Střípky: Zlatá zrnka zdaru (5)

XXIV.
Přestaňte:
 • Váhati.
 • Klevetiti.
 • Bručeti.
 • Pokoušeti se zabíti čas.
 • Naříkati na špatné počasí.
 • Předbíhati budoucí zlo.
 • Říkati, že osud vám nepřeje.
 • Vytýkati chyby, hádati se a zlobiti se.
 • Urážeti se, když toho nikdo nezamýšlí.
 • Mluviti velké věci a konati malé.
 • Naříkati nad prací, kterou konáte.
 • Mysliti, že život je soužení a nestojí za žití.
 • Vaditi se a rozvášniti se pro maličkosti.
 • Chlubiti se tím, co můžete vykonati, místo abyste to skutečně vykonali.
 • Přeháněti a dělati hory z krtčích kopečků.
 • Říkati nepříjemné věci o přátelích a známých.
 • Porovnávati se s druhými na vlastní újmu.
 • Naříkati nad sebou a stěžovati si do nedostatku štěstí.
 • Podceňovati se a nevážiti si svých schopností.
 • Čekati stále, až se změní poměry. Jděte a změňte je.
 • Domnívati se, že všechno štěstí a vhodné příležitosti minuly.
 • Litovati minulost a připomínati si nepříjemných zkušeností. Pohřběte je.
 • Sníti o tom, že byste byl šťastnější na jiném místě a v jiných poměrech.
 • Hleděti lenivě do budoucnosti a sníti o ní, místo učiniti z přítomnosti co nejvíce.
 • Hledati příležitosti sto a tisíc mil daleko, místo právě tam, kde jste.
 • Toužiti po dobrých věcech, jež mají jiní, místo pracovati a vydělati si na ně pro sebe.
 • Strojiti plány o podivuhodných věcech, jež byste mohl vykonati jinde, místo abyste konal nejlepší tam, kde jste.
XXV.
Kdy je úspěch nezdarem:
 • Činíte-li nižší, když možno je vyšší.
 • Je-li z vašeho hovoru zřejma duševní chudoba.
 • Žil-li jste obojetným životem a konal obojetné činy.
 • Učinil-li z vás úspěch tělesnou zříceninu, oběť „nervů“ a dojmů.
 • Neučinilo-li vás vaše životní dílo jasnějším, ušlechtilejším a větším člověkem.
 • Byla-li činnost nejvyšších mozkových buněk vyloučena z obchodů žádostivostí.
 • Žijete-li jen pro jídlo, pití, kratochvíli a hromadění peněz.
 • Bylo-li všechno soucítění potlačeno sobeckou oddaností svému povolání.
 • Učinil-li úspěch svědomí obviňovatelem a odvrátil sluneční jas od vašeho života.
 • Není-li váš karakter obdařen větším bohatstvím, než vaše peněženka.
 • Nevidí-li vaše děti ve vás nejlepšího přítele po matce.
 • Ponořil-li jste se do svého díla tak, že jste se tím opravdu odcizil své rodině.
 • Řídíte-li se zásadou: dostati co možno nejvíce a dáti co možno nejméně.
 • Nepřinesl-li vám zvěstí o kultuře, vychování, cestování nebo příležitosti, abyste pomáhal jiným.
 • Když uspokojení vaší ctižádosti zničilo touhy a zdrtilo naděje jiných.
 • Vymlouváte-li se, že nikdy nemáte kdy, abyste dbal svých přátelství, zdvořilosti nebo dobrých způsobů.
 • Jestliže shon po větším množství peněz, pozemků, domů a cenných papírů stal se vaší vůdčí vášní.
 • Jestliže jste proň duševně a mravně zakrněl, anebo oloupil-li vás o podnikavost a nadšení mládí.
 • Učinil-li vás zatvrzelým k potřebám a bolestem jiných, odpůrcem chudých a nešťastných.
 • Ztratil-li jste na své cestě sebeúctu, odvahu, sebevládu a jiné lidské ctnosti.
 • Nejste-li větším svého povolání, nejste-li větším člověkem než právníkem, obchodníkem, lékařem nebo učencem.
 • Jestliže ochromuje, poutá a kříží práva druhých; oslepuje-li vás, tak že nevidíte zájmů člověka na druhém konci obchodu.
 • Když vaše žádostivost peněz zatemnila a spoutala život vaší ženy, připravila ji o potřebný odpočinek a osvěžení, nebo o zábavu jakéhokoli druhu.
 • Když nervová předrážděnost, způsobená stálou prací bez všeho oddechu, učinila vás hrubcem, jste-li doma, a škůdcem těch, kdož pro vás pracují.
