mld. Kč ve srovnání s předchozím rokem. Souhrn příjmů státního rozpočtu z operací v rámci řízení likvidity státní pokladny, zapůjčování státních dluhopisů a z titulu výpůjčních operací se záporným výnosem činil celkem 2,3 mld. Kč, což je o 0,7 mld. Kč více než v roce 2017. (15.2.2019)