Střípky: Zlatá zrnka zdaru (3)

XII.
Jste-li dobře vychován
 • Budete vždy vlídný.
 • Nebudete užívati hrubých rčení.
 • Budete se snažiti činiti jiné šťastnými.
 • Nikdy neopomenete úcty, náležející stáří.
 • Nikdy se nedopustíte zlovolných klepů.
 • Nikdy se nebudete honositi a vychloubati svými činy.
 • Nebudete měřiti svoji zdvořilost podle bankovních účtů lidí.
 • Budete úzkostlivě dbáti práv jiných lidí.
 • V rozmluvě se nebudete příti a hádati.
 • Nikdy nezapomenete na závazky, sliby a povinnosti jakéhokoli druhu.
 • Nikdy si nebudete tropiti žertů z podivínství a nedůtklivosti lidí.
 • Nebudete rozmrzelý ani se cítiti zanedbávaným, věnuje-li se jiným více pozornosti, než vám.
 • Nebudete nuditi lidi stálým povídáním o sobě a o svých starostech.
 • Nebudete míti dvojí druh způsobů, jeden pro „společnost“ a druhý pro domov.
 • Nebudete se domnívati, že „dobré úmysly“ vyváží nevlídné a hrubé chování.
 • Nikdy a nikterak nezpůsobíte někomu bolest, můžete-li mu pomoci.
 • Nikdy nepřipomenete mrzákovi jeho vady a nebudete se dotýkati bolestných stránek citlivé duše.
 • Jsa hostem, nedáte nikdy na jevo, že vám nechutná předložené jídlo.
 • Nebudete obraceti na sebe pozornosti hlučnou mluvou nebo smíchem, aniž budete projevovati svého sobectví soustřeďováním rozhovoru k sobě.
 • Jemnými způsoby a vyšší inteligencí ukážete, že jste cestoval, místo abyste stále mluvil o zemích, které jste navštívil.
XIII.
Co vykoná soustavnost
 • Očistí mysl od mozkových pavučin a popele.
 • Rozmnoží vaše obchody a zmenší vaše výdaje.
 • Zvýší činnost, prodlouží život a učiní jej hodnějším, aby byl žit.
 • Vyvine více práce a lepší jakosti, nežli je možno bez ní.
 • Učiní člověka vyváženějším, duševně vyrovnanějším a optimističtějším.
 • Povznese vaši vážnost a oblíbenost u vašich zřízenců.
 • Zjednoduší spoustu rozrušujících podrobností a osvobodí vás pro větší, tvůrčí dílo.
 • Uschopní prostředního člověka, aby vykonal více než jiní s mnohem většími vlohami.
 • Zvýší vaši zdatnost, protože zvýší vaši sebedůvěru a sebeúctu.
 • Zachová výsledky vaší práce, takže vám nebude třeba znovu a znovu začínati. Umožní vám nalézti to, čeho okamžitě potřebujete, takže nebudete mařiti drahý čas sháňkou po tom.
 • Umožní vám lépe užívati svých zkušeností a zachrání vás před pastmi a obchodními pohromami.
 • Zvýší vaši sebeúctu a sebedůvěru a tím také úctu a důvěru jiných ve vás. Vytvoří ve vás zvyk konati práci dokonale místo ledabylého, nedbalého zvyku polovičního vykonávání díla.
 • Učiní vás příjemnějším člověkem, protože duševní zmatek unavuje mozek, zvyšuje nervosu a směřuje k pesimistické náladě.
 • Odstraní trápení a ony drobné svízele, pocházející z neschopnosti vyčistiti ovzduší kolem sebe od malých, sužujících a unavujících podrobností.
 • Opatří vám volný čas. Člověk s organizační schopností má čas navštíviti své přátele, jíti do zábav, cestovati, protože jeho soustava zaň pracuje.
 • Dobrá soustava zkracuje cestu k cíli, protože osvobozuje mysl od tisícerých nesnází a svízelů, odstraňujíc podrobnosti a nevolnictví, jímž prochází nesoustavný člověk.
XIV.
Je hanba
 • Býti líný, nevšímavý, netečný.
 • Konati chatrnou, ledabylou, nezdařilou práci.
 • Míti hrubé, neotesané, odpuzující způsoby.
 • Zatajovali schopnost, protože máte jen jednu.
 • Žíti napolo, když možno žíti plně.
 • Uznávati chybu a neusilovati o její nápravu.
 • Nedbati úzkostlivě čistoty své osoby a svého okolí.
 • Býti hrubě neznalý obyčejů a zvyklostí dobré společnosti.
 • Odkopnouti žebřík, po němž jste se vyšplhal na své místo.
 • Vyhýbati se zodpovědnosti v politice, nebo býti netečný k obecnému blahu.
 • Neznati sil, jež povznášejí vzdělanost naší země.
 • Nebýti způsobilým k rozumné rozmluvě o běžných otázkách.
 • Neznati dosti o zákonech zdraví, abyste mohl žíti a prospívati na těle i duchu.
 • Neznati ve skutečnosti ničeho po vědecké stránce o věcech, jež vidíte, jichž užíváte a z nichž se těšíte každý den svého života.
 • Nemíti rozumných vědomostí o obecných záležitostech světových a o vzájemných stycích národů.
 • Býti dnes naprosto neznalým volným škol, levných novin, časopisů a okružních knihoven.
 • Hlasovati slepě pro stranu, dobrou nebo špatnou, místo pro zásadu, jen proto, že jste tak činili dlouhá léta.
 • Býti tak ovládán choutkou nebo vášní, že vaše užitečnost a úloha ve společnosti jsou porušeny.