 • Když vás příklad strhl jiné do propasti, když vaše nespravedlnost a tyranství přivedla muže a zeny k zoufalství a zničila jejich víru v Boha a lidi.
 • Je-li ve vašich rukou nečestný nebo podvodný peníz, když vaše štěstí zakrývá záhubu vdov a sirotků, nebo zničení dobrých možností jiných lidí.
 • Když jste na laskání svých děti odpověděl odmítnutím, odepřel-li jste jim pomoci své družby a láskyplného povzbuzení v letech jejich vývinu.
 • Oloupil-li jste ty, kdož pro vás pracují, o to, co jim po právu patří a pak si hrajete na lidumila, rozdíleje malý zlomek svého nespravedlivého zisku na dobré skutky nebo na založení veřejných ústavů.
XXVI.
Známky úpadku karakteru:
 • Když vás sprostota neuráží.
 • Jste-li spokojen s prostředností.
 • Začínáte-li mysliti, že váš otec je starý nešika.
 • Můžete-li bez odporu naslouchati neslušným řečem.
 • Jste-li spokojen s vykonáním věcí „jen pro tu chvíli“, zamýšleje učinit je lépe později.
 • Není-li již matka vaším důvěrníkem jako dříve a je-li vám s ní nevolno.
 • Můžete-li nerušeně pracovati uprostřed neladu a nepořádku, který lze odstraniti.
 • Necítíte-li nespokojenosti a chatrnou denní prací a nepobízí-li vás již slabší obchod, jako dříve.
 • Počíná-li vaše ctižádost chladnouti a nestanovíte-li již pro sebe měřítka výtečnosti jako dříve.
 • Počínáte-li se přáteliti s lidmi, jichž uvésti k sobě domů vámnikdy nenapadne a o nichž byste si nepřál, aby členové vaší rodiny věděli, že je znáte.
XXVII.
Nevdávejte se za muže:
 • Který je pesimistou.
 • Který je skrblíkem.
 • Který je potrhlý nebo špatně vyrovnaný.
 • Který je nestálý ve svých náklonnostech.
 • Který je sobecký, prostřední a lakotný.
 • Na jehož slovo nelze spolehnouti.
 • Který dělá jen, když musí.
 • Který je zatvrzelým kuřákem cigaret.
 • Jehož největší tužbou je zbohatnouti.
 • Který se přátelí se ženami nízkého karakteru.
 • Který je přecitlivělý, slabošský a zženštilý.
 • Který se doma chvástá a venku je zbabělým.
 • Jehož mysl není spřízněna s vašimi ideály a touhami.
 • Který myslí, že je zbabělostí, odmítnouti účast v pití a hře.
 • Který myslí, že žena byla stvořena pro jeho pohodlí.
 • Který se vysmívá náboženství, ctnosti žen a všemu posvátnému.
 • Který se vždy vymlouvá, že nedostál svým závazkům.
 • Který myslí, že všechno dvoření třeba si odbýti před manželstvím.
 • Který má jedno měřítko mravnosti pro muže a druhé pro ženy.
 • Který myslí, že žena nemá míti zájmů mimo dům.
 • Který nemá pro vás dosti úcty, aby se neodvážil přílišné volnosti.
 • Který je nesdílný, chladný a hluchý ke všemu, co nesouvisí s obchodem.
 • Který ztrácí rovnováhu a dopouští se hrubosti při nejmenším podráždění.
 • Který si přisvojuje všechna práva pána tvorstva, vyhýbá se však jeho povinnostem.
 • Který se chlubí tím, jak mnoho může píti a hýřiti, aniž by to na něm bylo znáti.
 • Který myslí jen o sobě a čeká od každého, že mu bude sloužiti.
 • Jemuž je dluh ze hry dluhem čestným a účet krejčího nepříjemností.
 • Který zůstává dlužen za byt a vyhazuje peníze za drahé doutníky.
 • Který zapomíná na svoji snoubenku, jakmile potká někoho, kdo ho více zajímá.
 • Který je takovým snílkem a nešikou, že tím trpí jeho způsobilost, starati se o rodinu.
 • Který myslí, že pohodlný dům, hojnost jídla a šatů má postačiti každé ženě.
 • Který je neurvalý, drsný a sprostý ve své mluvě a způsobech, hrubý a nízký ve svém vkusu.
 • Který si myslí, že ta žena, jež ho dostane za muže, bude nejšťastnější na světě.
 • Který je nepřístupný, stále zastírá svou stopu a má se na pozoru, aby neprozradil své pravé povahy.
