Stop násilí na ženách: Prohlášení Evropské komise a vysoké představitelky

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách (25. listopadu) vydala Evropská komise a vysoká představitelka Federica Mogheriniová následující prohlášení:
„Násilí páchané na ženách a dívkách je násilí páchané proti celému lidstvu a nemělo by pro něj být nikde v Evropě ani ve světě místo. Uvědomujeme si ale, že navzdory našemu odhodlání jsme od tohoto cíle ještě daleko.
K násilí na ženách dochází všude, neexistuje místo, které by bylo bez rizika, a to ani domov. Spíše naopak. Ženy jsou terčem násilí jak v rodině, tak na pracovišti, na školách všech typů, na ulici, při vysídlování a migraci a stále častěji online prostřednictvím kybernetického násilí a nenávistných výroků.
Rozsah tohoto problému je stále alarmující – fyzické nebo sexuální násilí zažila každá třetí žena v Evropě. Téměř všechny oběti obchodování s lidmi v EU za účelem sexuálního vykořisťování jsou ženy a dívky.
V rozvojových zemích se každá třetí dívka vdá před dosažením věku 18 let. Nejméně 200 milionů žen a dívek se stalo obětí mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se stále praktikuje přibližně ve 30 zemích.
Je naší odpovědností, jako EU a mezinárodního společenství, dodržet náš závazek veškerému násilí na ženách a dívkách předcházet, otevřeně ho odmítat a odsuzovat.
Naší povinností je také chránit oběti a pomáhat jim tak, že pro ně vytvoříme bezpečné prostředí, kde budou moct tyto trestné činy hlásit.
EU je odhodlána dále neúnavně spolupracovat se svými partnery s cílem upevnit právní rámce a postavení institucí, podporovat rozvoj a vzdělávání, zlepšit služby poskytované obětem, řešit příčiny násilí a posílit postavení žen ve společnosti.
Zastavení násilí na ženách a dívkách však vyžaduje pevné odhodlání nejen na institucionální úrovni. Vyžaduje široké zapojení mezinárodních a nevládních organizací a občanské společnosti jako celku. A ze všeho nejvíc zapojení mužů.
Náš cíl tedy zůstává jasný: násilí páchané na ženách a dívkách musíme zastavit. EU bude stát v čele této mezinárodní mobilizace s cílem hájit práva každé ženy a dívky, aby mohla žít svobodně a bezpečně. Děláme to pro naši budoucnost a pro naši přítomnost, neboť ženy jsou pilířem spravedlivých, otevřených, rozvinutých a demokratických společností. A nic by je nemělo zbavovat svobody, aby mohly svou roli ve společnosti plnit svobodně a bezpečně.“
Evropská unie zavedla významná opatření, aby bylo takové násilí zastaveno, mimo jiné:
Směrnice EU o právech obětí rozšiřuje a posiluje práva obětí trestných činů a zajišťuje odbornou podporu pro oběti sexuálního a genderově podmíněného násilí.
Komise v současné době dokončuje proces přistoupení EU k Istanbulské úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.
Program Práva, rovnost a občanství pomáhá v boji proti násilí na ženách a dětech prostřednictvím finanční podpory lokálních projektů zaměřených na prevenci genderově podmíněného násilí, pomoci obětem a ženám a dívkám v ohrožení, školení odborníků a zvětšování kapacity služeb.
EU se také snaží bojovat proti násilí na ženách mimo EU:
Za poslední dva roky jsme v souvislosti s mrzačením ženských pohlavních orgánů podpořili více než 1,5 milionu dívek a žen a poskytli jim ochranu a péči. Tato preventivní činnost má pozitivní dopad: zhruba 3 000 komunit (představujících 8,5 milionu lidí) veřejně oznámilo, že od této praxe upouští.
Co se týče dětských sňatků, EU provedla řadu iniciativ zaměřených na změnu postoje a praktik týkajících se práv dívek a podpořila tak více než 1,6 milionu osob.
Souvislosti
Násilí na ženách a dívkách představuje rozsáhlé a hrubé porušování lidských práv po celém světě. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že jedna třetina všech žen a dívek na světě se v určitém okamžiku svého života stala obětí násilí. Tato čísla však mohou být jen špičkou ledovce. Vzhledem k tomu, že se o tomto typu násilí nemluví a že jej provází stigmatizace a pocity studu, většinu případů nikdo nenahlásí. Následkem toho zůstává mnoho pachatelů nepotrestáno.
Kromě uvedených iniciativ zavedla EU směrnici o právech obětí, která rozšiřuje a posiluje práva obětí všech trestných činů. Podle tohoto předpisu mohou nejzranitelnější oběti, jako jsou oběti sexuálního a genderově podmíněného násilí a oběti násilí mezi blízkými lidmi, využít služeb odborné podpory. Součástí této podpory je poskytnutí přístřeší obětem, které potřebují bezpečné místo, a cílená a integrovaná podpora, včetně pomoci a poradenství v případě traumatu. Evropská komise pečlivě sleduje provádění této směrnice v členských státech a podniká kroky proti těm členským státům, které pravidla EU dosud plně nebo správně nezapracovaly.
Za násilí páchané na ženách a dívkách EU považuje rovněž obchodování s lidmi. Tento rozměr bude i nadále prioritou klíčových akcí v kontextu právního a politického rámce EU podle horizontálního mandátu koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi (přehled za období 2012–2016 a 2017–2018).
Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) zveřejňuje novou příručku pro policii týkající se posuzování rizik. Jejím cílem je usnadnit spolupráci donucovacích orgánů a zdravotnických služeb a předcházet tak opakovanému domácímu násilí a chránit životy.
Jednou z priorit vnější činnosti Evropské komise je dovršit přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Tato úmluva je prvním nástrojem v Evropě, který stanoví právně závazné normy s cílem zabránit násilí vůči ženám a domácímu násilí, chránit jeho oběti a trestat pachatele. Je povinností státu se plně zabývat tímto typem násilí ve všech jeho formách a přijmout nezbytná opatření v oblasti prevence, ochrany a trestního stíhání. Spolu s Organizací spojených národů zahájila EU globální víceletou iniciativu Spotlight, jež má za cíl vymýtit všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách. Byla na ni vyčleněna nebývalá počáteční investice ve výši 500 milionů eur s cílem chránit a dát hlas těm ženám a dívkám, které byly jejich společnostmi umlčeny a nyní chtějí promluvit. Odhaduje se, že EU během let 2017 a 2018 ve svém programu ochrany a zdraví vyčlenila na humanitární pomoc zaměřenou na prevenci a řešení sexuálního a genderově podmíněného násilí na celém světě více než 62 milionů eur.
Na vyjádření své podpory v boji proti násilí na ženách rozsvítí Evropská komise v pondělí večer 25. listopadu své sídlo v Bruselu, budovu Berlaymont, oranžovou barvou. (25.11.2019)