Střípky: Zlatá zrnka zdaru (6)

XXIX.
Měl zdar jako obchodník, ale nezdar jako člověk, protože
 • Přestal růsti.
 • Nebyl větším svého zaměstnání.
 • Nenaučil se nikdy dívati se na jasnou stránku.
 • Nacpal svoji peněženku, ale vyhladověl svou mysl.
 • Nikdy se nenaučil odstraniti nevolnictví ze své práce.
 • Nevěděl, co počíti s city, jichž nelze zpeněžiti.
 • Nežil ve vyšších oblastech své bytosti, ale u kořenů.
 • Ztratil někdejší přátele nedbalostí a neměl času najíti jiné.
 • Nikdy se nenaučil viděti neobyčejné ve všedním a radovati se z malých věcí.
 • Ve svém obchodě viděl jen prostředek k živobytí, nikoli k životu.
 • Svůj život proměnil ve shon, z něhož neměl ani radosti, ani užitku, ani poučení.
 • Nikdy se nenaučil opatřiti svůj životní stroj olejem smíchu a dobrého žertu.
 • Jen jedna stránka jeho přirozenosti byla vyvinuta – stránka na výrobu peněz.
 • Společnost byla mu na obtíž, děti byly mu na obtíž, hudba a divadlo mluvily k němu neznámým jazykem.
 • Nikdy se neradoval z přítomné chvíle, ale stále štěstí odkládal.
 • Nikdo nebyl s to, aby ho zajímal, nebylo-li možno mysliti na zisk.
 • Nebyl schopen povstati a promluviti na veřejné schůzi, nebo učiniti návrh, když na tom záležel jeho život.
 • Užíval všech prostředků, aby rozšířil svůj obchod, nečinil však ničeho, aby rozvinul mysl a vzrostl jako člověk.
 • Četl málo, vyjímaje tržní zprávy v novinách. Článků v časopisech nikdy nečetl a knihy mu byly neznámou věcí.
 • Když se vzdal obchodu, shledal, že v boji o prostředky, jimiž si chtěl radost opatřiti, zabil schopnost radovati se.
 • Byl obrem v obchodu nebo továrně, ale všude jinde trpaslíkem. V salonu byl tak nemotorný, jako vůl v závodě s porculánem.
 • Zotavení, oddech a zábavu všeho druhu odsuzoval jako zločinné mrhání drahým časem, který možno přeměniti na peníze.
 • Nikdy nezatanula mu na mysli myšlenka o pomáhání jiným, nebo o nějakých povinnostech k společnosti, svému městu či svému národu, pokud nesouvisela s péčí o jeho zájmy.
 • Žádosti o příspěvek na dobré účely a lidumilné podniky odmítal hrubě a zkrátka: „Kdyby takoví lidé pracovali jako já, nepotřebovali by pomoci“.
 • Krámský hovor mu šel plynně, nedovedl však rozumně rozmlouvati nebo vysloviti rozumný náhled o jakémkoli předmětu, ležícím mimo jeho obchodní obor.
 • Neměl ženy ani dětí a přátel jen málo a přece žil tak lakotně a hromadil svůj zisk tak žárlivě, jako by něco velkého v tom záleželo.
 • Nevěděl ničeho o politice a politických stranách, protože je neshledával potřebnými pro podporování svého obchodu, což mu bylo měřítkem hodnot všech věcí.
XXX.
Vyplatí se prázdniny?
 • Vyplatí se píti moc přímo ze zřídla?
 • Vyplatí se rozmnožiti svoji tvůrčí sílu a původnost?
 • Vyplatí se chopiti se pevněji svého obchodu nebo povolání?
 • Poslouží vám svěží, silný mozek lépe, než unavený a vyčerpaný?
 • Vyplatí se získati zpět ztracenou důvěru znovubudováním zdraví?
 • Chcete se zbaviti vrásek a jizev dlouholetého boje?
 • Vyplatí se vyměniti ochablé, ztuhlé svaly za silné a pružné?
 • Vyplatí se zmocniti se znova života, zdvojnásobili svoji sílu ke konání dobrého díla?
 • Vyplatí se doplniti blahobyt a štěstí jasnou a veselou myslí?
 • Vyplatí se vmísiti železo do krve a vstřebati žulovou sílu z věčných hor?
 • Vyplatí se obnoviti plnost a lehkost, činorodost a nadšení mládí?
 • Vyplatí se zbaviti se hašteřivých a urážlivých náklonností, takže můžete lidi upoutati, nikoli odpuzovati?
 • Vyplatí se naplniti život krásou, přijímati jas a mír ze sladké hudby vod a tisíce hlasů přírody?
 • Vyplatí se zbaviti se některých mělkých předsudků, nenávistí a žárlivostí, jež jsou podporovány shonem městského života?
 • Vyplatí se vyvinouti svoje schopnosti vnímací, naučiti se čtení: „knih běžících praménků, kázání kamenů a dobra ve všem“?
 • Vyplatí se získati nejvíce všemi silami, jež vám Bůh dal, pomocí plného zdraví a životní síly, jejichž rozvoje dbáte?