 • Který špatně jedná se svými sestrami a myslí, že není třeba prokazovati jim takovou úctu, jako jiným děvčatům.
 • Který se chlubí svým přátelům svými výboji u žen a myslí, že mu žádná neodolá.
 • Který stále mluví o tom, co udělá, až „starý“ zemře a on nabude dohledu nad svým jměním.
 • Který sedí ve voze pouliční dráhy, schován za novinami, zatím co ženy stojí, držíce se řemenů.
 • Který myslí, že jeho doutníky, pití a hýření jsou nutností, kdežto skrovné výdaje ženiny přepychem.
 • Který se povaluje a strpí, aby ho těžce pracující matka a sestry živily, než by přijal místo, které má pro sebe za nízké.
 • Který je s to, aby pokořoval svou ženu tím, že musí žebrati o každý haléř pro sebe a říci, co s ním bude dělati.
 • Který je pánovitý a svévolný, týrá slabší a ty, kdož jsou mu podřízeni, plazí se však před bohatými a mocnými.
XXVIII.
Nežeňte se s dívkou
 • Která se hašteří.
 • Která je líná,
 • Která koketuje.
 • Která se neumí ovládati.
 • Která nemiluje dětí a zvířat.
 • Která není čistotná a pořádná ve svém oděvu.
 • Která je věrolomná a nevěrná svým přátelům.
 • Která se vzrušuje, zlobí a rozčiluje pro všechno.
 • Která je laskavá ke svým ctitelům, ale „nesnesitelná“ doma v rodině.
 • Jejíž hlavním zájmem v životě jsou šaty a zábava.
 • Jíž se nedostává spořivosti, a která nezná ceny peněz.
 • Která nesnese, aby byla jiná chválena a obdivována.
 • Která je drsná, panovačná a svéhlavá ve svém chování a mluvě.
 • Která myslí, že její matka nepotřebuje procházky, zábavy a změny.
 • Která pokořuje sloužící, plísníc a kárajíc je před návštěvníky.
 • Která si přivlastňuje ze všeho nejlepší, nemyslíc na jiné.
 • Která upoutává na sebe pozornost na veřejných místech „křiklavým“ oděvem, křiklavým hlasem a hlučným smíchem.
 • Která je nediskrétní, říkajíc, že na to nehledí, když ji lidé pomlouvají.
 • Která se na procházku obléká podle nejnovější módy a doma nedbá svého zevnějšku.
 • Jejíž vrtochy jsou ostatní členové rodiny nuceni snášeti, aby nebylo výstupů a hádek.
 • Která hledí udržeti klamný zevnějšek, upadajíc do dluhů za účty krejčího, za krajky a květiny.
 • Která myslí, že doma je úlohou každého, aby ji bavil, místo, aby se snažila přispívati k jejich štěstí.
 • Která nazývá svůj domov „tak všedním“, nečiní však ničeho, aby zvýšila jeho vábnost a útulnost zdržujíc se tam co nejméně možno.
 • Která myslí, že nestojí za to, zabývati se četbou sebevýchovnou a všeobecně poučnou, tráví však svůj čas čtením pochybných románů.
 • Která přichází k snídani vždy pozdě ve staré šále nebo v županu, s vlasy natočenými na papírových závitkách, hubujíc na všechno a s každým se vadíc.
 • Která vydá za šaty vše, co dostane, aby měla dobrý vzhled, kdežto matka je nucena opravovati a předělávati pro sebe staré límce, pláště a čepice.
 • Která, je-li chudá, přátelí se jen s bohatšími, stydí se vzíti matku s sebou na návštěvu, pozvati své známé k sobě domů, nebo říci, kde bydlí.
 • Která se zdráhá pracovati, domnívajíc se, že by tím ponížila svoji vážnost u známých, která myslí, že je pro ni nízké, aby pomáhala podporovati svoji rodinu, nebo se stydí říci známým, že pracuje pro svou obživu.
 • Která myslí, že pro matku je všechno dobré, nemá pro ni úcty, ve všem ji zanedbává a dopouští, aby matka pracovala jako otrok, oblékala se jako žebrák a ve všem jí byla k službám, zatím co ona marní čas v lenosti a strojení, nebo ležíc v posteli čte romány.
 • Která se stydí za své „staromódní“ rodiče, stále se omlouvá pro jejich špatnou mluvu, poklesky proti dobrému tomu a staré, pošetilé myšlenky, která jim říká, že nevyhovují dnešní době, že se časy od jejich mladosti změnily, že lidé jsou dnes mnohem svobodomyslnější, děvčata mnohem svobodnější.