Střípky: Zlatá zrnka zdaru (1)

V prvních desetiletích minulého století byla v českých zemích vydána řada publikací z  vědy, techniky, zdravotnictví, podnikání a dalších oblastí, které i po letech zaujmou svým obsahem.  Citace z nich nebo i celé pasáže budeme otiskovat na našich www stránkách pod odkazem Střípky. Jako první jsme vybrali myšlenky a postřehy na různé životní situace z útlé knížečky Zlatá zrnka zdaru od O. S. Mardena, která vyšla v roce 1916 v nakladatelství Jos. R. Vilímek. Text je v původním znění.
I.
Vyplatí se vychování
 • Vyplatí se žaludu proměniti se v dub?
 • Vyplatí se vydobýti ze života záblesk radosti?
 • Vyplatí se uniknouti nevědomému bohatství?
 • Vyplatí se vyzbrojiti pro vyšší postavení?
 • Vyplatí se kukle vyvinouti se v motýle?
 • Vyplatí se otevříti trochu více dveře úzkého života?
 • Vyplatí se poznati, jak učiniti život slávou místo soužení?
 • Vyplatí se zesíliti čočku dalekohledu nebo drobnohledu?
 • Vyplatí se zkoušeti radosti z pocitu rozvoje vlastních sil?
 • Vyplatí se věděti, jak zbaviti život suchopárného, pustého nevolnictví?
 • Vyplatí se růžovému poupěti, aby otevřelo plátky a zazářilo svou krásou světu?
 • Vyplatí se rozšířiti svůj obzor a získati tak širší rozhled, jasnější názor?
 • Vyplatí se naučiti se mocnému soustředění svých myšlenek, účinnému řízení své duševní síly?
 • Vyplatí se získati sílu, jíž bychom vytvořili ze života vysoké, ušlechtilé radosti, kterých nelze koupiti bohatstvím?
 • Vyplatí se získati bohatství karakteru, duševní statky, jichž žádné neštěstí nebo pohroma nemůže zničiti a rozvrátiti?
 • Vyplatí se míti dobrý úsudek a cvik, míti vysoké ideály, jež by nás vedly v nejbouřlivějších letech života?
 • Vyplatí se uzavříti životní přátelství s ušlechtilými, ctižádostivými mladými lidmi, z nichž mnozí zaujmou později vysoká místa?
 • Vyplatí se seznámiti se všemi naučeními dějin a vědy, ukazujícími, jak učiniti život zdravým a zdárným?
 • Vyplatí se býti osvíceným občanem, schopným prohlédnouti chytráctví, politické kramaření a hlasovati rozumně o veřejných otázkách?
 • Vyplatí se zkoušeti radosti sebepoznání, otevříti ve svém nitru celé světy možností, jež by jinak zůstaly neobjeveny?
 • Vyplatí se pozměniti hroudu surového železa na hodinová péra a zvýšiti tak jeho cenu za více než padesátinásobnou hodnotu jeho váhy ve zlatě?
 • Vyplatí se sochaři vykouzliti z balvanu mramoru sochu uvnitř spící, aby vyprávěla děje hrdinství a velikosti nezrozeným pokolením?
 • Vyplatí se povzbuditi svoji duševnost vážní rozvoje, pociťovati ruch vzrůstu, nepopsatelnou rozkoš prýštící z vědomí stálého rozmachu?
 • Vyplatí se vyplniti život nejlahodnější družbou se vzdělanými lidmi ve věku, kdy ctižádost a vysoké ideály nebyly otřeseny nebo zatemněny zklamáním a nespoutaná víra v lidského ducha uráženy porušenými závazky?
II.
Jak odstranit nevolnictví ze svého zaměstnání?
 • Važte si ho.
 • Radujte se z něho.
 • Nevynášejte se nad ně.
 • Spatřujte v něm poesii.
 • Vložte v ně své srdce.
 • Pracujte účelně.
 • Čiňte, seč jste.
 • Pronikejte k jeho podstatě.
 • Dělejte vždy jen jednu věc.
 • Buďte nad svou úlohu.
 • Připravte se proň dokonale.
 • Učiňte je prostředkem k budování karakteru.
 • Konejte je s veselou myslí, i když se pro vás nehodí.
 • Pracujte v duchu umělce, nikoli řemeslníka.
 • Učiňte je základním kamenem k něčemu vyššímu.
 • Učiňte si dokonalost cílem a nebuďte spokojen s ničím menším.
 • Snažte se konati lépe, než bylo kdykoli konáno.
 • Buďte vždy s to, abyste je konal jak nejlépe možno.
 • Nepokoušejte se konati je jen zčásti sebe – slabší části.