 • Je to dobré uložení peněz, vyměniti několik korun za značný díl zdraví a štěstí, nebo šetřiti na tom, na čem záleží zdroje našeho bytí?
 • Vyplatí se zbaviti se horkých cihel a malty města, omládnouti a osvěžiti se nezkaženým, posilujícím vzduchem venkova?
 • Je lépe býti uceleným mužem nebo ženou s velkými vyhlídkami a širokým rozhledem, než samočinným strojem, běžícím v těchž starých kolejích rok od roku?
 • Vyplatí se osvoboditi se na čas od drobných nepříjemností, jež trápí, obtěžují a přivádějí k zoufání, vyšinouti se z kolejí staré, ujeté cesty a zásobiti se nově raženými myšlenkami?
 • Je lépe přikročiti k svému úkolu s nadějí plným rozhledem, než býti vlečen svou prací jako nedobrovolný otrok; jíti životem váhavě, slabošsky, neúčinně, pesimisticky, nebo silně, svěže, pln sebedůvěry, optimisticky?
 • Vyplatí se zachovati pět procent svých příjmů ušetřením letošní dovolené a podlomiti na přesrok své zdraví neustálou námahou, takže budete nucen zaplatiti padesát procent za účty lékaře, nehledě ke ztrátě času nedobrovolnou zahálkou?
 • Vyplatí se těžce pracujícímu, nervy ničícímu, ke stolu upoutanému člověku, aby uzavřel své obchodní starosti ve svém závodu nebo své kanceláři a aby se jednou osvobodil, vyměnil vyčerpané, předrážděné nervy za svěží a zdravé, jež budou zdrojem radostných, nikoli již bolestných dojmů?
XXXI.
Chcete zachovati mladistvost do pozdního věku?
 • Chovejte vytrvale mladistvé myšlenky.
 • Chraňte se strachu ve všech jeho podobách či výrazech.
 • Odmítněte prosté stárnutí počítáním let a předbíháním věku.
 • Nedopusťte, abyste o svých narozeninách myslil na to, že jste o rok starší.
 • Zdržujte se všech dráždidel a utišujících prostředků; zkracující váš život.
 • Buďte hojně na slunci; nic krásného a sladkého neroste a nezraje v temnotě.
 • Příroda je velkou dárkyní mladosti, její duch je věčně mladý. Žijte s ní, studujte ji, milujte ji.
 • Chraňte se výstředností všeho druhu; jsou škodlivé. Dlouhý život je umírněný, pravidelný život.
 • Dbejte toho, aby duševní pavučiny, prach a mozkový popel byly odstraňovány častými výlety do kraje nebo cestováním.
 • Nedívejte se na temnou stránku, hledejte slunnou stránku všeho; jasné myšlenky zahánějí stíny.
 • Pěstujte ducha spokojenosti, každá nespokojenost a rozladěnost ryje vám předčasné vrásky stáří do tváře.
 • Chovejte krásné myšlenky, myšlenky souladu, myšlenky pravdy, myšlenky nevinnosti, myšlenky mládí, lásky a přívětivosti.
 • Zachovejte mladistvou mysl svěžím a silným myšlením, zdravé srdce přívětivou, veselou náladou.
 • Nežijte, abyste jedl, ale jezte, abyste žil. Mnohé z našich nemocí jsou zaviněny přejídáním, požíváním nevhodných jídel a nepravidelností v jídle.
 • Nebuďte příliš ctižádostiv; rak přehnané ctižádosti užral mnohé štěstí a zkrátil leta mnohého života.
 • Odhoďte svojí vážnost a hrejte si vesele s dětmi, naučte je svou lásku, aby vás milovaly, tak přidáte let svému věku.
 • Pohybujte se denně pravidelně na zdravém vzduchu za každého počasí; procházejte se, jezděte na koni, veslujte, plavejte nebo hrejte, ale buďte co nejvíce na zdravém vzduchu, ať děláte cokoli.
 • Vložte denně do svého života něco krásy, buď prohlížením krásných děl umění, krásných pohledů na krajinu, nebo čtením ušlechtilé básně či výboru prosy.
 • Buďte činný; lenost je velkým přítelem stáří, ale nepřítelem mládí. Pravidelné zaměstnání a duševní činnost jsou zázračnými ochránci mládí.
 • Čistý vzduch venku i doma je naprosto nezbytný pro zdravý a dlouhý život. Nedopusťte nikdy, abyste prodléval v otráveném nebo ve zkaženém ovzduší.
 • Neporovnávejte se nikdy s jinými téhož stáří a nemyslete, že je třeba, abyste vypadal právě tak staře jako oni, protože čítáte stejný počet let.
 • Nedopusťte, aby něco rušilo pravidelnost vašeho času pro spánek a odpočinek, ale dopřejte si hojnosti spánku, zvláště spánku před půlnocí, jemuž se říká „spánek krásy“.
 • Pěstujte přívětivost, veselou mysl a klid, duševní i tělesný. Nedopusťte, aby vás cokoli vyrušilo z rovnováhy. Vyrovnaný život je obyčejně dlouhý život.