 • Býti naprosto neznalý přírodovědy, neznati ničeho o vědě, na níž se zakládají krásy a divy přírody.
 • Nemíti jasné představy o zemi, v níž žijete, neznati jejich dějin, jejího průmyslu a životních podmínek jejího lidu.
 • Neznati ničeho o hnutí pro zdokonalení lidstva a nepomáhati mu v mezích svých možností buď časem, nebo penězi.
 • Žíti uprostřed škol, knihoven, museí, přednášek, obrazáren a pokrokových sdružení, nepoužívaje jejich předností.
XV.
Nápisy na hřbitově úpadku
 • Neměl taktu.
 • Starosti ho zabily.
 • Neměl záloh.
 • Neměl vytrvalosti.
 • Nebyl schopen rozhodnutí.
 • Byl příliš citlivý.
 • Nedovedl říci: „Ne“.
 • Měl přespříliš zdaru.
 • Nenašel svého místa.
 • Lpěl na svých předsudcích.
 • Troška úspěchu ho ochromila.
 • Byl zadáven sobectvím.
 • Nepodařilo se mu stráviti své vychování.
 • Byl příliš pyšný, aby se zeptal.
 • Neměl na mysli svou slabou stránku.
 • Činil všechno „jen pro tu chvíli“.
 • Neměl ohně, který zažehuje moc.
 • Nezamiloval si svého díla.
 • Vjel do jedněch kolejí a nemohl vyjeti.
 • Byl prodavačem, nenávidějícím loket.
 • Nenaučil se zbaviti se odpadků.
 • Byl rozdrcen lavinou podrobností.
 • Nenaučil se prováděti práci dokonale.
 • Miloval pokoj, nemiloval boje.
 • Byl obětí rady nahodivšího se člověka.
 • Zničil svoji soudnost, nedůvěřuje jí.
 • Nedovadl přeměniti své vědění v moc.
 • Nedostávalo se mu schopnosti shodnouti se s jinými.
 • Znal dosti, nedovedl však těžiti z toho.
 • Neviděl člověka na druhém konci obchodu.
 • Nedovedl vložiti odvahu na místo výchovy a jiných pout.
 • Nebyl člověkem dříve, než se stal právníkem, lékařem, obchodníkem nebo politikem.
XVI.
Proč se nevyšinul nad drobné obchody
 • Snažil se udělati všechno sám.
 • Nevěděl, kterak inserovati.
 • Neudržoval se na úrovni doby.
 • Chtěl ušetřiti přijímáním laciných sil.
 • Na jeho slovo nebylo lze spolehnouti se.
 • V soustavnosti viděl zbytečné puntičkářství.
 • Znesnadňoval svůj pokrok skrblením.
 • Neplatil směnek včas a ztratil úvěr.
 • Neměl schopnosti znásobiti se v jiných.
 • Myslil, že nestojí za to, všímati si maličkostí.
 • Jeho výraz vždy trochu dobu předbíhal, jeho zboží vždy trochu za dobou pokulhávalo.
 • Zničil svoji způsobilost k větším věcem tím, že se zahrabal do podrobností.
 • Svými prvními úspěchy stal se příliš sebedůvěřivým, překotně jednajícím.
 • Nikdy nepochopil, že liberální politika vítězí při tvoření obchodů.
 • Myslil, že může ušetřiti peníze, které jeho konkurenti platí za inserci.
 • „Obchodnické triky“ podkopaly jeho úvěr a zničily jeho dobrou pověst poctivého jednání.
 • Na zodpovědná místa dal lidi bez výkonné schopnosti a vůdčích vlastností.
 • Neznal ceny dobrého vkusu u kupce, domnívaje se, že to, co ušetří z platu, je čistý zisk.
 • S jeho obchodem to šlo stále dolů. Časy byly u něho vždy „špatné“, peněz „poskrovnu“ a obchod šel „jen tak-tak“.
 • Myslil, že nemá ceny, aby porovnával svůj obchod s obchodem svého nejšťastnějšího konkurenta, nebo aby studoval jeho pravidla.
 • Sám byl pesimistou a od něho se nakazili všichni zřízenci, plníce tak ovzduší závodu stísněností.
 • Dovedl strojiti plány, nikoli jednati, a neznal dosti lidské povahy, aby se obklopil zdatnými spolupracovníky.
 • Nekupoval podle potřeb zákazníků, ale podle své záliby, nebo takové věci, od nichž bylo možno očekávati nejvíce zisku.
XVII.
Proč mu byl život zklamáním
 • Hleděl naň příliš vážně.
 • Nedopřál si času k zábavě.
 • Vyčerpal své společenské schopnosti nadužíváním.
 • Ušetřil peníze, vyhladověl však ducha.
 • Myslil, že bez bohatství nelze být šťastným.
 • Nerozvíjel svého lidství úměrně se svými obchody.
 • Nežil ve vyšších polohách, ale u základů své bytosti.
 • Padl za oběť zvyku a zručnosti, nebyl větší svého povolání.
 • Obětoval přátele svého mládí a neměl času nalézti nových.
 • Nikdy se nenaučil umění čerpati potěšení z prostých, všedních věcí.
 • Rozvinul nesmírnou sílu přijímací, nenaučil se však dávati.
 • Díval se stále dozadu nebo dopředu a tak mu unikala blaženost právě předcházejících hodin.
 • Nedovedl oceniti toho, co měl, ježto neměl tolik jako ti, kterým záviděl.
 • Nenaučil se tomu, aby se radoval z přítomné chvíle, ale shledal, že uprchlé štěstí bylo přeludem.