 • Poznejte, že právě práce činí život důstojným a ušlechtilým.
 • Přijímejte jeho nepříjemnou stránku právě tak vesele, jako příjemnou.
 • Věřte v jeho cenu a důstojnost, ať je jakkoli prosté.
 • Myslete o sobě jako o spolupracovníku Tvůrce vesmíru.
 • Zvolte si, je-li to možno, povolání, k němuž vás příroda vyzbrojila.
 • Hleďte, kolik v ně můžete vložiti, nikoli kolik z něho vytěžiti.
 • Pomněte, že svou prací můžete se plně vyvinouti.
 • Pomněte, že dobře vykonané dílo je nejlepším svědectvím karakteru, jehož možno dosíci.
 • Cvičte oči, uši, ruce, mysl, všechny schopnosti, abyste je mohl věrně plniti.
 • Užívejte ho jako nástroje na vyvinutí svých silných složek svého karakteru a na odstranění slabých.
 • Pomněte, že každé povolání má své výhody a nevýhody, jichž není v jiném.
III.
Kde ztratili štěstí
 • V zahálce.
 • V nerozhodnosti.
 • Sledováním vyjeté cesty.
 • V chatrném úsudku.
 • Ve zveličování obtíží
 • V důvěřování nevhodným lidem.
 • Ve snaze po rychlém zbohatnutí.
 • V přenáhlených nadějích.
 • V laciné, demoralisující podívané.
 • Neovládáním své nálady.
 • „Na konci rybářského prutu.“
 • Ochladnutím ctižádosti
 • Zablouděním do špatné společnosti.
 • V obchodování s radostí.
 • V nedokonalé znalosti svého povolání.
 • V očekávání něčeho, co způsobí obrat.
 • V práci bez plánu a přehledu.
 • V práci jen když je chuť.
 • Ve snaze po rychlém úspěchu.
 • V zanedbávání svého vnějšku.
 • Utonulo v pití a vyprchalo s tabákovým dýmem.
 • V přeceňování sebe po prvním, lehkém vítězství.
 • V ženitbě s pošetilou, výstřední dívkou.
 • V nepřipravenosti k využití naskytnuvší se příležitosti.
 • Ve snění o velkých věcech, místo pracování na věcech malých, jež jsou po ruce.
 • V nepříjemné a sobecké povaze, jež nenalézá přítele.
 • V ohni přenáhlené povahy, která odpuzuje zákazníky i kupce.
 • V očekávání pomoci nebo podpory od někoho, či smrti bohatých příbuzných.
 • V odmítnutí místa, jež bylo možno dostati, protože nevědělo, bude-li je práce těšiti či nic.
IV.
Kde lze nalézti štěstí
 • V přátelství
 • V dobrých přáních.
 • V pomáhání druhým.
 • V listech přátel.
 • V milých slovech.
 • V drobných zdvořilostech.
 • V drobných laskavostech.
 • V nesobecké službě.
 • Ve společenských stycích.
 • V čistém svědomí.
 • V díle, jež milujeme.
 • Ve vzájemné důvěře.
 • Ve zdravém osvěžení.
 • V pěstění mysli.
 • V radostném konání povinností.
 • V činění mnohých šťastnými.
 • V pohlížení na život s úsměvem.
 • V uskutečnění záslužné snahy.
 • V družbě s knihami.
 • V konání nejlepšího bez ohledu na odměnu.
V.
Proč nebyl povýšen
 • Počítal hodiny.
 • Stále byl rozmrzelý.
 • Byl vždy pozadu.
 • Měl vůli, nikoli schopnosti.
 • Nedůvěřoval v sebe.
 • Neměl železa v krvi.
 • Byl otráven špatnou knihou.
 • Měl příliš mnoho otázek.
 • Jeho stálá výmluva byla: „zapomněl jsem“.
 • Nebyl hotov k nejbližšímu kroku.
 • Nevložil své srdce do svého díla.
 • Svými chybami se ničemu nenaučil.
 • Cítil se povzneseným nad své místo.
 • Vybral si přátele mezi nižšími sebe.
 • Byl spokojen, byl-li méněcenným člověkem.
 • Zničil své schopnosti, konaje práci napolo.
 • Nikdy se neodvážil jednati podle vlastního úsudku.
 • Myslil, že nemá ceny učiti se, kterak jednati.
 • Spřátelil se s ledabylým jednáním a zničil tak svůj ideál.
 • Pokoušel se nahraditi tvrdou práci neurvalostí.
 • Myslil, že jest vhodné užívati hrubé a sprosté mluvy.
 • Myslil více na zábavu než na prospívání ve světě.
 • Nepoznal, že nejlepší část svého služného nedostává ve své peněžní obálce.