 • Nedovolujte, aby mysl působila tuhosti svalů představou o hranicích věku. Stáří je duševní stav, vyvolaný duševním přesvědčením. Jste právě tak stár, jak se cítíte.
 • Láska je velkým lékem životních chorob, velkou posilovatelkou a okrašlovatelkou. Chcete-li píti ze zřídla věčného mládí, naplňte jí svůj život. Chraňte se zlostí, rozporů, shonu a všeho, co vyčerpává životní sílu a předražďuje; cokoli působí starosti, trápení a olupuje o klid nebo spánek, činí vás předčasně starým.
XXXII.
Jaké poselství hlásá váš úspěch?
 • Předpokládejte, že jste docílili úspěchu:
 • Co uděláte se svými penězi? Jak jich budete užívati, vzestupně nebo sestupně?
 • Jaké poselství nese? Jakým tonem vyzní? Zazvučí nadějí a odvahou jiným, poselstvím mužnosti a ušlechtilosti, nebo hrabivosti a tvrdého sobectví?
 • Vaše bohatství je ještě balvanem neotesaného mramoru. Vidíte v něm anděla nebo ďábla, člověka nebo zvíře? Znamená jen nízké, hrubé rozkoše, život sobectví, nebo znamená větší příležitost pomáhati druhým?
 • Jaká zvěst světu je ve vašem bohatství? Co znamená pro ty, kteří vám je pomohli vytvořiti – širší nebo těsnější život? Jsou v něm jejich naděje pohřbeny, jejich ctižádost udušena, jejich možnosti rozdrceny, jejich vyhlídky zničeny? Zmenšilo vaše štěstí jejich štěstí?
 • Co vám říkají vaše peníze? Mluví o užitečnosti, sebezdokonalení, výchově, kultuře, cestách, knihách? Jakou možnost pomáhati druhým vám poskytly? Jakou příležitost k rozšíření vlivu, k větší užitečnosti? Dýchají štědrostí nebo lakotou, širšími záměry nebo uzavřeným mělkým životem?
XXXIII.
Nadejde čas
 • Kdy bude hanbou nepracovati, je-li to možno.
 • Kdy každý bude věděti, že sobectví vždy poráží sebe.
 • Kdy bude hanbou obohatiti se ochuzováním druhých.
 • Kdy zlatá vyrovnanost bude považována za nejzdravější obchodní filosofii.
 • Kdy bude pro muže i ženy stejné měřítko mravnosti.
 • Kdy všechno opravdové štěstí bude nalezeno ve spravedlnosti a jen dobro bude shledáno skutečným.
 • Kdy obchodník uvidí, že jeho nejlepší zájem je nejlepším zájmem člověka na druhém konci obchodu.
 • Kdy všechna nenávist, pomstychtivost a žárlivost bude považována za zvratný šíp, který zraňuje toho, kdo jej vrhá na jiné.
 • Kdy člověk, který hledá zábavu v trápení a zabíjení nevinných, němých tvorů, bude považován za divocha a barbara.
 • Kdy každý člověk bude svým lékařem a bude míti svůj lék v sobě, kdy mysl, nikoli medicína, bude velkým všelékem.
 • Kdy svět bude míti vše na prodej a nic darem, a cena, kterou požádá, bude nejlepší služba, již může kupující národu prokázati.
 • Kdy lidé pochopí, že nemůže býti skutečné radosti v konání zla, neboť výčitky a bolest, které následují, daleko převažují zdánlivou radost.
 • Kdy bude shledáno, že útisk a trest nenapravuje, a kdy naše vězení budou změněna na velké, vychovávací a karakter vytvářející ústavy.
 • Kdy bude shledáno, že účelem fysických a chemických sil bylo osvoboditi člověka od všeho tělesného nevolnictví a tak osvoboditi jeho mysl od břemene lopocení, aby mohla vytvářeti život.
 • Kdy nebude žádnému člověku dovoleno říkati, že je povinností světa dbáti o jeho živobytí, když povinností světa není dávati něco, zač nezaplatí; ta povinnost platí jen pro mrzáky a neschopné, jakož i pro všechny ty, kteří následkem neštěstí nemohou se starati o sebe.
 • Když „nejlepší společnost“ bude složena z mužů a žen mozku, kultury a činu, nikoli z těch, jichž hlavní zásluha a význam záleží v bohatství, jehož si nezasloužili a jež promrhati je hlavním účelem jejich života.
 • Kdy člověk se bude styděti za marnou touhu po nahromadění nepřehledného bohatství jen proto, aby byl bohat; kdy ženy nebudou žíti jen aby se strojily a marnily čas ve víru bezduchých a vyčerpávajících radovánek, nebo něčím, o čem si namlouvají, že jsou to „rozkoše“.
 • Kdy člověk-lenoch, který jí chléb a obléká šat, jehož si nikdy nezasloužil, který tráví plody bojů jiných a žije v přepychu z potu tváře, obětí a zničených tužeb jiných, bude považována za nepřítele svého národa a vyloučen ze společnosti všech počestných lidí.